หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 6 8 6 0 5

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
23 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 9 1 9 4 3 4
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

การกำหนด Path ของไฟล์ฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง GetSetting/SaveSetting

Category »  VB 6/VB.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 30/6/2552   เวลา: 15:15
(อ่าน : 16185) 
การใช้คำสั่ง GetSetting และ SaveSetting จะไปเกี่ยวข้องกับค่าใน Windows Registry ในตำแหน่งดังนี้คือ
My Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings

โดยที่
 • GetSetting เป็นการอ่านค่าที่อยู่ใน Registry ตามค่า Key ที่เรากำหนด มีการส่งค่ากลับแบบ String
 • SaveSetting เป็นการบันทึกค่าลงใน Registry ตามค่า Key ที่เรากำหนด (ไม่มีการส่งค่ากลับ)

  Start --> Run --> พิมพ์ regedit แล้วกด Enter เบาๆก็พอ ... 55555+

  ซึ่งมันมีประโยชน์ไว้ใช้งานได้เยอะแยะมาก (มันก็อยู่ที่ติ่งไอเดียของแต่ละคนด้วยน่ะครับ ... 55555+) ดังนั้นอย่าช้าครับพี่น้อง มาลองดูตัวอย่างงานจริงๆ ของการนำมาใช้งาน เพื่อกำหนด Path ของไฟล์ฐานข้อมูล กันเลยดีกว่า ... HOW TO AND DO IT NOW
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลด Source Code สำหรับ MS Visual Basic 6.0 - Service Pack 6
   ดาวน์โหลด Visual Basic 6.0 SP5: Run-Time Redistribution Pack
   ดาวน์โหลด Microsoft Data Access Object (MDAC) และ Jet 4.0 Update
   ดาวน์โหลด Microsoft Visual Basic Service Pack 6
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  SaveSetting Method - ไมโครซอฟท์
  การกำหนด Path ของไฟล์ฐานข้อมูลด้วย INI (Initialized File) โดยที่ไม่ต้องเรียกใช้งาน API
  เรื่องของโปรแกรมย่อย (อีกที) ... Sub Program, Routine, Procedure หรือ Function
 • การออกแบบ (Design Time)
 • โปรแกรมทำงาน (Run - Time)
 • เลือกไฟล์ MS Access และตำแหน่งที่ต้องการ
 • แจ้งสถานะการทำงาน
  เริ่มต้นกระบวนการทำงาน
  
  Option Explicit
  
  ' ส่วนของการเลือกตำแหน่ง และ ไฟล์ข้อมูล (MS Access)
  Private Sub cmdOpenDB_Click()
  ' ทำงานต่อไป โดยไม่สนใจ Error ที่เกิดขึ้น
  'On Error Resume Next
  
  ' ส่วนนี้ต้องการดัก หรือ Trap Error ที่เกิดขึ้นครับ
  ' ซึ่งหากมี Error มันจะกระโดดไปทำงานที่ป้าย Label ErrHandler ทันที เพื่อแจ้งความผิดพลาด
  On Error GoTo ErrHandler
  
  Dim oMdbFile As String
    ' เปิดไฟล์ฐานข้อมูล
    oMdbFile = Trim(txtSelectMDB.Text)
    dlgOpenDB.FileName = ""
    dlgOpenDB.CancelError = True ' ไม่สนใจ Error ที่เกิดขึ้น
    dlgOpenDB.InitDir = App.Path  ' เลือกตำแหน่งปัจจุบันของ Project
    dlgOpenDB.DialogTitle = "เลือกตำแหน่งไฟล์ Microsoft Access" ' ตั้งค่า Title ของ Dialog
    dlgOpenDB.Filter = "Microsoft Access (*.mdb) | *.mdb" ' แสดงผลเฉพาะไฟล์ MDB
    dlgOpenDB.ShowOpen
    dlgOpenDB.DefaultExt = "*.mdb" ' ตั้งค่า MS Access (MDB) เป็นค่าเริ่มต้น
    
    oMdbFile = dlgOpenDB.FileName
    If oMdbFile = "" Then Exit Sub
    txtSelectMDB.Text = oMdbFile
  
  ExitProc:
    Exit Sub
  
  ErrHandler:
    ' หากไม่เท่ากับ 32755 ... คือหมายเลข Error 32755 นี้ คือ การกดปุ่ม Cancel น่ะครับ
    ' พูดง่ายๆ ผมไม่สนใจการเกิด Error นี้น่ะครับ ... แต่ Error อื่นๆ จะคอยดักไว้อีกที
    If Err.Number <> 32755 Then MsgBox "Error: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
    ' ================================================================
    ' แต่อันที่จริงน่ะครับ ต้องพิจารณาการใช้งาน Resume ในแต่ละจุดที่เกิด Error เอาไว้ด้วยก็ดีครับ
    ' Resume ExitProc ... ไอ้นี่เด้งไปที่ Label : ExitProc เพื่อออกจากโปรแกรมย่อย
    ' Resume Next ... ไอ้นี่เด้งไปทำงานต่อจากจุดที่เกิด Error เลย ... ย้ำครับว่าต่อจากจุดที่เกิด Error
    ' การใช้ Label, Resume ร่วมกับ ExitSub ในการดักจับ หรือ Trap Error มีความจำเป็นอย่างมากใน VB
    ' ================================================================
  End Sub
  
  Private Sub cmdSave_Click()
    
    ' ตรวจสอบค่าใน TextBox ต้องไม่เป็นค่าว่าง ... และทำการบันทึกข้อมูลลงใน Registry ทันที
    ' ต้องส่งชื่อ Text Box Control (txtSelectMDB) ไปยังโปรแกรมย่อยด้วยน่ะครับ
    If Trim$(txtSelectMDB.Text) <> "" Or Len(Trim$(txtSelectMDB.Text)) > 0 Then _
        Call WriteLocation(txtSelectMDB)
    
    MsgBox "ตำแหน่งไฟล์ข้อมูล:" & vbCrLf & txtSelectMDB.Text, vbOKOnly + vbInformation, "รายงานสถานะ"
    'Unload Me
    End
  End Sub
  
  Private Sub Form_Load()
    txtSelectMDB.Text = ""
    lblDescription.Caption = "การกำหนดตำแหน่งที่เก็บของไฟล์ฐานข้อมูลสำหรับโปรแกรมนี้ " & _
              "มีจุดประสงค์เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ในแบบหลายผู้ใช้งาน (Multiuser) หรือ " & _
              "สามารถมองเห็นข้อมูลข้ามเครื่องกันได้ในระบบเครือข่าย (Local Area Network) เดียวกัน."
    
    ' เรียกไปยังฟังค์ชั่นการอ่านค่าเริ่มต้น ... Initialize (ReadLocation)
    txtSelectMDB.Text = ReadLocation
    
    ' ลองทดสอบเชื่อมต่อไฟล์ฐานข้อมูล
    Call OpenDataBase
    
    If ConnDB.State = adStateOpen Then
      MsgBox "การเชื่อมต่อฐานข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อย.", vbOKOnly + vbInformation, "รายงานสถานะ"
    Else
      MsgBox "การเชื่อมต่อฐานข้อมูลสมบูรณ์ล้มเหลว.", vbOKOnly + vbInformation, "รายงานสถานะ"
    End If
  
    ' เปิดแล้วปิดปั๊บ ... ทดสอบเฉยๆครับพี่น้อง
    Call CloseDataBase
    
  End Sub
  
  ส่วนของ Module (BAS)
  หลายคนคงสงสัยว่า ทำไมต้องใช้งานโมดูล ... หลักๆ (ของผม) ก็คือ
 • ต้องการให้ทุกๆฟอร์มสามารถมองเห็น และ เรียกใช้งานตัวแปร หรือ โปรแกรมย่อยได้
 • ต้องนำมาใช้งานในแต่ละโปรเจคทำมาหากินบ่อยครั้งมาก ไม่นิยม Copy & Paste ดังนั้นควรแยกไฟล์โมดูลเหล่านี้ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้สะดวกต่อการเรียกไฟล์มาใช้งานได้ทันทีเลย เช่น ส่วนของฐานข้อมูล (โมดูลหากินของผมนี่แหละ) ส่วนของระบบ ส่วนของการควบคุมคีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น
  
  Option Explicit
  
  ' =============================================================
  ' เทคนิคการ Optimized (พยายามลดต้นทุนที่ใช้ ซึ่งมันก็จะเกิดกำไรเองนั่นแหละ)
  ' =============================================================
  ' การประกาศ และ กำหนดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ทำเพียงครั้งเดียวก็พอแล้วครับ
  Global ConnDB As New ADODB.Connection
  
  ' หมายเหตุ: ... พี่น้องครับ พยายามลดตัวแปรในการเชื่อมต่อตารางข้อมูลไว้บ้างก็ดีน่ะครับ
  ' ไม่ใช่เล่นต้องมาประกาศเอาใหม่หมดทุกๆตาราง ... แบบตามตำรากันเป๊ะๆจังเลยน่ะ
  ' ตั้งแต่ผมเขียนโปรแกรมด้วย VB6 มา ผมใช้ตัวแปร RecordSet ไม่เกิน 3 ตัวสักงานเลย
  ' Global RS As New ADODB.Recordset  ' เราให้เป็นตัวหลัก
  ' Global DS As New ADODB.Recordset  ' กำหนดให้เป็นตัวรอง
  ' หรือประกาศแบบขำๆ ... Dim RS กะ Dim GRAMMY เอาเองน่ะครับ เอิ๊กๆๆๆๆ
  
  ' ส่วนนี้ก็สำหรับการทำ Query Statement ก็ประกาศไม่กี่ตัว ก็พอเหลือใช้แล้ว
  ' Global Statement As String
  ' Global SQLStmt As String
  ' =============================================================
  
  ' มาอีกแล้ว ... โมดูลหากิน 55555+
  ' ==================== การเชื่อมต่อฐานข้อมูล ==========================
  Public Sub OpenDataBase()
  On Error GoTo Err_Handler
  Dim DB_File As String
  
    ' อ่านตำแหน่งของไฟล์ฐานข้อมูลเข้ามาก่อนด้วยโปรแกรมย่อย (ฟังค์ชั่น) ReadLocation
    ' ReadLocation จะส่งค่าตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลกลับมาหา DB_File
    DB_File = ReadLocation()
    
    ' เปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
    Set ConnDB = New ADODB.Connection
    ConnDB.ConnectionString = _
      "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
      "Data Source=" & DB_File & ";" & _
      "Persist Security Info=False;"
    ConnDB.Open
  
  ExitProc:
    Exit Sub
    
  Err_Handler:
    ' หาไฟล์ไม่เจอ ...
    If Err.Number = -2147467259 Then
      ' แปลความหมายเป็นภาษามนุษย์ให้กับผู้ใช้งานได้เข้าใจง่ายๆ
      ' อันที่จริงแล้ว กรณีนี้เราควรต้องเพิ่ม ADOX เข้ามาเพื่อช่วยในการสร้างไฟล์+ตารางข้อมูลเข้ามาใหม่
      ' โอกาสหน้าจะมาว่ากันต่อเรื่อง ADOX ครับ ... เพราะเรื่องมันยาว
      MsgBox "Open Database Error : " & Err.Number & vbCrLf & _
              "ไม่พบไฟล์ข้อมูล : " & Mid$(Err.Description, 21, Len(Err.Description)) & vbCrLf & _
              "กรุณานำไฟล์ข้อมูลไปเก็บไว้ในตำแหน่งที่คุณระบุด้วย.", vbCritical + vbOKOnly, "รายงานสถานะ"
      'Resume ExitProc
      End
    Else
      MsgBox "Open Database Error : " & vbCrLf & Err.Number & " " & Err.Description
      Resume ExitProc
    End If
  End Sub
  
  Public Sub CloseDataBase()
    ' ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมโยง - Connect ข้อมูลหรือไม่
    If ConnDB.State = adStateOpen Then
      ConnDB.Close
      Set ConnDB = Nothing
    End If
  End Sub
  
  ' ส่วนของการอ่านค่าจาก Registry ... ส่งค่ากลับเป็นแบบ String
  Public Function ReadLocation() As String
    ' ตำแหน่งของ Registry สำหรับการใช้งาน GetSetting/SaveSetting
    ' Start --> Run --> พิมพ์ regedit
    
    ' หาก Return ค่ากลับมาจาก GetSetting เป็นค่าว่าง ... ก็ให้ใส่ Path ปัจจุบัน และ ชื่อไฟล์ MS Access เข้ามาเลย
    ' ส่วนแรก คือ AppName ... ตั้งชื่อเป็น MyAppName
    ' ส่วนที่ 2 คือ Section ... ตั้งชื่อเป็น MySection
    ' และส่วนสุดท้าย คือ Key ... ตั้งชื่อเป็น MyKey - ส่วนนี้คือส่วนที่ใช้จัดเก็บตำแหน่งของไฟล์ข้อมูล (Value)
    If GetSetting("MyAppName", "MySection", "MyKey") = "" Then
      ' ส่วนสุดท้ายจะเป็น Value หรือ ตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลนั่นเอง
      Call SaveSetting("MyAppName", "MySection", "MyKey", App.Path & "\Employee.mdb")
    End If
      
    ' ส่งค่ากลับไปแบบ String
    ReadLocation = GetSetting("MyAppName", "MySection", "MyKey")
  
  End Function
  
  ' การบันทึกค่าลง Registry
  ' ต้องรับค่าชื่อ TextBox Control เข้ามาด้วย (ในที่นี้คือ txtSelectMDB)
  Public Sub WriteLocation(Ctrl As TextBox)
    ' บันทึกค่าจาก TextBox เข้าสู่ Registry ... เพื่อกำหนด Path ให้กับไฟล์ฐานข้อมูล
    Call SaveSetting("MyAppName", "MySection", "MyKey", Ctrl)
  End Sub
  
  Conclusion:
  ลองสังเกตอีกอย่างด้วยน่ะครับ ตัวแปร ที่ผมต้องการให้เห็นหมดทุกๆส่วนในโปรเจคใดๆ ผมจะประกาศให้เป็นแบบ Global ส่วนพวกที่เป็นโปรแกรมย่อย ทั้ง Sub หรือ Function ผมจะให้เป็น Public ... และการส่งค่าพารามิเตอร์ทั้งในคำสั่ง GetSetting/SaveSetting ก็เป็นการกำหนดค่าแบบ String ธรรมดาๆนี่เอง ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรเลยครับ ... พี่น้อง (อยู่ภายใต้เครื่องหมาย Double Quote "" นั่นเอง)

 • จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
  CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
  Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560