หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 3 4 0 9 9

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
314 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 8 8 2 8 2 1
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

VB6 กับการส่งอีเมล์ด้วย MAPI (Messaging Application Program Interface)

Category »  VB 6/VB.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 10/8/2552   เวลา: 13:58
(อ่าน : 17373) 
การเขียนโค้ดประกอบบทความ VB6 ในแต่ละตอนนั้น ผมอยากจะเสริม เพิ่มเติมในส่วนที่น้องๆรุ่นใหม่ๆหาไม่ค่อยเจอนักหรอก ในสถาบันการศึกษาที่ร่ำเรียนกันอยู่ นั่นคือผมพยายามจะนำเสนอเรื่องของ "การคิดที่จะเขียนโปรแกรม ไม่ใช่การคิดที่จะใช้โปรแกรม" ... ซึ่งผมแสวงหามันมาได้จากประสบการณ์จริงๆที่สัมผัสอยู่กับงาน และ ผู้คน ... บทความชิ้นนี้เป็นการใช้งาน MAPI (Messaging Application Program Interface) เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ แทนที่จะใช้ Winsock Control ซึ่งค่อนข้างจะมีความยุ่งยากในเรื่องของ Coding มากมายกว่า (ในความคิดของผมน่ะ) แต่ต้องทำงานร่วมกับ Microsoft Outlook Express ซึ่งมันติดมาพร้อมกับ MS Windows ทุกรุ่น ทุกสมัยเลยครับพี่น้อง ... ผมตระหนักดีว่าบทความประเภทนี้มันเป็นเสมือนดาบ 2 คม ดังนั้น ... หากอยากรู้เรื่องเต้าหู้ ก็ลองถามสาวยาคูลท์ดูเองล่ะกันครับ ... อิอิอิอิอิ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Source Code สำหรับ MS Visual Basic 6.0 - Service Pack 6
 ดาวน์โหลด Visual Basic 6.0 SP5: Run-Time Redistribution Pack
 ดาวน์โหลด Microsoft Data Access Object (MDAC) และ Jet 4.0 Update
 ดาวน์โหลด Microsoft Visual Basic Service Pack 6
 • จากเมนู Project --> Components ...
 • ออกแบบโปรแกรม (Design - Time)
 • RUN TIME
 • Browse
 • รับอีเมล์ใน GMAIL
  เริ่มต้นกระบวนการทำงาน
  
  Option Explicit
  
  ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' โปรแกรมย่อยในการส่งอีเมล์ผ่านทาง MAPI
  ' Messaging Application Program Interface (MAPI)
  Public Sub SendMail()
  ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  
    ' อันที่จริงเรียกใช้ MAPI Control โดยตรงก็ได้ เช่น MAPISession1.SignOn
    Dim MySession As MAPISession
    Set MySession = MAPISession1
  
    ' หลักการของการใช้ MAPI Control มีดังนี้คือ
    ' สร้างหรือติดตั้ง Session ขึ้นมาใหม่ เพื่อทำการรับ หรือ ส่ง อีเมล์
    ' อ่านรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยครับ
    ' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa733653(VS.60).aspx
    
    ' เริ่มต้นการสร้าง Session ... เอาแบบง่ายๆ (อธิบายเป็นข้อความช่างยากจริงๆ)
    ' Session คือ การเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อติดต่อกับ Server ไว้ในห้วงเวลาหนึ่งๆ
    ' เพื่อยืนยันตัวตน ให้ง่าย และ สะดวกต่อการเรียกใช้งาน
    With MySession
      
      ' เข้าสู่ระบบเพื่อทำการสร้าง Session ขึ้นมาใหม่
      If MAPISession1.SessionID = 0 Then .SignOn
      
      .NewSession = True
      
      MAPISession1.SessionID = .SessionID
      
    End With
  
    ' พอเริ่ม Session ใหม่แล้ว ก็ต้องจัดการเรื่องของ Message ในลำดับถัดไป
    Dim MyMessage As MAPIMessages
    Set MyMessage = MAPIMessages1
  
    With MyMessage
      ' เริ่มการส่งข้อมูลใหม่
      .Compose
      ' ระบุชื่อเมล์ที่ต้องการส่งไปหา
      .RecipAddress = txtSendTo.Text
      .AddressResolveUI = True
      .ResolveName
      
      ' หัวข้อเรื่องที่ส่ง
      .MsgSubject = txtSubject.Text
      ' เนื้อหา ข่าวสาร
      .MsgNoteText = txtBody.Text
      
      ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
      ' ATTACH FILE - ไฟล์เอกสารแนบไปด้วย
      If Trim(txtAttachment.Text) <> "" Or Len(Trim(txtAttachment.Text)) > 0 Then
        With MyMessage
          .AttachmentPosition = 0
          ' ระบุการแนบไฟล์
          .AttachmentType = 0
          ' ตั้งค่าหัวข้อในการแนบไฟล์
          .AttachmentName = "แนบไฟล์มาด้วย"
          ' ส่งไฟล์ที่ต้องการแนบไปด้วย
          .AttachmentPathName = txtAttachment.Text
        End With
      End If
      ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
      
      ' ให้เป็น False เพื่อไม่ต้องการ Outlook Express แสดงผล
      .Send (False)
    End With
    
      ' หากไม่ต้องการให้ถามเพื่อยืนยันการส่งเมล์
      
      ' เปิดโปรแกรม Outlook Express 
      
      ' ไปที่เมนู Tools --> Options ... 
      
      ' ปลดเครื่องหมายถูกออก (บริเวณลูกศรสีแดงชี้)
      
      
    
    ' คืนค่าให้กับหน่วยความจำ ... หากจะส่งใหม่ก็ค่อยสร้าง Session ขึ้นมาใหม่
    Set MyMessage = Nothing
    Set MySession = Nothing
    
  End Sub
  
  ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' โปรแกรมย่อยในการแนบไฟล์ (Attachment)
  Private Sub cmdAttachment_Click()
  ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  'On Error Resume Next
  On Error GoTo ErrHandler
    
    Dim oAttachFile As String
    
    oAttachFile = Trim(txtAttachment.Text)
    dlgAttachment.FileName = ""
    dlgAttachment.CancelError = True ' ไม่สนใจ Error ที่เกิดขึ้น
    dlgAttachment.InitDir = App.Path  ' เลือกตำแหน่งปัจจุบันของ Project
    dlgAttachment.DialogTitle = "เลือกไฟลที่ต้องการแนบ" ' ตั้งค่า Title ของ Dialog
    dlgAttachment.Filter = "แสดงทุกไฟล์ (*.*) | *.*" ' แสดงผลทุกไฟล์
    dlgAttachment.ShowOpen
    dlgAttachment.DefaultExt = "*.*"
    
    ' อันนี้ยกมาทั้ง Path
    'oAttachFile = dlgAttachment.FileName
    
    ' อันนี้มาเฉพาะชื่อ และ นามสกุลไฟล์ที่ระบุ
    oAttachFile = dlgAttachment.FileTitle
    
    ' หากไม่มีการเลือกไฟล์ใดๆก็ให้ออกไปจากโปรแกรมย่อยส่วนนี้ได้เลย
    If oAttachFile = "" Then Exit Sub
    
    txtAttachment.Text = oAttachFile
  
  ExitProc:
    Exit Sub
  
  ErrHandler:
    ' หากไม่เท่ากับ 32755 ... คือหมายเลข Error 32755 นี้ คือ การกดปุ่ม Cancel น่ะครับ
    ' พูดง่ายๆ ผมไม่สนใจการเกิด Error นี้น่ะครับ ... แต่ Error อื่นๆ จะคอยดักไว้อีกที
    If Err.Number <> 32755 Then
      MsgBox "Error: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
      ' การสั่ง Resume คือ กระโดดไปยังตำแหน่งป้าย (Label) ที่ระบุ
      ' แต่ ณ บรรทัดนี้ มันจะออกจากโปรแกรมย่อยแล้ว ผมจึงไม่จำเป็นต้องสั่ง Resume
      ' Resume ExitProc
    End If
  End Sub
  
  ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' เหตุการณ์กดปุ่มส่งเมล์ ... มีการตรวจสอบข้อมูลด้วย
  Private Sub cmdSendMail_Click()
  ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' เริ่มต้นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
    ' มือใหม่ๆถามกันมามากมายเหลือเกิน ... ขออธิบายฉบับย่อๆล่ะกันครับ
    ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' คำสั่ง TRIM คือ การตัดช่องว่างทั้งด้านหน้า และ ด้านหลังออก เช่น
    ' ให้ X = " ABC123  " ... เมื่อสั่ง Trim(X) จะทำให้มีค่า "ABC123"
    ' LTrim คือ การตัดช่องว่างด้านหน้าออก (ซ้ายมือ)
    ' RTrim คือ การตัดช่องว่างด้านหลังออก (ขวามือ)
    ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' คำสั่ง LEN คือ การนับความยาวของตัวอักขระ (Character) เช่น
    ' ให้ X = "ABC123" ... เมื่อสั่ง Len(X) จะทำให้ได้คำตอบเป็น 6 (ตัว)
    ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    
    ' ตรวจสอบข้อมูลเมล์ผู้รับ
    If Trim(txtSendTo.Text) = "" Or Len(Trim(txtSendTo.Text)) = 0 Then
      MsgBox "กรุณาป้อนอีเมล์ผู้รับให้เรียบร้อยก่อนด้วย.", vbOKOnly + vbExclamation, "รายงานความผิดพลาด"
      txtSendTo.SetFocus
      Exit Sub
    ' ElseIf ควรตรวจสอบรูปแบบของอีเมล์ด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น [email protected] Then
    ' ให้พี่น้องลองเอาไปคิดเป็นการเมือง เอ้ย การบ้านเองครับผม ... ว่าจะทำเช่นไร ...
    '
    ElseIf Trim(txtSubject.Text) = "" Or Len(Trim(txtSubject.Text)) = 0 Then
      MsgBox "กรุณาป้อนหัวข้อเรื่องให้เรียบร้อยก่อนด้วย.", vbOKOnly + vbExclamation, "รายงานความผิดพลาด"
      txtSubject.SetFocus
      Exit Sub
    ElseIf Trim(txtBody.Text) = "" Or Len(Trim(txtBody.Text)) = 0 Then
      MsgBox "กรุณาป้อนเนื้อเรื่องให้เรียบร้อยก่อนด้วย.", vbOKOnly + vbExclamation, "รายงานความผิดพลาด"
      txtBody.SetFocus
      Exit Sub
    End If
    
    ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' เรียกไปยังโปรแกรมย่อยที่ใช้ในการส่งเมล์
    Call SendMail
    ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    
  End Sub
  
  ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' ---------------- MAIN FORM ------------------
  Private Sub Form_Load()
  ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Dim Ctrl As Control
    
    Me.Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (Screen.Height - Me.Height) \ 2
    
    ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' การเคลียร์ค่า TextBox ทุกตัวในฟอร์มนี้ให้เป็นค่าว่าง
    ' Control ทุกๆตัวที่อยู่บนฟอร์ม
    For Each Ctrl In Me
      ' ถ้ามันเป็น TextBox ครั้นแล้วจงเป็นค่าว่าง .... คิกๆๆๆๆๆ
      If TypeOf Ctrl Is TextBox Then Ctrl.Text = ""
    Next
    ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    
  End Sub
  
  Private Sub txtSendTo_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    ' หากกดลูกศรลง ให้เลื่อน Cursur ไปยัง Control ตัวต่อไป
    If KeyCode = vbKeyDown Then SendKeys "{TAB}"
    ' หากกดลูกศรขึ้น ให้เลื่อน Cursur กลับไป Control ตัวก่อนนี้
    If KeyCode = vbKeyUp Then SendKeys "+{TAB}"
  End Sub
  
  Private Sub txtSendTo_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    ' หากกดปุ่ม Enter หรือ ASCII Code = 13
    If KeyAscii = vbKeyReturn Then
      ' ปิดเสียงลำโพง
      KeyAscii = 0
      ' เลื่อน Cursur ไปยัง Control ตัวต่อไป
      SendKeys "{TAB}"
    End If
  End Sub
  
  
  Conclusion:
  จากการเกริ่นนำทางเพื่อให้พี่น้องได้รับชมกันมาพอสมควร หากคุณยังไม่รู้ว่าจะเอามันไปประยุกต์ใช้งานได้ยังไงต่อไปอีก โอ้โห ... ต้องฝึกคิดให้มากกว่านี้แล้วล่ะครับ ... แต่ยังไงๆแล้ว มันก็หนีไม่พ้นเรื่องของฐานข้อมูล ที่ต้องมาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ดังนั้นแล้วหากว่าคุณเป็นระดับมือใหม่ๆ ที่กำลังศึกษาการเขียนโปรแกรมอยู่ จงให้ความสำคัญกับเรื่อง DataBase เอาไว้ด้วย ... มันนำมาหากินได้อมตะนิรันดร์กาลจริงๆครับ ... พี่น้อง

 • จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
  CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
  Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560