ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1365|ตอบกลับ: 7

[VB.NET] แจกโค้ดการโหลดข้อมูลเข้าสู่ฟอร์ม PDF ด้วย Syncfusion .Net Library

[คัดลอกลิงก์]

232

กระทู้

328

โพสต์

2744

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2744
จากตอนที่แล้วเป็น "การสร้างฟอร์ม PDF ด้วย Syncfusion PDF Net Library" มาคราวนี้เราจะทำการอ่านข้อมูลจากไฟล์ MS Access เพื่อโหลด หรือเติมข้อมูลลงไปในฟอร์ม ซึ่งแอดมินเลือกตัว Control หลักๆมาเกือบครบ ประกอบไปด้วย TextBox, CheckBox, ComboBox, RadioButton และ ListBox Control โดยมีวิธีการดังนี้คือ จะทำการโหลดฟอร์ม PDF Template (ต้นแบบ) ขึ้นมาก่อน แล้วทำการอ่านข้อมูลเข้ามา เพื่อทำการกรอกใส่เข้าไปใน Control แต่ละตัว สุดท้ายก็ทำการบันทึกชื่อไฟล์ PDF ด้วยวันที่และเวลา หรือหากท่านนำไปพัฒนาต่อก็ควรเปิด Save File Dialog เพื่อให้ Users บันทึกชื่อไฟล์เอง ...

ดาวน์โหลดของฟรี Syncfusion Essential รุ่น Community ได้ที่นี่ (Version 17.1.0.47) ... ย้ำอีกทีว่าของฟรี 100% แน่นอน ...

Add References ...มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports System.Data
 2. Imports Syncfusion.Pdf
 3. Imports Syncfusion.Pdf.Graphics
 4. Imports Syncfusion.Pdf.Interactive
 5. Imports Syncfusion.Pdf.Parsing
 6. Imports System.Data.OleDb
 7. Imports System.IO

 8. Public Class frmDBtoPDF
 9.     Dim Conn As New OleDbConnection
 10.     Dim Cmd As New OleDbCommand
 11.     Dim DR As OleDbDataReader
 12.     Dim DA As New OleDbDataAdapter
 13.     Dim DS As New DataSet
 14.     Dim strConn As String = String.Empty
 15.     Dim strSQL As String = String.Empty
 16.     '//
 17.     Dim strPathData As String = MyPath(Application.StartupPath) & "data"
 18.     Dim strPathTemplate As String = MyPath(Application.StartupPath)
 19.     Dim strFormFile As String = String.Empty

 20.     ' / ---------------------------------------------------------------
 21.     Private Sub frmDBtoPDF_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 22.         Try
 23.             '// Delete all pdf file if exist.
 24.             FileSystem.Kill(strPathData & "*pdf")
 25.             '// Delete only the specified file.
 26.             'If System.IO.File.Exists(strPathData & strFormFile) = True Then
 27.             'System.IO.File.Delete(strPathData & strFormFile)
 28.             'End If
 29.         Catch ex As Exception
 30.             MessageBox.Show(ex.Message)
 31.         Finally
 32.             If Conn.State = ConnectionState.Open Then Conn.Close()
 33.             Me.Dispose()
 34.             Application.Exit()
 35.         End Try
 36.     End Sub

 37.     ' / ---------------------------------------------------------------
 38.     Private Sub frmDBtoPDF_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 39.         '// START
 40.         Call ConnectDB()
 41.         Call LoadDataBase()
 42.     End Sub

 43.     ' / ---------------------------------------------------------------
 44.     Private Sub LoadDataBase()
 45.         Try
 46.             strSQL = _
 47.                 " SELECT tblPerson.PersonPK, tblPerson.PersonID, tblPerson.Name, tblPerson.Phone, tblPerson.Email, tblPerson.GenderFK, tblGender.Gender, " & _
 48.                 " tblPerson.JobTitleFK, tblJobTitle.JobTitle, tblPerson.LangFK, tblLanguage.LangName, tblPerson.QualificationFK, tblQualification.Qualification " & _
 49.                 " FROM ((tblJobTitle INNER JOIN (tblGender INNER JOIN tblPerson ON tblGender.GenderPK = tblPerson.GenderFK) ON tblJobTitle.JobTitlePK = tblPerson.JobTitleFK) " & _
 50.                 " INNER JOIN tblLanguage ON tblPerson.LangFK = tblLanguage.LangPK) INNER JOIN tblQualification ON tblPerson.QualificationFK = tblQualification.QualificationPK " & _
 51.                 " ORDER BY PersonPK "

 52.             '// Open connection
 53.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 54.             DA = New OleDb.OleDbDataAdapter(strSQL, Conn)
 55.             DS = New DataSet
 56.             DA.Fill(DS, "MyTest")
 57.             dgvData.DataSource = DS.Tables("MyTest").DefaultView
 58.             Call SetupDataGridView(dgvData)
 59.         Catch ex As Exception
 60.             MessageBox.Show(ex.Message)
 61.         End Try
 62.         DS.Dispose()
 63.         DA.Dispose()

 64.     End Sub

 65.     ' / ---------------------------------------------------------------
 66.     ' / Initialized DataGridView
 67.     Private Sub SetupDataGridView(ByRef DGV As DataGridView)
 68.         With DGV
 69.             .RowTemplate.Height = 28
 70.             .AllowUserToOrderColumns = True
 71.             .AllowUserToDeleteRows = False
 72.             .AllowUserToAddRows = False
 73.             .ReadOnly = True
 74.             .MultiSelect = False
 75.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 76.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 77.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.Orange
 78.             .DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.LightSkyBlue
 79.             '/ Auto size column width of each main by sorting the field.
 80.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 81.         End With
 82.     End Sub

 83.     ' / ---------------------------------------------------------------
 84.     Private Sub dgvData_DoubleClick(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles dgvData.DoubleClick
 85.         If dgvData.RowCount <= 0 Then Return
 86.         '// Read the value of the focus row.
 87.         Dim PK = dgvData.Item(0, dgvData.CurrentRow.Index).Value  '// Keep Primary Key
 88.         strSQL = _
 89.             " SELECT tblPerson.PersonPK, tblPerson.PersonID, tblPerson.Name, tblPerson.Phone, tblPerson.Email, tblPerson.GenderFK, tblGender.Gender, " & _
 90.             " tblPerson.JobTitleFK, tblJobTitle.JobTitle, tblPerson.LangFK, tblLanguage.LangName, tblPerson.QualificationFK, tblQualification.Qualification " & _
 91.             " FROM ((tblJobTitle INNER JOIN (tblGender INNER JOIN tblPerson ON tblGender.GenderPK = tblPerson.GenderFK) ON tblJobTitle.JobTitlePK = tblPerson.JobTitleFK) " & _
 92.             " INNER JOIN tblLanguage ON tblPerson.LangFK = tblLanguage.LangPK) INNER JOIN tblQualification ON tblPerson.QualificationFK = tblQualification.QualificationPK " & _
 93.             " WHERE PersonPK = " & PK & _
 94.             " ORDER BY PersonPK "
 95.         '// Load data into PDF Form.
 96.         Call LoadDataToPDF(strSQL)
 97.     End Sub

 98.     ' / ---------------------------------------------------------------
 99.     Private Sub CreatePdfForm()
 100.         '/ Create a new PDF document
 101.         Dim document As PdfDocument = New PdfDocument()
 102.         '/ Add a new page to the PDF document
 103.         Dim page As PdfPage = document.Pages.Add()
 104.         '/ Set the True type font.
 105.         Dim font As PdfFont = New PdfTrueTypeFont(New Font("Tahoma", 14), 12, True)
 106.         '/ Create a solid brush.
 107.         Dim brush As PdfBrush = New PdfSolidBrush(Color.Black)
 108.         '/ Draw the string  
 109.         page.Graphics.DrawString("Job Application", font, brush, New PointF(250, 0))

 110.         '// Create TextBox
 111.         font = New PdfTrueTypeFont(New Font("Tahoma", 12), 12, True)
 112.         page.Graphics.DrawString("Name", font, brush, New PointF(10, 20))
 113.         '/ Create a text box field for name
 114.         Dim textBoxField1 As PdfTextBoxField = New PdfTextBoxField(page, "Name")
 115.         textBoxField1.Bounds = New RectangleF(10, 40, 200, 25)
 116.         textBoxField1.ToolTip = "Name"
 117.         document.Form.Fields.Add(textBoxField1)
 118.         '/
 119.         page.Graphics.DrawString("Email address", font, PdfBrushes.Black, New PointF(10, 80))
 120.         '/ Create a text box field for email address
 121.         Dim textBoxField3 As PdfTextBoxField = New PdfTextBoxField(page, "Email")
 122.         textBoxField3.Bounds = New RectangleF(10, 100, 200, 20)
 123.         textBoxField3.ToolTip = "Email address"
 124.         document.Form.Fields.Add(textBoxField3)
 125.         '//
 126.         page.Graphics.DrawString("Phone", font, PdfBrushes.Black, New PointF(10, 140))
 127.         '/ Create a text box field for phone
 128.         Dim textBoxField4 As PdfTextBoxField = New PdfTextBoxField(page, "Phone")
 129.         textBoxField4.Bounds = New RectangleF(10, 160, 200, 20)
 130.         textBoxField4.ToolTip = "Phone"
 131.         document.Form.Fields.Add(textBoxField4)

 132.         '// Create RadioButton
 133.         page.Graphics.DrawString("Gender", font, PdfBrushes.Black, New PointF(10, 200))
 134.         '/ Create radio button for gender
 135.         Dim employeesRadioList As PdfRadioButtonListField = New PdfRadioButtonListField(page, "Gender")
 136.         document.Form.Fields.Add(employeesRadioList)
 137.         page.Graphics.DrawString("Male", font, PdfBrushes.Black, New PointF(40, 220))
 138.         Dim radioButtonItem1 As PdfRadioButtonListItem = New PdfRadioButtonListItem("Male")
 139.         radioButtonItem1.Bounds = New RectangleF(10, 220, 20, 20)
 140.         page.Graphics.DrawString("Female", font, PdfBrushes.Black, New PointF(140, 220))
 141.         Dim radioButtonItem2 As PdfRadioButtonListItem = New PdfRadioButtonListItem("Female")
 142.         radioButtonItem2.Bounds = New RectangleF(110, 220, 20, 20)
 143.         employeesRadioList.Items.Add(radioButtonItem1)
 144.         employeesRadioList.Items.Add(radioButtonItem2)

 145.         '// Create ComboBox
 146.         page.Graphics.DrawString("Which position you are applying for?", font, PdfBrushes.Black, New PointF(10, 260))
 147.         '/ Create combo box for position
 148.         Dim comboBox As PdfComboBoxField = New PdfComboBoxField(page, "JobTitle")
 149.         comboBox.Bounds = New RectangleF(10, 280, 100, 20)
 150.         comboBox.BorderColor = New PdfColor(Color.Gray)
 151.         comboBox.ToolTip = "Job Title"
 152.         comboBox.Items.Add(New PdfListFieldItem("Development", "Development"))
 153.         comboBox.Items.Add(New PdfListFieldItem("Support", "Support"))
 154.         comboBox.Items.Add(New PdfListFieldItem("Documentation", "Documentation"))
 155.         document.Form.Fields.Add(comboBox)

 156.         '// Languages in ListBox
 157.         page.Graphics.DrawString("Languages Known", font, PdfBrushes.Black, New PointF(10, 320))
 158.         '/ Create list box field for languages
 159.         Dim listBoxField As PdfListBoxField = New PdfListBoxField(page, "Languages")
 160.         listBoxField.Bounds = New RectangleF(10, 340, 100, 50)
 161.         listBoxField.Items.Add(New PdfListFieldItem("English", "English"))
 162.         listBoxField.Items.Add(New PdfListFieldItem("French", "French"))
 163.         listBoxField.Items.Add(New PdfListFieldItem("German", "German"))
 164.         document.Form.Fields.Add(listBoxField)

 165.         '// Create CheckBox for Qualification.
 166.         page.Graphics.DrawString("Highest Qualification", font, PdfBrushes.Black, New PointF(10, 410))
 167.         '/ Add checked box field for associate degree
 168.         Dim checkBoxField1 As PdfCheckBoxField = New PdfCheckBoxField(page, "Associate degree")
 169.         page.Graphics.DrawString("Associate degree", font, PdfBrushes.Black, New PointF(30, 427))
 170.         checkBoxField1.ToolTip = "Associate degree"
 171.         checkBoxField1.Bounds = New RectangleF(10, 430, 10, 10)
 172.         document.Form.Fields.Add(checkBoxField1)
 173.         '/ Add checked box field for bachelor degree
 174.         Dim checkBoxField2 As PdfCheckBoxField = New PdfCheckBoxField(page, "Bachelor degree")
 175.         page.Graphics.DrawString("Bachelor degree", font, PdfBrushes.Black, New PointF(30, 447))
 176.         checkBoxField2.ToolTip = "Bachelor degree"
 177.         checkBoxField2.Bounds = New RectangleF(10, 450, 10, 10)
 178.         document.Form.Fields.Add(checkBoxField2)
 179.         '/ Add checked box field for Post Graduate
 180.         Dim checkBoxField3 As PdfCheckBoxField = New PdfCheckBoxField(page, "Post Graduate")
 181.         page.Graphics.DrawString("Post Graduate", font, PdfBrushes.Black, New PointF(30, 467))
 182.         checkBoxField3.ToolTip = "Post Graduate"
 183.         checkBoxField3.Bounds = New RectangleF(10, 470, 10, 10)
 184.         document.Form.Fields.Add(checkBoxField3)

 185.         '/ Save the document
 186.         document.Save(strPathTemplate & "FormTemplate.pdf")
 187.         '/ Close the document
 188.         document.Close(True)
 189.         '/ This will open the PDF file so, the result will be seen in default PDF Viewer.
 190.         Process.Start(strPathTemplate & "FormTemplate.pdf")
 191.     End Sub

 192.     ' / ---------------------------------------------------------------
 193.     Private Sub btnCreateFormPDF_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnCreateFormPDF.Click
 194.         Call CreatePdfForm()
 195.     End Sub

 196.     Private Sub btnDBtoPDF_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnDBtoPDF.Click
 197.         '// Call event double click on DataGridView
 198.         Call dgvData_DoubleClick(sender, e)
 199.     End Sub

 200.     ' / ---------------------------------------------------------------
 201.     Private Sub LoadDataToPDF(ByVal sql As String)
 202.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 203.         '/ Create a command and set its connection  
 204.         Cmd = New OleDbCommand(sql, Conn)
 205.         '/ Execute command  
 206.         DR = Cmd.ExecuteReader()
 207.         '/ Load the PDF document. (Template)
 208.         Dim LoadedDocument As PdfLoadedDocument = New PdfLoadedDocument(strPathTemplate & "FormTemplate.pdf")
 209.         '/ Get the loaded form
 210.         Dim LoadedForm As PdfLoadedForm = LoadedDocument.Form
 211.         While DR.Read()
 212.             '// Syncfusion.Pdf.Parsing Namespace
 213.             '// https://help.syncfusion.com/cr/cref_files/aspnet-classic/pdf/Syncfusion.Pdf.Web~Syncfusion.Pdf.Parsing_namespace.html

 214.             '/ Get the values from database
 215.             Dim name As String = DR("Name").ToString()
 216.             Dim phone As String = DR("Phone").ToString()
 217.             Dim email As String = DR("Email").ToString()
 218.             Dim gender As String = DR("Gender").ToString
 219.             '/ Assign values to fields
 220.             TryCast(LoadedForm.Fields("Name"), PdfLoadedTextBoxField).Text = name
 221.             TryCast(LoadedForm.Fields("Phone"), PdfLoadedTextBoxField).Text = phone
 222.             TryCast(LoadedForm.Fields("Email"), PdfLoadedTextBoxField).Text = email

 223.             '/ Read the 'Gender' radio button field   
 224.             Dim RadioButtonField As PdfLoadedRadioButtonListField = TryCast(LoadedForm.Fields("Gender"), PdfLoadedRadioButtonListField)
 225.             TryCast(LoadedForm.Fields("Gender"), PdfLoadedRadioButtonListField).SelectedValue = gender

 226.             '/ Read a combo box field
 227.             Dim jobtitle As Byte = Val(DR("JobTitleFK").ToString)
 228.             TryCast(LoadedForm.Fields("JobTitle"), PdfLoadedComboBoxField).SelectedIndex = jobtitle - 1

 229.             '// Language FK
 230.             Dim language As Byte = Val(DR("LangFK").ToString)
 231.             TryCast(LoadedForm.Fields("Languages"), PdfLoadedListBoxField).SelectedIndex = New Integer(0) {language - 1}

 232.             '// Qualification
 233.             Dim qualification As Byte = Val(DR("QualificationFK").ToString)
 234.             Select Case qualification
 235.                 Case 1
 236.                     TryCast(LoadedForm.Fields("Associate degree"), PdfLoadedCheckBoxField).Items(0).Checked = True
 237.                 Case 2
 238.                     TryCast(LoadedForm.Fields("Bachelor degree"), PdfLoadedCheckBoxField).Items(0).Checked = True
 239.                 Case 3
 240.                     TryCast(LoadedForm.Fields("Post Graduate"), PdfLoadedCheckBoxField).Items(0).Checked = True
 241.             End Select

 242.             '// Other parts, try to practice by doing yourself.

 243.         End While
 244.         '/ Save the document
 245.         strFormFile = Format(Now, "ddMMyyyy-hhmmss") & ".pdf"
 246.         LoadedDocument.Save(strPathData & strFormFile)
 247.         '/ Close the document
 248.         LoadedDocument.Close(True)
 249.         '/ This will open the PDF file so, the result will be seen in default PDF Viewer
 250.         Process.Start(strPathData & strFormFile)
 251.     End Sub

 252.     ' / ---------------------------------------------------------------
 253.     Private Sub ConnectDB()
 254.         '/ Connection string
 255.         Dim dBFile As String = strPathData & "SampleDB.accdb"
 256.         strConn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & dBFile
 257.         Try
 258.             '/ Create a connection  
 259.             Conn = New OleDbConnection(strConn)
 260.             '/ Open the connection and execute the select command
 261.             Conn.Open()
 262.         Catch ex As Exception
 263.             MessageBox.Show(ex.Message)
 264.         End Try
 265.     End Sub

 266.     ' / ---------------------------------------------------------------
 267.     ' / Get my project path
 268.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 269.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 270.     ' / Return : C:\My Project\
 271.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 272.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 273.         AppPath = AppPath.ToLower()
 274.         '/ Return Value
 275.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 276.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 277.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 278.     End Function

 279. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

1

โพสต์

22

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
22
โพสต์ 2019-6-25 12:08:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด

สวัสดีครับ
  ผมโหลด Syncfusion PDF Net Library ไม่ได้ รบกวนส่งให้หน่อยได้ไหมครับ

  ขอบคุณครับ

232

กระทู้

328

โพสต์

2744

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2744
 เจ้าของ| โพสต์ 2019-6-25 13:08:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด

Ruschanon ตอบกลับเมื่อ 2019-6-25 12:08
สวัสดีครับ
  ผมโหลด Syncfusion PDF Net Library ไม่ได้ รบกวนส่งให้หน่อยได้ไหมครับ

มาตามลิ้งค์นี้ แล้วต้องสมัครหรือลงทะเบียนก่อนครับถึงจะดาวน์โหลดได้ ยอมเสียเวลาเล็กน้อยครับ เพราะจะมีการอัพเดตกันประจำเลย
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

3

กระทู้

12

โพสต์

61

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
61
โพสต์ 2019-10-2 11:56:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด

สมัครแล้วครับ แต่ยัง download ไม่ได้ครับ

232

กระทู้

328

โพสต์

2744

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2744
 เจ้าของ| โพสต์ 2019-10-2 14:33:00 | ดูโพสต์ทั้งหมด

komen ตอบกลับเมื่อ 2019-10-2 11:56
สมัครแล้วครับ แต่ยัง download ไม่ได้ครับ

ได้ปกติน่ะครับ ... https://www.syncfusion.com/accou ... o/licensed/17_3_0_9
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

11

โพสต์

168

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
168
โพสต์ 2019-10-16 01:14:05 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณคับ

3

กระทู้

12

โพสต์

61

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
61
โพสต์ 2019-11-6 15:04:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด

thongkorn ตอบกลับเมื่อ 2019-10-2 14:33
ได้ปกติน่ะครับ ... https://www.syncfusion.com/account/downloads/studio/licensed/17_3_0_9

ผมโหลดแล้ว มันบอกหมดอายุ ครับ

0

กระทู้

14

โพสต์

42

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
42
โพสต์ 2019-12-9 09:21:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอคุณครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-6-2 06:41 , Processed in 0.416965 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้