ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 75|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การ UnBound Data บน DataGridView เพื่อจัดรูปแบบการแสดงผลฟิลด์ข้อมูล

[คัดลอกลิงก์]

174

กระทู้

221

โพสต์

1680

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
1680พอดีแอดมินแอดมินได้รับโจทย์จากลูกค้ามา ให้รวมข้อมูล 3 ฟิลด์เข้าหากันเพื่อแสดงผลในหลักเดียวกันของตารางกริด โดยจะประกอบด้วยฟิลด์ที่อยู่ (Address), อำเภอ (Amphur) และจังหวัด (Province) ดูๆแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะ แต่ทว่าการออกแบบตารางข้อมูลของแอดมิน จะทำการแยกชื่อจังหวัดออกไปอยู่อีกตารางต่างหาก แล้วมันมีปัญหาตรงไหน? เพราะเราสามารถเอาฟิลด์ข้อมูลมาจัดเรียงต่อกันใน Query ก็ได้นี่ ก็เพราะเนื่องจากว่าจังหวัดที่เป็นกรุงเทพมหานคร ต้องใช้คำว่าเขตแทนอำเภอ และจะต้องไม่มีคำนำหน้าว่าจังหวัด เอาล่ะซิทีนี้บันเทิงกันเลย หากเราไปใช้เงื่อนไขใน Query ... แอดมินเลยได้จังหวะนำเสนอการ UnBound Data เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ขอรับกระผม


โดยปกติเราก็มักจะใช้วิธีการ Bound Data กันอยู่บ่อยๆ ซึ่งบางคนก็อาจจะรู้ หรือบางคนก็แทบจะไม่รู้จักเลยซ่ะด้วยซ้ำ แอดมินขอนำเสนอด้วยโค้ดแทนคำอธิบายดีกว่าครับ ...

โค้ดในส่วนของการผูกฟิลด์ข้อมูลเอาไว้ให้กับ DataTable ...
 1.     ' / --------------------------------------------------------------------
 2.     ' / อ่านข้อมูลจากฟิลด์ที่ระบุหรือต้องการ เข้ามาเก็บไว้ยัง DataTable
 3.     Private Function GetDataTable() As DataTable
 4.         Dim strSQL As String = _
 5.             " SELECT tblCustomer.CustomerPK, tblCustomer.CustomerID, tblCustomer.CustomerName, " & _
 6.             " tblCustomer.Address, tblCustomer.Amphur, tblCustomer.ProvinceFK, tblProvince.ProvinceName, tblCustomer.PostCode " & _
 7.             " FROM tblCustomer INNER JOIN tblProvince ON tblCustomer.ProvinceFK = tblProvince.ProvincePK " & _
 8.             " ORDER BY CustomerPK "
 9.         '/
 10.         Dim tbl As New DataTable
 11.         '// เพิ่มหลักเข้าสู่ DataTable
 12.         tbl.Columns.Add("CustomerPK", GetType(Integer))
 13.         tbl.Columns.Add("CustomerID", GetType(String))
 14.         tbl.Columns.Add("CustomerName", GetType(String))
 15.         tbl.Columns.Add("Address", GetType(String))
 16.         '//
 17.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 18.         Dim Cmd = New OleDbCommand(strSQL, Conn)
 19.         Dim DR As OleDbDataReader = Cmd.ExecuteReader
 20.         While DR.Read()
 21.             If DR.HasRows Then
 22.                 tbl.Rows.Add(New Object() { _
 23.                         DR.Item("CustomerPK").ToString, _
 24.                         DR.Item("CustomerID").ToString, _
 25.                         DR.Item("CustomerName").ToString, _
 26.                         GetAddress(DR.Item("Address").ToString, DR.Item("Amphur").ToString, DR.Item("ProvinceName").ToString, DR.Item("PostCode").ToString, DR.Item("ProvinceFK").ToString)})
 27.             End If
 28.         End While
 29.         DR.Close()
 30.         Cmd.Dispose()

 31.         '/ RETURN
 32.         Return tbl
 33.     End Function
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

มาดูโค้ดกันเถอะ ...
 1. ' / --------------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : [email protected]
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 7. ' / More: http://www.g2gnet.com/webboard
 8. ' /
 9. ' / Purpose: Unbound Data method and bring the data fields together.
 10. ' / Microsoft Visual Basic .NET (2010) + MS Access 2007+
 11. ' /
 12. ' / This is open source code under @CopyRight by Thongkorn Tubtimkrob.
 13. ' / You can not distribute this code for free. Without the consent of the developer.
 14. ' / --------------------------------------------------------------------
 15. Imports System.Data.OleDb

 16. Public Class frmUnboundDataGrid

 17.     Dim Conn As New OleDbConnection

 18.     ' / --------------------------------------------------------------------
 19.     ' / Start here.
 20.     Private Sub frmUnboundDataGrid_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 21.         Dim strPathData As String = Application.StartupPath
 22.         strPathData = MyPath(strPathData) & "data"
 23.         '// Connect DataBase.
 24.         Call ConnectDataBase(strPathData)

 25.         '// Load Data into the DataGridView1.
 26.         Me.DataGridView1.DataSource = GetDataTable()
 27.         '// Initialize DataGridView
 28.         Call SetupDataGridView(DataGridView1)
 29.     End Sub

 30.     ' / --------------------------------------------------------------------
 31.     ' / อ่านข้อมูลจากฟิลด์ที่ระบุหรือต้องการ เข้ามาเก็บไว้ยัง DataTable
 32.     Private Function GetDataTable() As DataTable
 33.         Dim strSQL As String = _
 34.             " SELECT tblCustomer.CustomerPK, tblCustomer.CustomerID, tblCustomer.CustomerName, " & _
 35.             " tblCustomer.Address, tblCustomer.Amphur, tblCustomer.ProvinceFK, tblProvince.ProvinceName, tblCustomer.PostCode " & _
 36.             " FROM tblCustomer INNER JOIN tblProvince ON tblCustomer.ProvinceFK = tblProvince.ProvincePK " & _
 37.             " ORDER BY CustomerPK "
 38.         '/
 39.         Dim tbl As New DataTable
 40.         '// เพิ่มหลักเข้าสู่ DataTable
 41.         tbl.Columns.Add("CustomerPK", GetType(Integer))
 42.         tbl.Columns.Add("CustomerID", GetType(String))
 43.         tbl.Columns.Add("CustomerName", GetType(String))
 44.         tbl.Columns.Add("Address", GetType(String))
 45.         '//
 46.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 47.         Dim Cmd = New OleDbCommand(strSQL, Conn)
 48.         Dim DR As OleDbDataReader = Cmd.ExecuteReader
 49.         While DR.Read()
 50.             If DR.HasRows Then
 51.                 tbl.Rows.Add(New Object() { _
 52.                         DR.Item("CustomerPK").ToString, _
 53.                         DR.Item("CustomerID").ToString, _
 54.                         DR.Item("CustomerName").ToString, _
 55.                         GetAddress(DR.Item("Address").ToString, DR.Item("Amphur").ToString, DR.Item("ProvinceName").ToString, DR.Item("PostCode").ToString, DR.Item("ProvinceFK").ToString)})
 56.             End If
 57.         End While
 58.         DR.Close()
 59.         Cmd.Dispose()

 60.         '/ RETURN
 61.         Return tbl
 62.     End Function

 63.     ' / --------------------------------------------------------------------
 64.     '// รับค่าค่าเข้ามายังฟังค์ชั่น เพื่อจัดการแสดงผล
 65.     Private Function GetAddress(ByVal Address As String, ByVal Amphur As String, ByVal Province As String, ByVal PostCode As String, ByVal ProvinceFK As Integer) As String
 66.         GetAddress = String.Empty
 67.         '// จังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพ (ProvinceFK = 3 คือ กรุงเทพมหานคร)
 68.         If Val(ProvinceFK) <> 3 Then
 69.             If Amphur <> "" And Province <> "" Then
 70.                 GetAddress = Address & " อ." & Amphur & " จ." & Province & " " & PostCode
 71.             ElseIf Amphur <> "" And Province = "" Then
 72.                 GetAddress = Address & " อ." & Amphur & " " & PostCode
 73.             ElseIf Amphur = "" And Province <> "" Then
 74.                 GetAddress = Address & " จ." & Province & " " & PostCode
 75.             Else
 76.                 GetAddress = Address
 77.             End If

 78.             '// กรุงเทพ
 79.         Else
 80.             If Amphur <> "" And Province <> "" Then
 81.                 GetAddress = Address & " เขต" & Amphur & " " & Province & " " & PostCode
 82.             ElseIf Amphur <> "" And Province = "" Then
 83.                 GetAddress = Address & " เขต" & Amphur & " " & PostCode
 84.             ElseIf Amphur = "" And Province <> "" Then
 85.                 GetAddress = Address & " " & Province & " " & PostCode
 86.             Else
 87.                 GetAddress = Address
 88.             End If
 89.         End If
 90.         '// คืนค่า
 91.         Return GetAddress
 92.     End Function

 93.     ' / --------------------------------------------------------------------
 94.     ' / Initialize DataGridView.
 95.     Private Sub SetupDataGridView(ByRef DGV As DataGridView)
 96.         With DGV
 97.             .RowHeadersVisible = True ' False
 98.             .AllowUserToAddRows = False
 99.             .AllowUserToDeleteRows = False
 100.             .AllowUserToResizeRows = False
 101.             .MultiSelect = False
 102.             .ReadOnly = True
 103.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 104.             '/ Autosize Column
 105.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 106.             .AutoResizeColumns()
 107.             '// Even-Odd Color
 108.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue
 109.             '// Font data rows.
 110.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 111.         End With
 112.         '/ Adjust Header Styles
 113.         With DGV
 114.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 115.                 .BackColor = Color.Navy
 116.                 .ForeColor = Color.Black
 117.                 .Font = New Font("Tahoma", 9, FontStyle.Bold)
 118.             End With
 119.         End With

 120.         '// Customize the header.
 121.         With DGV
 122.             With .Columns(0)
 123.                 .Name = "CustomerPK"
 124.                 .HeaderText = "CustomerPK"
 125.                 .Visible = False
 126.             End With
 127.             With .Columns(1)
 128.                 .Name = "CustomerID"
 129.                 .HeaderText = "รหัสลูกค้า"
 130.                 .ReadOnly = True
 131.             End With
 132.             With .Columns(2)
 133.                 .Name = "CustomerName"
 134.                 .HeaderText = "ชื่อลูกค้า"
 135.             End With
 136.             With .Columns(3)
 137.                 .Name = "Address"
 138.                 .HeaderText = "ที่อยู่"
 139.             End With
 140.         End With
 141.     End Sub

 142.     ' / --------------------------------------------------------------------
 143.     ' / Connect Database.
 144.     Sub ConnectDataBase(ByVal PathData As String)
 145.         Dim strConn As String = _
 146.             "Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; " & _
 147.             " Data Source = " & PathData & "MyDB.accdb;"
 148.         Try
 149.             Conn = New OleDbConnection(strConn)
 150.             '// Test Connection
 151.             Conn.Open()
 152.             'MsgBox("Connection Complete.")
 153.         Catch ex As Exception
 154.             MessageBox.Show(ex.Message, "ERROR")
 155.             End
 156.         End Try
 157.     End Sub

 158.     ' / --------------------------------------------------------------------
 159.     ' / Config path.
 160.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 161.         AppPath = AppPath.ToLower
 162.         AppPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\release\debug", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 163.         If Microsoft.VisualBasic.Right(AppPath, 1) <> "" Then AppPath = AppPath & ""
 164.         Return AppPath
 165.     End Function

 166.     Private Sub frmUnboundDataGrid_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 167.         Me.Dispose()
 168.         Application.Exit()
 169.     End Sub
 170. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2019-4-20 19:19 , Processed in 0.311763 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้