หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 3 5 9 2 5

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
192 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 8 8 5 7 1 3
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

การอ่านข้อมูลแบบ Text File เข้าสู่ MS Access ด้วย MS Visual Basic 6.0 ภาคแรก

Category »  VB 6/VB.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 30/3/2551 5:05:00
(อ่าน : 22834) 
อันที่จริงแล้วเรื่องของ Text File ที่จัดเก็บข้อมูลคล้ายๆกับ DataBase นี่ ในปัจจุบันก็ยังใช้งานกันอย่างมากมายเหมือนกันน่ะครับ ... พี่น้อง ... โปรแกรมสำเร็จรูปหลายๆตัวก็ยังมักจะส่งออกไฟล์ (Export) ให้อยู่ในรูปแบบของ Text File เสมอ ปกติที่ผมพบน่ะ ก็มักจะมีตัวแยกข้อมูลในแต่ละฟิลด์ออกเป็นเครื่องหมาย Semi-Colon (;) Comma (,) Space (Chr(32)) หรือ ไม่งั้นก็ TAB ซ่ะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเจตนาของเหล่าบรรดาผู้ผลิตก็มักจะให้นำข้อมูลเข้าไปที่ MS Excel ซ่ะมากกว่า เพื่อให้ผู้ใช้งาน (End User) ได้นำไปประมวลผลงานอื่นๆตามที่ต้องการต่อไป ... บทความนี้จึงใคร่ขอนำเสนอเป็นแนวทางให้กับเหล่าบรรดาโปรแกรมมั่วมั่ง เดามั่ง ลอกเพื่อนมั่ง ... 55555+ ... ได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อจากตอนที่แล้วครับผม
Reference
Project --> References ... --> Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library

Design Time
ข้อมูลจาก Text File จะมีการแยกฟิลด์ออกจากกันด้วยช่องว่าง (Space)

Run Time
ดังนั้นเราจึงต้องออกแบบฟิลด์ในตารางข้อมูลให้สัมพันธ์กัน
จากตัวอย่างผมจะเพิ่มฟิลด์ Primary Key (PK) เข้ามาด้วย และแน่นอนครับ ... ไม่ใช่ Autonumber
ผมจะมีฟังค์ชั่นที่ใช้ในการคำนวณหาค่า Primary Key เพื่อไม่ให้ซ้ำกันได้อยู่แล้วครับ ... พี่น้อง
ดาวน์โหลด Source Code สำหรับ MS Visual Basic 6.0 - Service Pack 6
 ดาวน์โหลด Visual Basic 6.0 SP5: Run-Time Redistribution Pack
 ดาวน์โหลด Microsoft Data Access Object (MDAC) และ Jet 4.0 Update
 ดาวน์โหลด Microsoft Visual Basic Service Pack 6

Option Explicit
Dim Conn As ADODB.Connection
Dim RS As ADODB.Recordset
Dim DS As ADODB.Recordset
Dim Statement As String
Dim SQLStmt As String

Private Sub cmdReadText_Click()
Dim CountRec As Long
Dim StrData As String
Dim iRow, i As Long
Dim iArr As Variant
Dim StrTemp As String
  
Set Conn = New ADODB.Connection
Set RS = New ADODB.Recordset
  
  ' รูปแบบการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล (Data Source) ของ Text File
  Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
      "Data Source=" & App.Path & ";" & _
      "Extended Properties=""text;HDR=NO;FMT=Delimited;"";"
  
  RS.Open "SELECT * FROM [Jan-2008#txt]", Conn, adOpenStatic, _
            adLockReadOnly, adCmdText
  CountRec = RS.RecordCount
  ' ใช้งานมันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ปิดการเชื่อมต่อมันซ่ะ
  RS.Close:  Set RS = Nothing
  Conn.Close: Set Conn = Nothing
  
  ' ตั้งค่าให้กับ MS Flex Grid
  With fgData
    .Clear
    ' จำนวน 4 หลัก
    .Cols = 4
    ' กำหนดจำนวนแถว (Rows) ตามจำนวนรายการข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด
    ' ให้เพิ่มจำนวนแถวขึ้นอีก 1 เนื่องจากมี Column Header อยู่อีก 1 แถวแล้ว
    .Rows = CountRec + 1
    
    .ColWidth(0) = 1200
    
    ' กำหนดค่าให้กับแถวแรก หรือ Column Header
    .TextMatrix(0, 0) = "ลำดับที่"
    .TextMatrix(0, 1) = "รหัสพนักงาน"
    .TextMatrix(0, 2) = "วันที่เข้า/ออก"
    .TextMatrix(0, 3) = "เวลาเข้า/ออก"
  End With
  
  ' เปิดข้อมูล Text File
  Open App.Path & "\Jan-2008.txt" For Input As #1
  
  ' เริ่มเปิดการเชื่อมต่อไฟล์ฐานข้อมูลใหม่ ... ก็ดึงตัวแปร Object เดิมแหละมาใช้งาน
  Set Conn = New ADODB.Connection
  Conn.ConnectionString = _
    "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
    "Data Source=" & App.Path & "\Attendance.mdb;" & _
    "Persist Security Info=False"
  Conn.Open
  
  iRow = 1  ' ให้เริ่มต้นแสดงผลข้อมูลจากแถวที่ 1 (แถวแรกน่ะคือ แถว 0 น่ะครับ ... พี่น้อง)
  
  ' ต้องเริ่มการวนรอบตามจำนวนของข้อมูล
  Do While iRow <= CountRec
    ' อ่านข้อมูลเข้ามาทีละบรรทัด
    Line Input #1, StrData
    StrTemp = Trim(StrData)
    ' แยกชุดตัวอักษรออกจากกันด้วยคำสั่ง Split
    ' โดยใช้เครื่องหมายช่องว่าง (Space) ในการจับแยกชุดตัวอักษร
    iArr = Split(StrTemp, " ")
    
    ' เริ่มต้นการบันทึกข้อมูล
    ' ผูกเข้ากับ RecordSet
    Set RS = New ADODB.Recordset
    Statement = "SELECT * FROM tblAttendance ORDER BY PK "
    RS.Open Statement, Conn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdText
    ' ลองเปลี่ยนไปใช้ INSERT ดูเองน่ะ หากพี่น้องถนัด
    ' ส่วนผมชอบแบบนี้ ... มันอ่านโค้ดได้ง่ายกว่าครับ ...
    RS.AddNew
    ' ต้องตรวจสอบหาค่า Primary Key ก่อน โดยเรียกผ่านฟังค์ชั่น CheckPK
    ' จากนั้นต้องส่งค่าแบบ Long Integer กลับมาเป็นค่า Primary Key ด้วย
    RS("PK") = CheckPK("tblAttendance", "PK")
    RS("EmployeeID") = "" & iArr(0)
    RS("JobDate") = "" & FormatDateTime(iArr(1), vbShortDate)
    RS("JobTime") = "" & FormatDateTime(iArr(2), vbShortTime)
    RS.Update
    
    ' แสดงผลใน MS FlexGrid ไปด้วยเลย
    fgData.TextMatrix(iRow, 0) = iRow
    fgData.TextMatrix(iRow, 1) = iArr(0)
    fgData.TextMatrix(iRow, 2) = iArr(1)
    fgData.TextMatrix(iRow, 3) = iArr(2)
    
    iRow = iRow + 1
  Loop
  MsgBox "บันทึกข้อมูลเรียบร้อย."
  ' ปิด Text File
  Close #1
  
  ' ใช้งานมันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ปิดการเชื่อมต่อมันซ่ะ
  RS.Close:  Set RS = Nothing
  Conn.Close: Set Conn = Nothing
  
End Sub

' ====================================================================================
Function CheckPK(tblName As String, tblPK As String) As Long
' เมื่อ tblName คือ ชื่อของตารางข้อมูล
' และ tblPK คือ ชื่อฟิลด์ของ Primary Key ในตารางข้อมูล
' ====================================================================================
Dim Rec As Long
' สังเกตน่ะครับว่าผมใช้ RecordSet ตัวสำรอง ไม่ใช่ตัวหลัก ... ต้องระวังให้ดีด้วย
' เพราะตัวหลัก (RS) กำลังจะทำการบันทึกข้อมูลอยู่ ณ ขณะนี้
Set DS = New Recordset
  ' นำข้อมูลจากตารางมาคำนวณหาจำนวนทั้งหมด
  SQLStmt = "SELECT * FROM " & tblName & " ORDER BY " & tblPK
  DS.Open SQLStmt, Conn, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic, adCmdText
  Rec = 0
  
  If DS.BOF Or DS.EOF Then  ' แสดงว่าไม่มีข้อมูลอยู่เลย
    Rec = 0
  Else
    ' การใช้ MoveLast ต้องระวังไว้อยู่อย่าง คือ ต้องจัดเรียงข้อมูลให้ดีน่ะครับ
    DS.MoveLast
    Rec = DS(tblPK)
  End If
  Rec = Rec + 1  ' เพิ่มจำนวน Primary Key ขึ้นอีก 1 เพื่อไม่ให้ซ้ำกัน
  
  ' ส่งค่ากลับไปเลยครับผม
  CheckPK = Rec
  DS.Close: Set DS = Nothing
End Function

Private Sub Form_Load()
  Me.Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (Screen.Height - Me.Height) \ 2
End Sub

Private Sub cmdExit_Click()
  Set frmReadText2MDB = Nothing
  End
End Sub
Conclusion:
จากตอนนี้ปัญหาที่เราจะพบก็คือ ขาดการทดสอบว่ามีข้อมูลเดิมอยู่ในตารางข้อมูลแล้วหรือไม่ ... เพราะลักษณะแบบนี้ มันไม่สนใจเลย จะทำการบันทึกผลลงตารางข้อมูลเข้าไปอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นแล้ว ... พี่น้อง ... เอาไว้รอบหน้าครับ ผมจะนำเสนอทั้งการเปิดไฟล์ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดๆก็ตามที และ การตรวจสอบข้อมูลดังที่ได้กล่าวเอาไว้
จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560