หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 3 4 1 4 3

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
360 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 8 8 2 8 6 5
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

วิธีในการสร้าง Path ให้กับ Application (ให้มันถูกต้อง)

Category »  VB 6/VB.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 5/11/2549 10:45:00
(อ่าน : 21316) 

เราจะใช้้คุณสมบัติ Path ของวัตถุ Application เข้ามาใช้งาน หากแต่ว่าทำไมเมื่อมีการนำชื่อไฟล์มาต่อท้ายเส้นทางที่ได้ จากคุณสมบัติ Path ของออบเจค App บางครั้งก็ปรากฏข้อผิดพลาด แต่บางครั้งก็ไม่ปรากฏข้อผิดพลาด ทั้งนี้ก็เพราะเนื่องจากว่า ถ้าหากเส้นทางที่ได้นั้น ไม่ใช่ไดเรคทอรี่ราก (Root) ชื่อเส้นทางที่ได้จะไม่มีเครื่องหมาย BackSlash "\" รวมอยู่ด้วย แต่ถ้าหากเป็นไดเรคทอรี่ราก ชื่อเส้นทางที่ได้จะมีเครื่องหมาย BackSlash รวมอยู่ด้วย เช่น "C:\" เป็นต้น ดังนั้นเพื่อความถูกต้อง และ ปลอดภัย เราจะอาศัยโค้ด ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

Function FilePath(strFileName As String) As String
  If Right$(App.Path, 1) = "\" Then
    FilePath = App.Path & strFileName
  Else
    FilePath = App.Path & "\" & strFileName
  End If
End Function
หรือในกรณีที่นำไปใช้งานจริงกับการเชื่อมต่อไฟล์ฐานข้อมูล (แบบหากินจริงๆ)
Sub OpenDataBase()

Dim Conn As New ADODB.Connection

Dim RS As New ADODB.RecordSet

' หากต้องนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมย่อยอื่่นๆ ควรประกาศ Conn และ RS ในลักษณะของ Global น่ะขอรับ

Dim DB_File As String, SQLStmt As String

  DB_File = App.Path
  If Right$(DB_File, 1) <> "\" Then DB_File = DB_File & "\"
  DB_File = DB_File & "DATABASE.MDB"
  ' Open a connection.
  Set Conn = New ADODB.Connection
  Conn.ConnectionString = _
    "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
    "Data Source = " & DB_File & ";" & _
    "Persist Security Info = False"
  Conn.Open

  ' ตัวอย่างนำไปใช้งานกับการสร้าง RecordSet

  SQLStmt = "SELECT * FROM tblSample"
  Set RS = Conn.Execute(SQLStmt, , adCmdText)
End Sub

จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560