ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 968|ตอบกลับ: 1

[VB.NET] การสร้างฟิลด์ข้อมูล ตาราง และไฟล์ฐานข้อมูล SQLite ด้วยการเขียนโค้ด

[คัดลอกลิงก์]

232

กระทู้

328

โพสต์

2744

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2744หลังจากได้ปล่อย โปรแกรมการพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้จ่ายหอพัก/อพาร์ทเมนท์ (RoomPayment Lite Version) ซึ่งเป็นงานชิ้นแรกที่แอดมินได้ใช้ฐานข้อมูล SQLite สำหรับบทความนี้แอดมินจะมาแจกโค้ดในการสร้างฟิลด์ข้อมูล ตาราง และไฟล์ฐานข้อมูล SQLite แบบไดนามิค เพราะสำหรับโปรเจคดังกล่าวนั้น แอดมินต้องใช้การสร้างโครงสร้างต่างๆของ SQLite ด้วยการเขียนโค้ดเองทั้งหมด ตัว SQLite มีความโดดเด่นในเรื่องของจำนวนชนิดข้อมูลค่อนข้างน้อย คือมีแค่ Integer (เลขจำนวนเต็ม), Text (ตัวอักษร), Real (จำนวนจริง หรือเลขทศนิยม), Blob (เก็บข้อมูลแบบไบนารี่) และใน SQLite 3 ได้เพิ่ม Numeric เข้ามาอีกตัว รายละเอียดในเรื่องชนิดข้อมูลของ SQLite ศึกษาเพิ่มเติมได้จากที่นี่ ...

ดาวน์โหลด System.Data.SQLite สำหรับแอดมินใช้ Net Framework เวอร์ชั่น 4 ขนาด 64 บิต (sqlite-netFx40-setup-x64-2010-1.0.111.0.exe) ...

ก่อนที่จะเริ่มต้นลงโค้ด จะต้อง Add Reference System.Data.SQLite เข้ามาก่อน ... และต้องคัดลอกไฟล์ SQLite.Interop.DLL เอาไปไว้ที่โฟลเดอร์โปรเจค Bin\Debug ก่อนด้วย (สำหรับ Visual Studio เวอร์ชั่นที่สูงกว่า ก็จะเป็น Bin\x86\Debug)


ไปที่ Project Perperties เพื่อปรับขนาดจำนวนบิตให้เป็น Any CPU กรณี 64 บิต หากเป็น SQLite 32 บิตให้เลือก x86 ...การใช้ DB Browser for SQLite ซึ่งเป็นของฟรีในการบริหารจัดการกับ SQLite (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports System.Data.SQLite

 2. Public Class frmCreateSQLiteDB
 3.     Dim Conn As SQLiteConnection

 4.     ' / --------------------------------------------------------------------
 5.     ' / Close Connection
 6.     Private Sub frmCreateSQLiteDB_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 7.         Me.Dispose()
 8.         If Not IsNothing(Conn) Then
 9.             Conn.Close()
 10.             Conn.Dispose()
 11.         End If
 12.         Application.Exit()
 13.     End Sub

 14.     ' / --------------------------------------------------------------------
 15.     Private Sub frmCreateSQLiteDB_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 16.         With cmbFieldType
 17.             .Items.Add("INTEGER")
 18.             .Items.Add("TEXT")
 19.             .Items.Add("REAL")
 20.             .Items.Add("NUMERIC")
 21.         End With
 22.         cmbFieldType.SelectedIndex = 0
 23.         '/
 24.         Call InitializeGridInfo()
 25.         txtTableName.Text = "SampleTable"
 26.     End Sub

 27.     ' / --------------------------------------------------------------------
 28.     Private Sub btnAdd_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAdd.Click
 29.         If Trim(txtFieldName.Text) = "" Or Trim(txtFieldName.Text.Length) = 0 Then Return
 30.         For i = 0 To dgvInfo.RowCount - 1
 31.             If Trim(txtFieldName.Text).ToLower = LCase(dgvInfo.Rows(i).Cells(0).Value).ToString Then
 32.                 MessageBox.Show("มีฟิลด์ข้อมูลนี้อยู่ในตารางเรียบร้อยแล้ว.", "รายงานสถานะ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 33.                 txtFieldName.Focus()
 34.                 Return
 35.             End If
 36.         Next
 37.         '// ตรวจคำสงวนที่นำมาใช้งานไม่ได้
 38.         Dim strReserve As String = "integer text real numeric blob"
 39.         If strReserve.Contains(Trim(txtFieldName.Text.ToLower)) Then
 40.             MessageBox.Show("เป็นคำสงวนไม่สามารถนำมาใช้ได้.", "รายงานสถานะ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 41.             txtFieldName.Focus()
 42.             Return
 43.         End If
 44.         '//
 45.         dgvInfo.Rows.Add()
 46.         dgvInfo.Rows(dgvInfo.Rows.Count - 1).Cells(0).Value = Trim(txtFieldName.Text)
 47.         dgvInfo.Rows(dgvInfo.Rows.Count - 1).Cells(1).Value = cmbFieldType.Text
 48.         '//
 49.         txtFieldName.Clear()
 50.         txtFieldName.Focus()
 51.     End Sub

 52.     ' / --------------------------------------------------------------------
 53.     ' / Initialized settings for DataGridView @Run Time.
 54.     ' / --------------------------------------------------------------------
 55.     Private Sub InitializeGridInfo()
 56.         With dgvInfo
 57.             .RowHeadersVisible = True
 58.             .AllowUserToAddRows = False
 59.             .AllowUserToDeleteRows = False
 60.             .AllowUserToResizeRows = False
 61.             .MultiSelect = False
 62.             '// Need to modify each cell.
 63.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.CellSelect
 64.             .ReadOnly = False
 65.             '//
 66.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 67.             '/ Automatically set the width.
 68.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 69.             '/ Adjust Header Styles
 70.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 71.                 .BackColor = Color.Navy
 72.                 .ForeColor = Color.White
 73.                 .Font = New Font("Tahoma", 9, FontStyle.Bold)
 74.             End With
 75.         End With
 76.         '// Add Column.
 77.         Dim FieldName As New DataGridViewTextBoxColumn()
 78.         With FieldName
 79.             .HeaderText = "ชื่อฟิลด์ข้อมูล"
 80.             .ReadOnly = True
 81.         End With
 82.         dgvInfo.Columns.Add(FieldName)
 83.         '//
 84.         Dim FieldType As New DataGridViewComboBoxColumn()
 85.         With FieldType
 86.             .HeaderText = "ชนิดฟิลด์ข้อมูล"
 87.             .Items.Add("INTEGER")
 88.             .Items.Add("TEXT")
 89.             .Items.Add("REAL")
 90.             .Items.Add("NUMERIC")
 91.         End With
 92.         dgvInfo.Columns.Add(FieldType)
 93.         '//
 94.         Dim btnDelRow As New DataGridViewButtonColumn()
 95.         With btnDelRow
 96.             .HeaderText = ""
 97.             .Text = "ลบฟิลด์"
 98.             .Name = "btnDelRow"
 99.             .UseColumnTextForButtonValue = True
 100.             .Width = 80
 101.             .ReadOnly = True
 102.         End With
 103.         dgvInfo.Columns.Add(btnDelRow)

 104.     End Sub

 105.     ' / --------------------------------------------------------------------
 106.     Private Sub dgvInfo_CellClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvInfo.CellClick
 107.         Select Case e.ColumnIndex
 108.             Case 2
 109.                 dgvInfo.Rows.Remove(dgvInfo.CurrentRow)
 110.         End Select
 111.     End Sub

 112.     Private Sub txtFieldName_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtFieldName.KeyPress
 113.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 114.             e.Handled = True
 115.             Call btnAdd_Click(sender, e)
 116.         End If
 117.     End Sub

 118.     ' / --------------------------------------------------------------------
 119.     Private Sub btnCreate_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnCreate.Click
 120.         If Trim(txtTableName.Text) = "" Or Trim(txtTableName.Text).Length = 0 Then
 121.             MessageBox.Show("กรุณาตั้งชื่อตารางก่อนด้วย.", "รายงานสถานะ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 122.             Return
 123.         End If
 124.         If dgvInfo.RowCount = 0 Then
 125.             MessageBox.Show("ยังไม่มีรายการข้อมูล กรุณาทำการเพิ่มก่อนด้วย.", "รายงานสถานะ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 126.             Return
 127.         End If
 128.         '//
 129.         Dim dlgSaveFile As New SaveFileDialog()
 130.         With dlgSaveFile
 131.             .Filter = "SQLite 3 (*.db3)|*.db3|SQLite (*.db)|*.db"
 132.             .Title = "บันทึกไฟล์ SQLite"
 133.             .DefaultExt = "db3"
 134.             .InitialDirectory = MyPath(Application.StartupPath)
 135.             .RestoreDirectory = True
 136.         End With
 137.         If dlgSaveFile.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then
 138.             Try
 139.                 '/ Check File Exist. If available, delete it before.
 140.                 If System.IO.File.Exists(dlgSaveFile.FileName) = True Then System.IO.File.Delete(dlgSaveFile.FileName)
 141.                 '// Create the SQLite database
 142.                 SQLiteConnection.CreateFile(dlgSaveFile.FileName)
 143.                 Dim sQuery As String = String.Empty
 144.                 For i = 0 To dgvInfo.RowCount - 1
 145.                     sQuery = sQuery & dgvInfo.Rows(i).Cells(0).Value.ToString & " " & dgvInfo.Rows(i).Cells(1).Value.ToString & ","
 146.                 Next
 147.                 '// Cut the last comma.
 148.                 If Microsoft.VisualBasic.Right(sQuery, 1) = "," Then sQuery = Mid(sQuery, 1, Len(sQuery) - 1)
 149.                 Dim CreateTable As String = String.Empty
 150.                 '/ Create table sql statement
 151.                 '/ CREATE TABLE IF NOT EXISTS SampleTable (AAA INTEGER,BBB TEXT,CCC REAL)
 152.                 CreateTable &= "CREATE TABLE IF NOT EXISTS " & Trim(txtTableName.Text) & " ("
 153.                 CreateTable &= sQuery & ")"
 154.                 '// Check File Exist
 155.                 If System.IO.File.Exists(dlgSaveFile.FileName) = True Then
 156.                     System.IO.File.Delete(dlgSaveFile.FileName)
 157.                 End If
 158.                 '// Create the SQLite database
 159.                 SQLiteConnection.CreateFile(dlgSaveFile.FileName)
 160.                 Using MyConn As New SQLiteConnection("Data Source=" & dlgSaveFile.FileName & ";Version=3;New=True;")
 161.                     MyConn.Open()
 162.                     Using MyCmd As New SQLiteCommand(CreateTable, MyConn)
 163.                         MyCmd.ExecuteNonQuery()
 164.                     End Using
 165.                 End Using
 166.                 '// START
 167.                 Try
 168.                     '/ Declare
 169.                     Dim DA As SQLiteDataAdapter
 170.                     Dim DS As DataSet
 171.                     '// Open connection
 172.                     Dim strConn As String = "Data Source=" & dlgSaveFile.FileName & ";Version=3;New=True;"
 173.                     Conn = New SQLiteConnection(strConn)
 174.                     Conn.Open()
 175.                     DA = New SQLiteDataAdapter("SELECT * FROM " & Trim(txtTableName.Text), Conn)
 176.                     DS = New DataSet
 177.                     DA.Fill(DS, "MyTest")
 178.                     dgvData.DataSource = DS.Tables("MyTest").DefaultView
 179.                     DS.Dispose()
 180.                     DA.Dispose()
 181.                     '/ dgvData for input value.
 182.                     Call InitializeGridData()
 183.                 Catch ex As Exception
 184.                     MessageBox.Show(ex.Message)
 185.                 End Try
 186.                 Conn.Close()
 187.                 MessageBox.Show("Created successfully.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 188.             Catch ex As Exception
 189.                 MessageBox.Show(ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 190.             End Try
 191.         End If
 192.     End Sub

 193.     ' / --------------------------------------------------------------------
 194.     Private Sub InitializeGridData()
 195.         With dgvData
 196.             .RowHeadersVisible = True
 197.             .AllowUserToAddRows = True
 198.             .AllowUserToDeleteRows = True
 199.             .AllowUserToResizeRows = False
 200.             .MultiSelect = False
 201.             '// Need to modify each cell.
 202.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.CellSelect
 203.             .ReadOnly = False
 204.             '//
 205.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 206.             ' Automatically set the width.
 207.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 208.             '/ Adjust Header Styles
 209.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 210.                 .BackColor = Color.Navy
 211.                 .ForeColor = Color.White
 212.                 .Font = New Font("Tahoma", 9, FontStyle.Bold)
 213.             End With
 214.         End With
 215.     End Sub

 216.     ' / Get my project path
 217.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 218.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 219.     ' / Return : C:\My Project\
 220.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 221.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 222.         AppPath = AppPath.ToLower()
 223.         '/ Return Value
 224.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 225.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash ASCII Code = 92) at the end.
 226.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 227.     End Function

 228.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 229.         Me.Close()
 230.     End Sub

 231. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดชุดเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

11

โพสต์

168

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
168
โพสต์ 2019-10-2 22:12:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบพระคุณคับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-6-2 05:58 , Processed in 0.372837 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้