โปรแกรมการนับเวลาถอยหลัง - Count Down Timer

Category »  VB 6/VB.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 23/2/2552   เวลา: 14:49
(อ่าน : 48812) 
ระยะนี้เป็นช่วงระยะอันตรายของน้องๆนักศึกษาหลายต่อหลายคน เพื่อเร่งผลิตงานโปรเจคอย่างขมีขมัน ไม่เช่นนั้นก็จะจบไปไม่ทันเพื่อนๆเขา ... ส่วนตัวผมเองก็เริ่มที่จะต้องมองหาแหล่งกบดานใหม่ เพื่อหลีกลี้ หนีภัย อันเกิดมาจากการร้องขอความช่วยเหลือ จากลูกๆหลานๆผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพ รวมไปถึงเหล่าบรรดากิ๊กของเพื่อน ของรุ่นพี่ๆผม ... ที่มักชอบจะยัดเยียด ข่มขืนจิตใจ ให้ผมต้องมาช่วยแก้ปัญหาในงานโปรเจคเด็กฝาก ตามที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้น ... 55555+ ... เอาล่ะครับมาว่าถึงประโยชน์ของบทความง่ายๆชิ้นนี้ ที่นึกๆได้เวลานี้ก็ เช่น จับเวลาในการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ การทำระบบอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ การสั่งรีเฟรช หรือ แสดงผลข้อมูลใหม่ตามเวลาที่กำหนด โอ้ย ... เยอะแยะไปครับ ... พี่น้อง
กระบวนการแนวคิด
ให้ Timer ถูกกระตุ้นการทำงาน (ศัพท์แสงภาษาของผมทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า Trigger) ทุกๆ 1 วินาที หรือ 1000 มิลลิวินาที (ค่าโดยประมาณ) เพื่อให้เกิดการนับถอยหลังลงไปครั้งละ 1 วินาที จนกว่าจะครบ 60 วินาที (60,000 มิลลิวินาที) แล้วก็ลบออก 1 จากจำนวนนาทีที่ตั้งค่าเอาไว้ หากการลบแล้วไม่ได้ค่าเป็น 0 ให้วนกลับมาทำงานต่อ แต่หากลบออกแล้วเหลือ 0 ก็จบกระบวนการทำงาน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Source Code สำหรับ MS Visual Basic 6.0 - Service Pack 6
 ดาวน์โหลด Visual Basic 6.0 SP5: Run-Time Redistribution Pack
 ดาวน์โหลด Microsoft Data Access Object (MDAC) และ Jet 4.0 Update
 ดาวน์โหลด Microsoft Visual Basic Service Pack 6
เริ่มต้นกระบวนการทำงาน

Design Time


Run Time
มาดูโค้ดกันเถอะ ...

Option Explicit

' ตัวแปรในการนับเวลาถอยหลังทุกๆ 1 นาที
Dim CountOneMin As Long ' ให้เป็น Integer ได้หรือไม่ ... 55555+

Private Sub Form_Load()
  ' Run Time
  lblTimeNow.Caption = "" ' แสดงเวลาปัจจุบัน
  lblMinute.Caption = 1 ' ตั้งเวลาไว้ที่ ... นาที
  lblCountDown.Caption = "" ' แสดงเวลาการนับถอยหลัง
  
  ' Timer จะถูกกระตุ้น (Trigger) การทำงานทุกๆ 1 วินาที (1000 millisecond)
  Timer1.Interval = 1000
  Timer1.Enabled = True
  
  ' ตั้งนับถอยหลัง 1 นาที (60 x 1000 ได้หน่วยนับมิลลิวินาที)
  CountOneMin = 60000

End Sub

' ส่วนของ Timer จะถูกกระตุ้น (Trigger) การทำงานทุกๆ 1 วินาที
Private Sub Timer1_Timer()
  ' แสดงเวลาปัจจุบัน
  lblTimeNow.Caption = Format(Time$, "hh:mm:ss AMPM")
  
  ' เริ่มการลดค่าครั้งละ 1 วินาที (1000 millisecond)
  CountOneMin = CountOneMin - 1000
  
  ' ============================ แสดงผลเวลาการนับถอยหลัง =========================
  ' แสดงผลเวลาเป็นวินาที เช่น 59, 58, 57, ... ไปจนถึง 10 วินาที
  If CountOneMin >= 10000 Then
    
    ' เวลาจะเป็น Millisecond เช่น 59000 ให้นับ 2 ตัวหน้าไว้เพื่อแสดงผล
    lblCountDown.Caption = Val(lblMinute.Caption) - 1 & " : " & Mid(CountOneMin, 1, 2) & " นาที"
    
  ' น้อยกว่า 10 วินาที เช่น 9000 ... ให้เอาตัวหน้าสุดตัวเดียวเรียงต่อจาก 0 เช่น 09, 08, 07 ... 01
  Else
    lblCountDown.Caption = Val(lblMinute.Caption) - 1 & " : 0" & Left(CountOneMin, 1) & " นาที"
  End If
  ' ========================================================================
  
  ' ตรวจสอบว่านับถอยหลังครบ 1 นาที (60000 millisecond) หรือไม่
  ' กรณีนี้ครบแล้ว
  If CountOneMin = 0 Then
  
    ' ให้ตรวจสอบอีกว่านับเวลาครบตามจำนวนนาทีที่ตั้งไว้แล้วหรือไม่
    ' กรณีจริง ... แสดงว่าครบแล้ว
    If Val(lblMinute.Caption) - 1 = 0 Then
      lblMinute.Caption = Val(lblMinute.Caption) - 1
      lblCountDown.Caption = "หมดเวลา/Logout Time"
      ' ปิดการทำงานของ Timer
      Timer1.Enabled = False
      MsgBox "หมดเวลาในการทำข้อสอบ.", vbOKOnly + vbExclamation, "หมดเวลา"
      End
      
    ' ยังนับเวลาตามจำนวนนาทีที่ตั้งไว้ไม่ครบ
    Else
      ' ทำการลดค่าเวลาลงไป 1 นาที เช่นเดิมตั้งไว้ 3 นาที ก็จะเหลือ 2 นาที แล้วเริ่มต้นกระบวนการนับเวลาถอยหลังอีกครั้ง
      lblMinute.Caption = Val(lblMinute.Caption) - 1
      
      ' ให้ตั้งค่าการนับถอยหลังในทุกๆ 1 นาทีใหม่อีกครั้ง
      CountOneMin = 60000
    End If
  End If
End Sub
Conclusion:
นี่ก็เป็นโจทย์ง่ายๆอีกตัวหนึ่ง ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องบ้างไม่มากก็น้อย ... พยายามหางานง่ายๆใกล้ๆตัวเพื่อหัดคิด หัดฝึก หัดทำ แล้วพี่น้องจะได้เรียนรู้จักกับคำว่า ... เราศึกษาเพื่อ ... เขียนโปรแกรม หรือ ใช้โปรแกรม ... กันแน่ ... เอิ๊กๆๆๆๆ