หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 6 8 6 0 9

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
27 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 9 1 9 4 3 8
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

Source Code โปรแกรมการตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน (VB6 + VB.Net)

Category »  VB 6/VB.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 7/11/2549 8:12:00
(อ่าน : 105292) 

โปรแกรมการตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน

อันดับแรกต้องขอออกตัวก่อนน่ะครับว่า การคำนวณหาความถูกต้องของเลขบัตรประชาชน ผมได้ Source Code เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นจาก FoxPro ซึ่งน้องๆนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่กำลังทำโปรเจคจบ ป.ตรี ได้ Load มาให้ผม โดยเธอทั้งหลายนั้นต้องการให้ผมแก้ไข Code เพื่อแปลงเป็น Visual Basic 6 กะ VB Dot Net ซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องหรอกครับว่า Algorithm นี้มันถูกต้องหรือไม่ หากท่านที่เข้ามาอ่านแล้วพบว่ามันไม่ตรงกะความเป็นจริง ก็ขอความกรุณาช่วยแจ้งบอกผมมาด้วยก็แล้วกันน่ะครับ

โปรแกรมตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน

ดาวน์โหลด Source Code โปรแกรมตรวจสอบเลขบัตรประชาชน (Visual Basic 6 - Service pack 6)

Private Sub cmdCheck_Click()

Dim Sum, Count As Integer
' ไม่มีการป้อนข้อมูลเข้า ก็ให้ออกจากโปรแกรมย่อยไปเหอะ
If Trim(txtIDcard.Text) = "" Or Len(Trim((txtIDcard.Text)) = 0 Then Exit Sub

' คำสั่ง Trim คือการตัดช่องว่าง (Space) ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลังของข้อมูลที่ป้อนเข้าไป พยายามใช้งานมันหน่อยน่ะครับ อย่างน้อยก็ป้องกันปัญหาจากผู้ใช้งาน - Human Error ได้ดีทีเดียวเชียวแหละ
' ความยาวต้องเท่ากับ 13 หลัก
If Len(Trim(txtIDcard.Text)) < 13 Then
    MsgBox "กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบทั้ง 13 หลักด้วย.", vbOKOnly + vbExclamation, "รายงานความผิดพลาด"
    Exit Sub
End If
' หมายเหตุ: ไม่ต้องไปกังวลใจหรือซีเรียสมากนัก เพราะมีตำราภาคภาษาไทยหลายเล่ม มักบอกว่าคำสั่ง Exit Sub ไม่ควรใช้ ซึ่งสิ่งสำคัญของภาษา Visual Basic มันคือเรื่องของกระบวนการ Event/Driven กล่าวง่ายๆคือมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา เช่น กดคีย์ Enter การกดเมาส์ แล้วเราจะบังคับให้มันไปทำอะไรล่ะ ?????
' ปกติเราจะนำคำสั่ง Exit Sub มาใช้งานเพื่อ Trap Error ในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน (Run Time) ดังนี้ครับ
Sub ProgramTest()
On Error GoTo ErrHandler  ' หากเกิด Error ก็ให้กระโดดไปที่ Label --> ErrHandler
กฏข้อห้ามของภาษา Basic (หรือภาษาอื่นๆ ยกเว้นภาษา Assembly) ก็คือ ห้ามใช้คำสั่ง GoTo เพราะคุณจะเขียนโปรแกรมในแบบที่เรียกได้ว่า "ไม่มีโครงสร้าง (Non-Structure)" แต่ใน VB จะยกเว้นในกรณีนี้ครับผม
' Do Something
' Do ........


' ปกติเราจะวางไว้ตำแหน่งล่างสุดของโปรแกรมย่อย
ExitProc:
    Exit Sub

ErrHandler:
    MsgBox Err.Number & vbLf & Err.Description, vbOKOnly + vbCritical, "Error Status"
    Resume ExitProc ' ให้กระโดดไปที่ Label --> ExitProc เพื่อต้องการจบโปรแกรมย่อย
End Sub
' Mission Impossible - เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ใช้ Exit Sub เลยครับพี่น้อง....

หลักการคิด (ที่ผมถอดมาจาก FoxPro น่ะครับ ผิดถูกอย่างไรก็ช่วยแจ้งมาด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับท่าน)
' หาผลรวมตั้งแต่หลักที่ 1 ไปจนถึงหลักที่ 12 (นับจากซ้ายไปขวา)
' โดยให้หลักที่ 1 คูณด้วยน้ำหนักประจำหลัก = 13
' โดยให้หลักที่ 2 คูณด้วยน้ำหนักประจำหลัก = 12
' โดยให้หลักที่ 3 คูณด้วยน้ำหนักประจำหลัก = 11
' โดยให้หลักที่ .. คูณด้วยน้ำหนักประจำหลัก = ..
' โดยให้หลักที่ 12 คูณด้วยน้ำหนักประจำหลัก = 2
' จากนั้นนำผลการคูณของแต่ละหลักมารวมกันเข้าไป

' หลักแต่ละหลัก คือ Val(Mid$(txtIDcard.Text, Count, 1))
' น้ำหนักของแต่ละหลัก คือ (14 - Count) เมื่อ Count เริ่มต้นจาก 1 ไปสิ้นสุดที่ 12 ดังนั้นค่านี้ (14 - Count) จึงเริ่มต้นค่าจาก 13, 12, 11, ..., สิ้นสุดที่ 2 ครับผม
Sum = 0 ' Clear ค่าผลรวมก่อน (เพื่อความแน่ใจ)
For Count = 1 To 12
    Sum = Sum + Val(Mid$(txtIDcard.Text, Count, 1)) * (14 - Count)
Next
' ลักษณะของการนำตัวแปร Sum มาเวียนใช้งาน สำหรับมือใหม่หัดขับในการพัฒนาโปรแกรม พยายามศึกษาการทำงานมันให้ดีน่ะครับ เพราะคุณต้องนำมันมาใช้งานตลอดทั้งชีวิตของการเขียนโปรแกรมของคุณแน่ๆ

' นำผลรวมที่ได้มา Mod (การหารเอาเศษ) ด้วย 11 นั่นคือค่าที่เราจะได้ก็คือ 0, 1, 2, .. , 10 (Sum Mod 11)
' เพิ่มเติม: เรา Mod ด้วยอะไร ก็จะได้ค่าสูงสุด (ที่เป็นไปได้) ของตัว Mod ลบด้วย 1 เสมอ (ในที่นี้คือ 11 - 1 = 10)
' เพิ่มเติม: เรามักจะนำตัวเลขจำนวนเต็มมา Mod ด้วย 2 เพื่อตรวจสอบว่าเลขจำนวนเต็มนั้นมันเป็นเลขคู่ หรือ เลขคี่ หาก Mod แล้วได้ 0 นั่นคือ เป็นเลขคู่ หาก Mod แล้วผลลัพธ์เป็น 1 แสดงว่าเป็นเลขคี่

' เอ้ามาว่ากันต่อไป ...
' จากนั้นให้ลบออกด้วย 11 ก็จะทำให้ได้ค่าตั้งแต่ 1, 2, 3, ... , 11 (11 - (Sum Mod 11))
' แล้วให้เลือกตัวขวามือสุดมาหนึ่งตัว ด้วยคำสั่ง Right$ --> Right$(Str(11 - (Sum Mod 11)), 1)
' สุดท้ายก็ให้นำมาเปรียบเทียบกับหลักที่ 13 ของหมายเลขบัตรประชาชน ว่ามันตรงกันหรือไม่ ?
' หากตรงกันก็แสดงว่า เป็นบัตรแท้, หากไม่ตรงกัน ก็คือ บัตรเก๊ เท่านี้เองครับพี่น้อง
If Right$(txtIDcard.Text, 1) = Right$(Str(11 - (Sum Mod 11)), 1) Then
    MsgBox "หมายเลขบัตรประชาชน " & txtIDcard.Text & " ถูกต้อง.", vbOKOnly + vbInformation, "รายงานการตรวจสอบ"
Else
    MsgBox "หมายเลขบัตรประชาชน " & txtIDcard.Text & " ไม่ถูกต้อง.", vbOKOnly + vbInformation, "รายงานการตรวจสอบ"
End If
End Sub

Private Sub cmdExit_Click()
    End
End Sub

Private Sub Form_Load()
    txtIDcard.Text = ""
End Sub

Private Sub txtIDcard_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    KeyAscii = CheckDigit(KeyAscii) ' ต้องการรับค่าเฉพาะตัวเลขเข้าไปใน TextBox
End Sub

' ฟังค์ชั่นตรวจสอบการรับค่าเฉพาะตัวเลข
Function CheckDigit(Index As Integer) As Integer
Select Case Index
    Case 48 To 57: ' เลข 0 - 9
    Case vbKeyReturn: ' Enter
    Case vbKeyBack: ' Backspace
    Case vbKeyDelete: ' Delete
    Case Else
        Index = 0 ' ส่งค่ากลับเป็น 0 แปลว่าไม่มีการกดคีย์ใดๆเกิดขึ้นน่ะครับ
End Select

    CheckDigit = Index' เป็นการส่งกลับค่าของการกดคีย์ เว้ากันซื่อๆคือ เลือกเฉพาะคีย์ที่เราต้องการน้านแหละพี่น้อง
End Function

 

VB Dot Net (Version 2003) Code Example

 

ดาวน์โหลด Source Code โปรแกรมตรวจสอบเลขบัตรประชาชน (Visual Basic Dot Net - 2003)

Public Class frmIDcard
Inherits System.Windows.Forms.Form

Private Sub frmIDcard_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    txtIDcard.Text = ""
    lblIDcard.Text = "หมายเลขบัตรประชาชน"
End Sub

Private Sub btnExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
    End
End Sub


' Sub Program ตัวนี้ผมคิดว่าหลายท่านคงจะน่าสนใจอยู่ไม่น้อยน่ะครับ
Private Sub txtIDcard_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtIDcard.KeyPress
' เราไม่สามารถนำ KeyAscii ใน VB 6 มาใช้งานใน Dot Net ได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัย e.KeyChar (มันจะระบุคีย์นั้นๆ ออกมาเลย) เข้ามาช่วย แล้วแปลงให้เป็นรหัส ASCII Code ด้วยคำสั่ง Asc
Dim KeyAscii As Short = Asc(e.KeyChar)
' ทดสอบคีย์ที่กด โดยอาศัย Handle แปลเป็นภาษามนุษย์ง่ายๆ (เพราะผมไม่ใช่นักวิชาการ) คือ หากกดคีย์ที่ต้องการ เช่น เลข 0 เราจะไม่ล็อคการกดคีย์นี้ ดังนั้น e.Handled จึงต้องกำหนดให้เป็น False ก็คงเท่านี้เองแหละครับ
Select Case KeyAscii
    Case 47 To 58 ' เลข 0 - 9
        e.Handled = False
    Case 8, 13, 46 ' Backspace=8, Enter=13, Delete=46
        e.Handled = False
    Case Else
        e.Handled = True
End Select
End Sub
' ลองไปดัดแปลงเป็น Function เพื่อใช้งานดูแล้วกันน่ะครับ พี่น้อง ...

' Algorithm และ รูปแบบคำสั่งเหมือนกันกะ VB 6 นั่นแหละครับ
Private Sub btnCheck_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCheck.Click

Dim Sum, Count As Integer
'
' ไม่มีการป้อนข้อมูล ก็ให้ออกจากโปรแกรมย่อยไปเหอะ
If txtIDcard.Text = "" Or Len(txtIDcard.Text) = 0 Then Exit Sub
' ความยาวต้องเท่ากับ 13 หลัก
If Len(txtIDcard.Text) < 13 Then
    ' โห ... เล่นเลียนแบบ Code ของ VB 6 มันซะเลย
    MsgBox("กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบทั้ง 13 หลักด้วย.", vbOKOnly + vbExclamation, "รายงานความผิดพลาด")
    Exit Sub
End If
'
' หาผลรวมตั้งแต่หลักที่ 1 ไปจนถึงหลักที่ 12
Sum = 0
For Count = 1 To 12
    Sum = Sum + Val(Mid(txtIDcard.Text, Count, 1)) * (14 - Count)
Next

' เปรียบเทียบค่าที่ได้กับหลักที่ 13
If Microsoft.VisualBasic.Right(txtIDcard.Text, 1) = Microsoft.VisualBasic.Right(Str(11 - (Sum Mod 11)), 1) Then
    MessageBox.Show("หมายเลขบัตรประชาชน " & txtIDcard.Text & " ถูกต้อง.", "รายงานการตรวจสอบ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
Else
    MessageBox.Show("หมายเลขบัตรประชาชน " & txtIDcard.Text & " ไม่ถูกต้อง.", "รายงานการตรวจสอบ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
End If
End Sub
End Class


จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560