การพิมพ์บาร์โค้ดด้วย Active Report 2.0 ออกกระดาษ A4

Category »  VB 6/VB.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 25/1/2552   เวลา: 16:55
(อ่าน : 30678) 
ความดีก็เหมือนกางเกงใน คือ มีติดตัวไว้แต่ไม่เอาออกมาโชว์ เหอๆๆๆๆ ... หากคิดเปรียบเทียบแบบนี้กันหมด มีหวังประเทศชาติเราก็คงจะเจริญน่าดู น่าชมกันเลยล่ะครับ ... พี่น้อง บทความชิ้นนี้ไม่มีใครเปิดเผยมาก่อน ทั้งในประเทศไทยเอง รวมทั้งต่างประเทศด้วย แม้แต่ผู้ผลิต DataDynamics เอง ก็ยังไม่มีตัวอย่างไว้ให้ดูเลยครับ เรื่องการพิมพ์รหัสบาร์โค้ดเนี่ย จะว่าไปแล้วมีหลายคนให้ความสนใจกันอย่างมากมายเลยทีเดียว ไม่ว่าเป็นน้องๆที่นำไปทำโปรเจค หรือ กลุ่มคนทำงานที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ และ อื่นๆ ... ณ บัด Now ก็เลยได้ฤกษ์เปิดตัวบทความเกี่ยวกับบาร์โค้ดซ่ะเลย การนำบาร์โค้ดมาใช้งาน แท้ที่จริงก็เพื่อ ลดระยะเวลาในการป้อนข้อมูล และ รวมไปถึงมันมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าการใช้แรงงานคนคีย์ข้อมูลเข้าไป (Human Error) ... รายละเอียดต่างๆก็ลองไปหาอ่านกันเอาเองน่ะครับ ... เพราะผมจะสาธยายเกี่ยวกับการโค้ดโปรแกรม เพื่อให้นำไปใช้งานกันได้อย่างจริงๆจังๆซ่ะมากกว่า
บทความที่เกี่ยวข้อง
Visual Basic 6.0 กับการทำรายงานด้วย Active Report ตอนที่ 1
Visual Basic 6.0 กับการทำรายงานด้วย Active Report ตอนที่ 2
การแทรกปุ่มคำสั่ง ToolBar ใน ARViewer ของ Active Report 2.0
ดาวน์โหลด และ แนะนำวิธีการติดตั้ง Active Report Professional 2.0
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Source Code สำหรับ MS Visual Basic 6.0 - Service Pack 6
 ดาวน์โหลด Visual Basic 6.0 SP5: Run-Time Redistribution Pack
 ดาวน์โหลด Microsoft Data Access Object (MDAC) และ Jet 4.0 Update
 ดาวน์โหลด Microsoft Visual Basic Service Pack 6
  สาธยายเล็กน้อยเกี่ยวกับรหัสบาร์โค้ด
 1. Code39 มีตัวอักขระที่สามารถเข้ารหัสได้คือ 1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-. *$/+% (รวมช่องว่าง หรือ space ด้วยน่ะครับ)
 2. Code128A มีตัวอักขระที่สามารถเข้ารหัสได้คือ ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ (ยกเว้นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ซึ่งรหัส ASCII ถูกนำไปใช้อย่างอื่นแทน)
 3. Code128B มีตัวอักขระที่สามารถเข้ารหัสได้คือ ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ รวมตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กด้วยครับ
 • ปกติบาร์โค้ดมักจะใช้งาน ตัวเลข ตัวอักษรตัวใหญ่ และ ขีดกลาง เท่านั้นเอง
  เริ่มต้นกระบวนการทำงาน

  Project --> References ...


  Project --> Components ...


  Design Time


  Run Time


  ส่วนของ Detail ใน Active Report
  เลือก Shape แล้วคลิ๊กเมาส์ขวา ให้ไปอยู้ด้านหลัง (Send to back)

   คุณสมบัติ Barcode - CaptionPosition
  1. 0 - ddbcCaptionNone ' ไม่พิมพ์ป้ายรหัสบาร์โค้ด
  2. 1 - ddbcCaptionAbove ' พิมพ์ป้ายรหัสบาร์โค้ดด้านบนของแท่งบาร์โค้ด   
  3. 2 - ddbcCaptionBelow ' พิมพ์ป้ายรหัสบาร์โค้ดด้านล่างของแท่งบาร์โค้ด  
   คุณสมบัติ Barcode - Style คือกำหนดชนิดของบาร์โค้ด เช่น Code39, Code 128A, B หรือ C
   คุณสมบัติของ Shape - Shape
  1. 0 - ddSHRectangle ' สี่เหลี่ยม   
  2. 1 - ddSHEllipse ' วงรี
  3. 2 - ddSHRoundRectangle ' สี่เหลี่ยม โค้งตรงมุม  

  ความกว้างของกรอบ (Shape) ที่ครอบรหัสบาร์โค้ด
  วัดจากความกว้างของกระดาษ A4 (21 ซม.) หารด้วย 5 (ColumnCount = 5)


  ในกรณีที่นำไปพิมพ์บัตรสมาชิก บัตรนักศึกษา ฯลฯ ลงกระดาษ A4
  ก็ให้แบ่งออกเป็น 2 หลัก (ColumnCount = 2) นั่นปะไรล่ะครับ ก็จะได้ประมาณ 10 ซม. ต่อ 1 บัตร

  มาดูโค้ดกันเถอะ ...
  
  Option Explicit
  
  Dim rptPrint As Object
  
  ' ส่วนของฟอร์ม
  ' ===================================================================
  Private Sub Form_Load()
  On Error GoTo ErrHandler
    Me.Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (Screen.Height - Me.Height) \ 2
    Me.KeyPreview = True  ' ต้องไปใช้กับเหตุการณ์ Form_KeyDown
    
    ' เคลียร์ค่า
    txtBarCode.Text = ""
    txtQuantity.Text = ""
    
    ' กำหนดให้เมนูการพิมพ์รูปแบบบาร์โค้ดเป็นแบบ Code128B ไว้ก่อน
    mnuCodeFormat(1).Checked = True
    ' BarcodeFormat เป็นตัวแปรแบบ Global ที่ผมเอาไปไว้ที่ gBarCode Module
    ' เพื่อต้องการให้ทุกๆฟอร์ม รวมทั้ง Actyive Report - arBarcode มองเห็นด้วย
    BarcodeFormat = "Code 128B"
    
  ExitProc:
    Exit Sub
  
  ErrHandler:
    MsgBox Err.Number & " : " & Err.Description
    Resume ExitProc
  End Sub
  
  Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    Select Case KeyCode
     Case vbKeyF7: cmdPreview_Click
     Case vbKeyF10:  cmdExit_Click
    End Select
  End Sub
  ' ===================================================================
  
  ' ส่วนของการป้อนข้อมูลรหัสบาร์โค้ด (รับค่า 0 - 9 และตัวอักษรอังกฤษตัวใหญ่เท่านั้น)
  Private Sub txtBarCode_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii = 13 Then
      KeyAscii = 0
      SendKeys "{TAB}"
    Else
      ' สามารถกดตัวอักขระ 0 - 9, A - Z และ a - z ก็ได้... ไปดูใน gBarCode.Bas ครับผม
      ' แต่ KeyAscii ต้องรับค่ากลับมาเป็น Integer เสมอน่ะครับ ... พี่น้อง
      KeyAscii = Asc(UCase(Chr(CheckAlphaNumericUCase(KeyAscii))))
  	' กรณีของตัวอักษรตัวเล็ก a - z ที่ผมนำมาใช้งานด้วย
  	' หากต้องการใช้ตัวอักษรตัวเล็ก Code 128B จะรับได้เท่านั้น ส่วน Code 39/128A จะไม่ได้
  	' แต่ผมมีวิธีการแก้ปัญหา โดยกดคีย์ตัวเล็กแล้วให้แปลงเป็นตัวใหญ่แทนไงล่ะครับ
  	
    ' กฏเกณฑ์ธรรมชาติ ... ไล่จากขวามาซ้ายน่ะครับ
    ' จากเหตุการณ์ txtBarCode_KeyPress
    ' สมมุติกด a มา นั่นคือจะทำให้ (Ascii Code ของ a คือ 97)
    ' CheckAlphaNumericUCase(97))
  
    ' เปลี่ยน Ascii Code ให้กลายเป็นตัวอักขระด้วยฟังค์ชั่น Chr (Character)
    ' Chr(CheckAlphaNumericUCase(97)) = a
  
    ' แปลงเป็นตัวษรตัวใหญ่ ... ด้วยฟังค์ชั่น UCase (Upper Case)
    ' UCase(Chr(CheckAlphaNumericUCase(97))) = A
  
    ' แปลงตัวอักขระให้เป็น Ascii Code ด้วยฟังค์ชั่น Asc
    ' Asc(UCase(Chr(CheckAlphaNumericUCase(97)))) = 65
    ' เพราะว่า KeyAscii เป็นตัวแปรชนิดเลขจำนวนเต็ม (Integer)
    ' หรือ KeyAscii = 65 ... หรือ ตัวอัษร A ... มะแหล่มมั้ยครับพี่น้อง
  End If
  End Sub
  
  ' ===================================================================
  ' อยู่ใน gBarCode.bas น่ะครับ ผมตัดมาให้เห็นถึงการทำงาน
  Function CheckAlphaNumericUCase(Index As Integer) As Integer
    Select Case Index
      ' 0 - 9 (ASCII 48 - 57), A - B (ASCII 65 - 90), a - z (ASCII 97 - 122)
      Case 48 To 57, 65 To 90, 97 To 122
        CheckAlphaNumericUCase = Index
        ' หรือ ไม่ต้องมี Statement ในการคืนค่าตามข้างบนก็ได้ เพราะสั่งทีเดียวตามด้านล่างสุด
        
      Case 8     ' Back Space
      Case 13    ' Enter
      Case Else
        Index = 0
    End Select
    
    ' Return - คืนค่ากลับ
    CheckAlphaNumericUCase = Index
  
  End Function
  ' ===================================================================
  
  ' ส่วนของการป้อนจำนวนบาร์โค้ด (รับตัวเลขเท่านั้น)
  Private Sub txtQuantity_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii = 13 Then
      KeyAscii = 0
      cmdPreview_Click
    Else
      ' อันนี้ให้รับเฉพาะค่าตัวเลข 0 - 9 เท่านั้น
      KeyAscii = CheckDigitOnly(KeyAscii)
    End If
  End Sub
  
  ' ส่วนของการสั่งพิมพ์รหัสบาร์โค้ด
  Private Sub cmdPreview_Click()
  
    If Trim(txtBarCode.Text) = "" Or Trim(txtBarCode.Text) = "0" Or Len(Trim(txtBarCode.Text)) = 0 Then
      MsgBox "กรุณาป้อนค่ารหัสบาร์โค้ดให้เรียบร้อยก่อนด้วย.", vbOKOnly + vbInformation, "รายงานสถานะ"
      txtBarCode.SetFocus
      Exit Sub
    ElseIf Trim(txtQuantity.Text) = "" Or Trim(txtQuantity.Text) = "0" Or Len(Trim(txtQuantity.Text)) = 0 Then
      MsgBox "กรุณาป้อนจำนวนรหัสบาร์โค้ดให้เรียบร้อยก่อนด้วย.", vbOKOnly + vbInformation, "รายงานสถานะ"
      txtQuantity.SetFocus
      Exit Sub
    End If
    '
    ' Set ARViewer
    Set rptPrint = New arBarcode  ' ชื่อ Active Report Designer
    Set Me.ARViewBarCode.object = rptPrint ' ผูกเข้ากับ ARViewer
  End Sub
  
  มาดูโค้ดในส่วนของ Active Report
  
  Option Explicit
  ' ตัวแปรแบบ Public in Form ไว้นับจำนวนที่ต้องการ
  Dim Count As Integer
  ' ตัวแปรที่ใช้รับค่าในการกำหนดจำนวนบาร์โค้ดที่ต้องการ
  Dim CountCode As Integer
  
  ' กำหนดชนิดตัวแปรเป็นตัวอักขระ
  Dim BeginCode As String
  
  ' ===================================================================
  ' ส่วนของการเริ่มต้นการตั้งค่าต่างๆให้กับรายงานของ Active Report (อ่านครั้งเดียว)
  Private Sub ActiveReport_Initialize()
    PageSettings.Orientation = ddOPortrait ' พิมพ์ในแนวตั้ง
    PageSettings.PaperSize = 9 ' A4 Paper
    ' ========== กำหนดค่าคงที่ ==============
    ' หน่วย Twip น่ะครับ
    ' 1440 Twip = 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม. (โดยประมาณ)
    ' อยากให้ออกมาเป็นหน่วยวัดแบบไหน ก็ย้อนยุคกลับไปเทียบบัญญัติไตรยางค์เอาเอง 55555+
    PageSettings.LeftMargin = 300  ' ซ้าย
    PageSettings.RightMargin = 200 ' ขวา
    PageSettings.BottomMargin = 500 ' ล่าง
    PageSettings.TopMargin = 500  ' บน
    ' จัดระยะห่างของแต่ละ Column
    Detail.ColumnSpacing = 0
    
    ' จัดการพิมพ์แท่งบาร์โค้ดตำแหน่งกลาง
    Barcode1.Alignment = ddTXCenter
    ' จัดการพิมพ์รหัสบาร์โค้ดไว้ข้างล่างของแท่งบาร์โค้ด
    Barcode1.CaptionPosition = ddbcCaptionBelow
    ' จัดการพิมพ์รหัสบาร์โค้ดไว้ด้านบนของแท่งบาร์โค้ด
    ' Barcode1.CaptionPosition = ddbcCaptionAbove
    ' ไม่แสดงผลรหัสบาร์โค้ด
    ' Barcode1.CaptionPosition = ddbcCaptionNone
    
    ' ตรวจสอบก่อนว่าในเมนูเลือกการพิมพ์รูปแบบรหัสบาร์โค้ดเป็นแบบใด
    ' แบบ Code 128A
    If frmBarcodeSample.mnuCodeFormat(0).Checked Then
      Barcode1.Style = ddbcCode_128_A
      BarcodeFormat = "Code 128A"
    ' แบบ Code 128B
    ElseIf frmBarcodeSample.mnuCodeFormat(1).Checked Then
      Barcode1.Style = ddbcCode_128_B
      BarcodeFormat = "Code 128B"
    ' แบบ Code39
    ElseIf frmBarcodeSample.mnuCodeFormat(2).Checked Then
      Barcode1.Style = ddbcAnsi39
      BarcodeFormat = "Code 3 of 9"
    End If
    '
    ' รับค่าเริ่มต้นงานพิมพ์รหัสบาร์โค้ดมาไว้ก่อน ... (พวกเซียนแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้ ... ขอบอก)
    BeginCode = frmBarcodeSample.txtBarCode
    
    ' ไว้เพื่อนับ และ เปรียบเทียบสิ้นสุดการพิมพ์ - การลูปนั่นเอง (กำหนดจำนวนบาร์โค้ดที่ต้องการ)
    CountCode = Val(frmBarcodeSample.txtQuantity)
    
    ' ก็แสดงผลให้ผู้ใช้งานรู้ว่าทำอะไรไปเท่านั้นเองแหละครับ
    frmBarcodeSample.fraBarcode.Caption = " รายการพิมพ์บาร์โค้ด " & BarcodeFormat & " จำนวน " & _
        Val(frmBarcodeSample.txtQuantity) & " รายการ."
  End Sub
  ' ===================================================================
  ' *** ส่วนสำคัญในการวนรอบการทำงาน จนกว่าจะหมดข้อมูล ***
  ' หลักการมีอยู่ว่า หากค่า EOF = False อยู่มันจะกลับมา Fetch Data หรือ รับข้อมูลใหม่อีก
  ' แต่เมื่อไรก็ตามทีที่ EOF = True มันจะหยุดการทำงาน และ ออกจาก Active Report ไปในทันใด
  ' ===================================================================
  Private Sub ActiveReport_FetchData(EOF As Boolean)
    
    ' เพิ่มค่าการนับขึ้นทีละ 1
    Count = Count + 1
    
    ' ตรวจสอบว่าจำนวนที่พิมพ์ออกไปนั้นมากกว่าที่กำหนดเอาไว้แล้วหรือไม่
    ' กรณีนี้พิมพ์ยังไม่ครบตามจำนวน ... ตัวอย่างเช่น
    ' ถ้า 1 > 10 ...แสดงว่า เงื่อนไขเป็นเท็จ ... จะข้ามไปที่ Else
    If Count > CountCode Then
      ' พิมพ์ครบแล้วจ้า ... ไสหัวออกไปได้แล้ว 55555+
      EOF = True
      
    ' เงื่อนไขเท็จ ... จะมาที่ Else
    Else
      ' หากพิมพ์ยังไม่ครบ ต้องกำหนดให้ EOF = False เอาไว้ เพื่อที่มันจะกลับมา Fetch Data ใหม่อีกครั้ง
      ' จากนั้นมันจะกระโดดไปพิมพ์รายงานที่ส่วนของ Detail_Format
      EOF = False
    End If
    
  End Sub
  ' ===================================================================
  ' ส่วนนี้จะเป็นลูปในการพิมพ์จนกว่าจะหมดข้อมูล - Detail_Format
  ' มันจะมาส่วนนี้ได้ก็เพราะเงื่อนไข False จาก ActiveReport_FetchData
  ' ===================================================================
  Private Sub Detail_Format()
    
    Barcode1.Caption = BeginCode
    
    ' กรณีที่ต้องการพิมพ์ให้เพิ่มอัตโนมัติขึ้นอีกครั้งละ 1 ก็กำหนดให้รหัสบาร์โค้ดบวกเพิ่มขึ้นไป
    ' อนึ่งต้องระวังด้วยในการพิมพ์รหัส หากคุณเอาตัวอักษรไปต่อท้ายน่ะครับ เช่น 123A ... แล้วมันจะบวกให้ยังไงล่ะ 55555+
    ' แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น และ ทั้งโน้นเลย ... ผมก็เลยแนะนำเอาไว้ให้ก่อน
    ' แต่อีนี่นาย ... BeginCode ผมประกาศตัวแปรเป็น String แล้วไหงมันบวกตัวเลขได้ด้วยซ่ะงั้นล่ะ เอิ๊กๆๆๆๆ
    ' BeginCode = BeginCode + 1
  

  การเพิ่มค่าตัวเลขรหัสบาร์โค้ดขึ้นทีละ 1
  End Sub
  Conclusion:
  Active Report 2.0 ไฟล์ก็เล็กๆ เบาสบาย แต่ขีดความสามารถในการทำงานจัดได้ว่าเต็มเปี่ยมจริงๆ ซึ่ง ActiveX ตัวนี้มันตอบสนองต่อการใช้งานให้ผมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ เพียงแต่ ... ประเทศเรายังขาดแคลนแหล่งข้อมูล (ที่ถูกต้อง) ให้ได้เรียนรู้ศึกษากัน เพราะมักจะมีความดีเหมือนกางเกงใน มีติดตัวไว้แต่ไม่ต้องโชว์ ...