ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 647|ตอบกลับ: 2

[VB.NET] การอ่านโครงสร้างตารางข้อมูล MS Access และเลือกฟิลด์ข้อมูลเพื่อนำมาแสดงผล

[คัดลอกลิงก์]

223

กระทู้

315

โพสต์

2593

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2593
โปรเจคชุดนี้ไม่ธรรมดาน่ะครับ จุดประสงค์หลักๆจะเป็นการอ่านโครงสร้างตารางข้อมูลของไฟล์ MS Access มาแสดงผลลงใน ComboBox แล้วก็เลือกตารางใดๆขึ้นมาก่อน จากนั้นก็ให้แสดงผลฟิลด์ข้อมูลลงไปใน ListBox Control ต่อไปก็ให้ทำการเลือกฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการเพื่อมาทำการแสดงผล ด้วยการทำ Query แล้วแสดงผลข้อมูลลงไปในตารางกริด นอกเหนือจากนี้คุณจะได้ทำการฝึกฝนการควบคุม ListBox Control ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยการเลื่อนตำแหน่งขึ้นลง หรือเพิ่มลบไอเทมที่มีอยู่ใน ListBox ... ไม่ขออธิบายมากไปดูโค้ดกันเลยดีกว่า ...


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports System.Data.OleDb

 2. Public Class frmViewDataAccess
 3.     Dim Conn As OleDbConnection
 4.     Dim Cmd As OleDbCommand

 5.     Private Sub frmViewDataAccess_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 6.         Me.Dispose()
 7.         Application.Exit()
 8.     End Sub

 9.     Private Sub frmViewDataAccess_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
 10.         '// ฟอร์มจะต้องกำหนด KeyPreview = True มาก่อนด้วย
 11.         Select Case e.KeyCode
 12.             Case Keys.F7
 13.                 Call btnQuery_Click(sender, e)
 14.             Case Keys.F10
 15.                 Me.Close()

 16.         End Select
 17.     End Sub

 18.     Private Sub frmViewDataAccess_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 19.         Me.CenterToScreen()
 20.         Me.ToolStrip1.Cursor = Cursors.Hand
 21.         Me.KeyPreview = True
 22.     End Sub

 23.     Private Sub btnBrowseFile_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnBrowseFile.Click
 24.         ' ประกาศใช้งาน Open File Dialog ในแบบ Run Time
 25.         Dim dlgOpenFile As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()

 26.         ' / ตั้งค่าการใช้งาน Open File Dialog
 27.         With dlgOpenFile
 28.             .InitialDirectory = MyPath(Application.StartupPath)
 29.             .Filter = "MS Access Files (*.mdb;*.accdb)|*.mdb;*.accdb"
 30.             .Title = "เลือกไฟล์ MS Access"
 31.             .FilterIndex = 1
 32.             .RestoreDirectory = True
 33.         End With

 34.         Dim strConn As String = ""
 35.         Try
 36.             ' หากเลือกปุ่ม OK หลังจากการ Browse ...
 37.             If dlgOpenFile.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 38.                 lsbSource.Items.Clear()
 39.                 lsbDest.Items.Clear()
 40.                 '//
 41.                 txtFileName.Text = dlgOpenFile.FileName
 42.                 strConn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
 43.                     dlgOpenFile.FileName & ";"
 44.                 Conn = New OleDbConnection(strConn)
 45.                 Conn.Open()
 46.                 '//
 47.                 Dim MyTable As New DataTable
 48.                 ' อ่านค่ารายชื่อตาราง (TABLE)
 49.                 MyTable = Conn.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, _
 50.                               New Object() {Nothing, Nothing, Nothing, "TABLE"})

 51.                 ' แสดงรายชื่อตาราง (Table)
 52.                 cmbTable.Items.Clear()
 53.                 For i = 0 To MyTable.Rows.Count - 1
 54.                     cmbTable.Items.Add(MyTable.Rows(i)!TABLE_NAME.ToString)
 55.                 Next i
 56.             End If
 57.         Catch ex As Exception
 58.             MessageBox.Show(ex.Message)
 59.         End Try

 60.     End Sub

 61.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 62.     ' / Get my project path
 63.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 64.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 65.     ' / Return : C:\My Project\
 66.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 67.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 68.         AppPath = AppPath.ToLower()
 69.         '/ Return Value
 70.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 71.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash ASCII Code = 92) at the end.
 72.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 73.     End Function

 74.     Private Sub btnMoveRight_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnMoveRight.Click
 75.         '// ยังไม่ได้เลือกไอเทม
 76.         If lsbSource.SelectedIndex < 0 Then
 77.             MessageBox.Show("กรุณาเลือกไอเทมในรายการที่ 1 ก่อน.", "รายงานสถานะ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 78.         Else
 79.             '// เพิ่มไอเทมที่เลือกจาก lsbSource ไปให้กับ lsbDest
 80.             lsbDest.Items.Add(lsbSource.SelectedItem)
 81.             '// ลบไอเทมที่เลือกใน lsbSource ออกไป
 82.             lsbSource.Items.Remove(lsbSource.SelectedItem)
 83.         End If
 84.     End Sub

 85.     Private Sub btnMoveLeft_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnMoveLeft.Click
 86.         If lsbDest.SelectedIndex < 0 Then
 87.             MessageBox.Show("กรุณาเลือกไอเทมในรายการที่ 2 ก่อน.", "รายงานสถานะ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 88.         Else
 89.             '// เพิ่มไอเทมที่เลือกจาก lsbDest ไปให้กับ lsbSource
 90.             lsbSource.Items.Add(lsbDest.SelectedItem)
 91.             '// ลบไอเทมที่เลือกใน lsbDest ออกไป
 92.             lsbDest.Items.Remove(lsbDest.SelectedItem)
 93.         End If
 94.     End Sub

 95.     Private Sub btnMoveRightAll_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnMoveRightAll.Click
 96.         '// ลูปเอาไอเทมทั้งหมดที่มีอยู่ใน lsbSource ไปให้กับ lsbDest
 97.         For Each item In lsbSource.Items
 98.             lsbDest.Items.Add(item)
 99.         Next
 100.         '// ลบไอเทมที่มีอยู่ทั้งหมดใน lsbSource ออกไป
 101.         lsbSource.Items.Clear()
 102.     End Sub

 103.     Private Sub btnMoveLeftAll_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnMoveLeftAll.Click
 104.         txtSQL.Clear()
 105.         '// ลูปเอาไอเทมทั้งหมดที่มีอยู่ใน lsbDest ไปให้กับ lsbSource
 106.         For Each item In lsbDest.Items
 107.             lsbSource.Items.Add(item)
 108.         Next
 109.         '// ลบไอเทมที่มีอยู่ทั้งหมดใน lsbDest ออกไป
 110.         lsbDest.Items.Clear()
 111.     End Sub

 112.     Private Sub btnClose_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs)
 113.         Me.Close()
 114.     End Sub

 115.     Private Sub btnQuery_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnQuery.Click
 116.         If lsbDest.Items.Count <= 0 Then Exit Sub
 117.         If dgvData.Rows.Count > 0 Then dgvData.DataSource = Nothing

 118.         Try
 119.             Dim FieldName As String = String.Empty
 120.             For Each item In lsbDest.Items
 121.                 FieldName = FieldName & item & ","
 122.             Next
 123.             '// ตัดเครื่องหมายคอมม่าตัวท้ายสุดทิ้ง
 124.             If Microsoft.VisualBasic.Right(FieldName, 1) = "," Then FieldName = Mid(FieldName, 1, Len(FieldName) - 1)
 125.             '//
 126.             Dim strSQL As String = "SELECT " & FieldName & " FROM [" & cmbTable.Text & "]"
 127.             txtSQL.Text = strSQL
 128.             '//
 129.             Cmd = New OleDbCommand(strSQL, Conn)
 130.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 131.             Dim myDA As OleDbDataAdapter = New OleDbDataAdapter(Cmd)
 132.             Dim myDataSet As DataSet = New DataSet()
 133.             '// Using DataAdapter object fill data from database into DataSet object
 134.             myDA.Fill(myDataSet, "MyTable")
 135.             '// Binding DataSet to DataGridView
 136.             dgvData.DataSource = myDataSet.Tables("MyTable").DefaultView
 137.             lblCount.Text = "[จำนวน: " & Format(Val(dgvData.Rows.Count - 1), "#,##") & " รายการ]"

 138.             Conn.Close()
 139.             '// Setting DataGridView
 140.             With dgvData
 141.                 .RowHeadersVisible = False
 142.                 .AllowUserToAddRows = False
 143.                 .AllowUserToDeleteRows = False
 144.                 .AllowUserToResizeRows = False
 145.                 .MultiSelect = False
 146.                 .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 147.                 .ReadOnly = True
 148.                 ' Autosize Column
 149.                 .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 150.                 .AutoResizeColumns()
 151.                 .Font = New Font("Tahoma", 8)
 152.                 '// ตั้งค่า ColumnHeadersHeightSizeMode ก่อนที่จะทำการปรับความสูงของแถวได้
 153.                 .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.EnableResizing
 154.                 .ColumnHeadersHeight = 28

 155.                 '// กำหนดให้ EnableHeadersVisualStyles = False เพื่อให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสีพื้นหลัง
 156.                 .EnableHeadersVisualStyles = False
 157.                 '// Even-Odd Color
 158.                 .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.LightYellow ' .AliceBlue
 159.                 ' ตัวอย่างการปรับ Header Style
 160.                 With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 161.                     .BackColor = Color.Navy
 162.                     .ForeColor = Color.Black
 163.                     .Font = New Font("Tahoma", 8, FontStyle.Bold)
 164.                 End With

 165.                 For iCol As Integer = 0 To .Columns.Count - 1
 166.                     '// คำนวณหาเลขคู่กับเลขคี่ หากเลขจำนวนเต็มใดๆหารเอาเศษ (Mod) ด้วย 2 แล้วได้คำตอบ 1 คือเลขคี่
 167.                     If iCol Mod 2 = 1 Then
 168.                         .Columns(iCol).HeaderCell.Style.BackColor = Color.DarkOrange
 169.                         '// หารเอาเศษด้วย 2 ได้ 0 คือเลขคู่
 170.                     Else
 171.                         .Columns(iCol).HeaderCell.Style.BackColor = Color.DeepSkyBlue
 172.                     End If
 173.                 Next
 174.             End With
 175.         Catch ex As Exception
 176.             MessageBox.Show(ex.Message, "Open Table")
 177.             Exit Sub
 178.         End Try
 179.     End Sub

 180.     Private Sub lsbSource_DoubleClick(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles lsbSource.DoubleClick
 181.         '// ยังไม่ได้เลือกไอเทม
 182.         If lsbSource.SelectedIndex < 0 Then
 183.             MessageBox.Show("กรุณาเลือกไอเทมในรายการที่ 1 ก่อน.", "รายงานสถานะ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 184.         Else
 185.             '// เพิ่มไอเทมที่เลือกจาก lsbSource ไปให้กับ lsbDest
 186.             lsbDest.Items.Add(lsbSource.SelectedItem)
 187.             '// ลบไอเทมที่เลือกใน lsbSource ออกไป
 188.             lsbSource.Items.Remove(lsbSource.SelectedItem)
 189.         End If
 190.     End Sub

 191.     Private Sub lsbDest_DoubleClick(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles lsbDest.DoubleClick
 192.         If lsbDest.SelectedIndex < 0 Then
 193.             MessageBox.Show("กรุณาเลือกไอเทมในรายการที่ 2 ก่อน.", "รายงานสถานะ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 194.         Else
 195.             '// เพิ่มไอเทมที่เลือกจาก lsbDest ไปให้กับ lsbSource
 196.             lsbSource.Items.Add(lsbDest.SelectedItem)
 197.             '// ลบไอเทมที่เลือกใน lsbDest ออกไป
 198.             lsbDest.Items.Remove(lsbDest.SelectedItem)
 199.         End If
 200.     End Sub

 201.     Private Sub btnMoveUp_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnMoveUp.Click
 202.         'Make sure our item is not the first one on the list.
 203.         If lsbDest.SelectedIndex > 0 Then
 204.             Dim iRow = lsbDest.SelectedIndex - 1
 205.             lsbDest.Items.Insert(iRow, lsbDest.SelectedItem)
 206.             lsbDest.Items.RemoveAt(lsbDest.SelectedIndex)
 207.             lsbDest.SelectedIndex = iRow
 208.         End If
 209.     End Sub

 210.     Private Sub btnMoveDown_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnMoveDown.Click
 211.         'Make sure our item is not the last one on the list.
 212.         If lsbDest.SelectedIndex < lsbDest.Items.Count - 1 Then
 213.             'Insert places items above the index you supply, since we want
 214.             'to move it down the list we have to do + 2
 215.             Dim iRow = lsbDest.SelectedIndex + 2
 216.             lsbDest.Items.Insert(iRow, lsbDest.SelectedItem)
 217.             lsbDest.Items.RemoveAt(lsbDest.SelectedIndex)
 218.             lsbDest.SelectedIndex = iRow - 1
 219.         End If
 220.     End Sub

 221.     Private Sub btnClearGrid_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnClearGrid.Click
 222.         dgvData.DataSource = Nothing
 223.         lblCount.Text = "[จำนวน: 0 รายการ]"
 224.     End Sub

 225.     Private Sub itemBtnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles itemBtnExit.Click
 226.         Me.Close()
 227.     End Sub

 228.     Private Sub ToolStripStatusLabel3_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ToolStripStatusLabel3.Click
 229.         Process.Start("http://www.g2gnet.com/webboard")
 230.     End Sub

 231.     Private Sub ToolStripStatusLabel2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ToolStripStatusLabel2.Click
 232.         Process.Start("https://www.facebook.com/g2gnet")
 233.     End Sub

 234.     '// เลือกตารางข้อมูล แล้วนำฟิลด์ข้อมูลแสดงผลลงใน ListBox (lsbSource)
 235.     Private Sub cmbTable_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbTable.SelectedIndexChanged
 236.         lsbSource.Items.Clear()
 237.         lsbDest.Items.Clear()
 238.         txtSQL.Clear()
 239.         ' ค้นคืน Schema เพื่ออ่านหลัก (Column) หรือ ฟิลด์ (Field) จากตารางที่เลือก
 240.         Dim cmd As OleDbCommand = New OleDbCommand(cmbTable.Text, Conn)
 241.         ' CommandType Enumeration มี 3 แบบคือ
 242.         ' StoredProcedure - The name of a stored procedure.
 243.         ' TableDirect - The name of a table.
 244.         ' Text - SQL text command. (ค่า Default)
 245.         cmd.CommandType = CommandType.TableDirect
 246.         '/ https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.commandtype(v=vs.110).aspx

 247.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 248.         Dim DT As New DataTable
 249.         DT = Conn.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Columns, New Object() {Nothing, Nothing, cmbTable.Text, Nothing})
 250.         For i = 0 To DT.Rows.Count - 1
 251.             lsbSource.Items.Add(DT.Rows(i).Item(3).ToString())
 252.         Next i
 253.         '//
 254.         cmd.Dispose()
 255.     End Sub

 256.     Private Sub txtSQL_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles txtSQL.KeyDown
 257.         e.SuppressKeyPress = True
 258.     End Sub

 259.     Private Sub itemOpenFile_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles itemOpenFile.Click
 260.         Call btnBrowseFile_Click(sender, e)
 261.     End Sub
 262. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

45

โพสต์

211

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
211
โพสต์ 2019-5-28 16:42:05 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ

0

กระทู้

2

โพสต์

10

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
10
โพสต์ 2019-9-16 14:33:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-4-5 06:49 , Processed in 0.379968 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้