หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 3 5 9 1 5

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
175 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 8 8 5 7 0 3
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

การติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft Access โดยไม่ต้องตั้งค่าผ่าน ODBC

Category »  ASP/ASP.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 5/11/2549 12:03:00
(อ่าน : 34663) 

' ก่อนอื่นก็ต้องประกาศตัวแปร (ควรสร้างความเคยชินและฝึกนิสัยที่ดี ในการพัฒนาโปรแกรม)
' เริ่มต้นประกาศ Connection ของการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

Option Explicit
Dim ConnString
Dim Conn
' ประกาศตัวแปรเพื่อสร้าง RecordSet (ตารางฐานข้อมูล)
Dim RS
' Structure Query Language - (SQL - อ่านว่า ซีเควล) กำหนดไว้ให้เป็นตัวแปรสตริง
Dim strSQL
'
' ยกตัวอย่างน่ะครับว่าเป็นไฟล์ชื่อ database.mdb

' เราต้องการติดต่อกับ Microsoft Access File
' ซึ่งตรงหลัง Server.MapPath ก็คือตำแหน่งไฟล์ของเรานั่นเอง


ConnString = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("database.mdb")

' สร้างการเชื่อมต่อ หรือ Connection

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

' สร้างตารางฐานข้อมูลชั่วคราวไว้ก่อน หรือ ที่เราเรียกว่า RecordSet
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")

' เมื่อพร้อมแล้วก็ทำการเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลได้เลย

Conn.Open ConnString
' เช่น การเชื่อมตารางลูกค้า (tblCustomer) โดยจัดเรียงตามหมายเลขลูกค้า (CustomerID)

strSQL = "SELECT * FROM tblCustomer ORDER BY CustomerID"
' เปลี่ยนเป็น 0 เมื่อต้องการให้อ่านไปข้างหน้า
เพื่อเพิ่มความเร็วในการอ่านข้อมูล เพราะจะใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล
RS.CursorType = 2
' 0 = adOpenForwardOnly
' 1 = adOpenKeySet
' 2 = adOpenDynamic
' 3 = adOpenStatic

' รายละเอียดขอไม่อธิบายน่ะครับ (ปกติก็ใช้ LockType = 3 เป็นการล็อกเรคคอร์ดแบบ Optimistic)

RS.LockType = 3
' ทำการเปิด Recordset
RS.Open strSQL, Conn
' แสดงผลข้อมูล (สมมุติน่ะครับ สมมุติน่ะครับ ว่ามีข้อมูลอยู่แล้ว)
'
' เช่น txtFirstname = RS("Firstname") เมื่อ Firstname คือชื่อฟิลด์ในตารางฐานข้อมูล
'
' ถ้าหากต้องการนับจำนวนข้อมูลในตารางทั้งหมดก็เขียน Code เพิ่มดังนี้
' Dim i
' i = 0
' DO Until RS.EOF
'      i = i + 1
'      RS.MoveNext
' LOOP

' Response.Write "จำนวนข้อมูลทั้งหมด: " & i

'
' สุดท้าย ท้ายสุด ก็อย่าลืมปิดฐานข้อมูลด้วยแล้วกันครับผม
RS.Close
Conn.Close
Set RS = Nothing
Set Conn = Nothing


จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560