หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 3 7 5 2 5

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
194 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 8 8 7 4 1 3
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

โค้ด ASP เพื่อทำการอ่านค่า RSS Feeds

Category »  ASP/ASP.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 10/11/2549 9:02:00
(อ่าน : 14258) 
<%@ Language=VBScript %>
<%Option Explicit%>
<%
Dim xmlDoc
Dim xmlRoot
Dim xmlPNode
Dim xmlNode
Dim strDoc

' งานนี้ต้องพึ่งพาบริการเจ้าดม (DOM) น่ะครับ
' DOM จะมองเอกสาร XML ในลักษณะของโครงสร้างต้นไม้ (Tree)
' DOM ย่อมาจาก Document Object Model โดยมีหลักการในการอ่านเอกสาร XML มาวางเป็น Tree ซึ่ง
' ในหน่วยความจำของเครื่องที่กำลังทำงาน ประกอบด้วย Element หรือ Attribute ต่างๆ
' การเข้าถึงข้อมูลจึงเป็นการเดินไปตามกิ่งก้านต่างๆ ทั้งเป็นแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆ หรือจะอ้างอิงกิ่งก้านเฉพาะเจาะจงลงไป หรือ Random access ก็ได้
Set xmlDoc = Server.CreateObject("Microsoft.xmldom") xmlDoc.async = False xmlDoc.load "http://www.g2gnet.com/News/NewsIT.xml" Set xmlRoot = xmlDoc.documentElement For Each xmlPNode In xmlRoot.childNodes strDoc = strDoc & _ "<H3>" & xmlPNode.nodeName & "</H3>" If xmlPNode.childNodes.length = 0 Then strDoc = strDoc & _ "<I>No data</I>" Else strDoc = strDoc & "<table width=100% border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 bordercolor=#000000>" For Each xmlNode In xmlPNode.childNodes strDoc = strDoc & "<TR>" & _ "<TD><B>" & xmlNode.nodeName & ":</B></TD>" & _ "<TD>" & xmlNode.text + "</TD>" & _ "</TR>" Next End If strDoc = strDoc & "</TABLE>" Next Response.Write strDoc %>
ทดสอบการทำงานที่นี่
ดูภาษา XML ได้ที่นี่
<%@ Language=VBScript %>
<%
strPANURL = "http://www.g2gnet.com/News/NewsIT.xml"

dim xmlDom, nodeCol, oNode, oChildNode
set xmlDom = Server.CreateObject("MSXML2.Domdocument")
xmlDOM.async = False

call xmlDom.setProperty("ServerHTTPRequest", true)
xmlDom.async = false
call xmlDom.load(strPANURL)

if not xmlDom.documentElement is nothing then
 set nodeCol = xmlDom.documentElement.selectNodes("channel/item")
 i = 1
 Response.Write ("<table width=100% border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 bordercolor=#000000>")
 for each oNode in nodeCol
 	Response.Write("<tr><td>")
  Response.Write("<div>" & vbCrLf)
  set oChildNode = oNode.selectSingleNode("pubDate")
  if not oChildNode is nothing then
		strPubDate = Server.HTMLEncode(oChildNode.text)
		strPubDate = replace(strPubDate, "&apos;", "'")
		strPubDate = replace(strPubDate, "&", "&")
		strPubDate = replace(strPubDate, vbCrLf, "<br>")
   Response.Write("<div align=left><strong>" & strPubDate & "</div></strong><br>" & vbCrLf)
  end if
  set oChildNode = oNode.selectSingleNode("link")
  if not oChildNode is nothing then
   Response.Write(" <a href='" & oChildNode.text & "' target='_blank' class='footer' style='color: #CC0000;'>")
	 strLink = "yes"
  end if
  set oChildNode = oNode.selectSingleNode("title")
  if not oChildNode is nothing then
		strTitle = Server.HTMLEncode(oChildNode.text)
		strTitle = replace(strTitle, "&apos;", "'")
		strTitle = replace(strTitle, "&", "&")
		strTitle = replace(strTitle, vbCrLf, "<br>")
   Response.Write("" & strTitle & "")
  end if
	if strLink = "yes" then
   Response.Write("</a><br><br>" & vbCrLf)
	end if
  set oChildNode = oNode.selectSingleNode("description")

  if not oChildNode is nothing then
   Response.Write("<div align=left>" & oChildNode.text & "</div><br/>" & vbCrLf & vbCrlf)
  end if
	i = i + 1
  Response.Write("</div>" & vbCrLf)
	Response.Write("</td></tr>")
 next
else
 Response.Write(strPANError & vbCrLf)
end if
Response.Write("</table>")
%>

ทดสอบการทำงานที่นี่

จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560