ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1149|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] โค้ดจับเวลาการแสดงผลข้อมูลการเชื่อมต่อ MySQL Server ด้วยวิธี Bound/UnBound Data

[คัดลอกลิงก์]

249

กระทู้

355

โพสต์

2967

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2967แอดมินได้เคยอธิบายรายละเอียดวิธีการที่เรียกว่า Bound Data และ UnBound Data มาหลายรอบแล้ว ตั้งแต่ยุคสมัยของการใช้ VB6 ก็ไม่ขอกล่าวถึงซ้ำอีกน่ะครับ จากภาพเป็นเวลาที่ได้จากการเชื่อมต่อไปยัง DB Server ฟรีจาก remotemysql.com เป็นตารางเดี่ยวๆโดยมีข้อมูลอยู่ 10,000 รายการ แต่ค่าที่ได้ของเวลาก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายนอกด้วย เช่น สเปคคอมพิวเตอร์ และความเร็วอินเทอร์เน็ต ...

ก่อนจะรันโปรแกรม ต้อง Add Reference MySQL เข้ามาก่อน ... (อยู่ในไฟล์ต้นฉบับ)


มาดูโค้ดในส่วนของการเชื่อมต่อ MySQL Server ...
 1. Imports MySql.Data.MySqlClient
 2. Imports Microsoft.Win32

 3. Public Class frmConnectMySQL
 4.     Private strFileINI As String

 5.     Private Sub btnConnect_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnConnect.Click
 6.         If Trim(txtServer.Text.Length) = 0 Then
 7.             MessageBox.Show("Enter your DNS or IP Address.", "Report status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 8.             txtServer.Focus()
 9.             Return
 10.         ElseIf Trim(txtDataBase.Text.Length) = 0 Then
 11.             MessageBox.Show("Enter your DataBase Name.", "Report status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 12.             txtDataBase.Focus()
 13.             Return
 14.         ElseIf Trim(txtUsername.Text.Length) = 0 Then
 15.             MessageBox.Show("Enter your Username.", "Report status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 16.             txtUsername.Focus()
 17.             Return
 18.         ElseIf Trim(txtPassword.Text.Length) = 0 Then
 19.             MessageBox.Show("Enter your Password.", "Report status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 20.             txtPassword.Focus()
 21.             Return
 22.         End If
 23.         '// ConectMySQL in the modDataBase.vb
 24.         '// SERVER, DB Name, not keep User ID & Password for MySQL Server in INI File.
 25.         Cursor = Cursors.WaitCursor
 26.         If ConnectMySQL(Trim(txtServer.Text), Trim(txtDataBase.Text), Trim(txtUsername.Text), Trim(txtPassword.Text)) Then
 27.             MsgBox("Connection to MySQL Server successful.")
 28.             '// Save them to config.ini
 29.             WriteIni(strFileINI, "Config", "SERVER", Trim(txtServer.Text))
 30.             WriteIni(strFileINI, "Config", "DB", Trim(txtDataBase.Text))
 31.             WriteIni(strFileINI, "Config", "Username", Trim(txtUsername.Text))
 32.             WriteIni(strFileINI, "Config", "Password", Trim(txtPassword.Text))
 33.             '//
 34.             Cursor = Cursors.Default
 35.             frmBoundUnBoundData.Show()
 36.             Me.Hide()
 37.         End If
 38.     End Sub

 39.     Private Sub btnExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 40.         Me.Close()
 41.     End Sub

 42.     Private Sub frmConnectMySQL_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 43.         Me.Dispose()
 44.         Application.Exit()
 45.     End Sub

 46.     Private Sub SetupDataBase()
 47.         strFileINI = MyPath(Application.StartupPath) & "Config.ini"
 48.         '// Check if there is a Config.ini file.
 49.         If My.Computer.FileSystem.FileExists(strFileINI) Then
 50.             txtServer.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "SERVER", "")
 51.             txtDataBase.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "DB", "")
 52.             txtUsername.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "Username", "")
 53.             txtPassword.Text = ReadIni(strFileINI, "Config", "Password", "")
 54.             '// In case of not being found, start the new value.
 55.         Else
 56.             txtServer.Text = "remotemysql.com"
 57.             txtDataBase.Text = ""
 58.             txtUsername.Text = ""
 59.             txtPassword.Text = ""
 60.         End If
 61.     End Sub

 62.     Private Sub frmConnectMySQL_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 63.         Call SetupDataBase()
 64.     End Sub
 65. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

มาดูโค้ดในส่วนของ modDataBase.vb ...
 1. Imports MySql.Data.MySqlClient

 2. Module modDataBase
 3.     '// Declare variable one time but use many times.
 4.     Public Conn As MySqlConnection
 5.     Public Cmd As MySqlCommand
 6.     Public DS As DataSet
 7.     Public DR As MySqlDataReader
 8.     Public DA As MySqlDataAdapter
 9.     Public DT As DataTable
 10.     Public strSQL As String '// Major SQL
 11.     Public strStmt As String    '// Minor SQL

 12.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 13.     '// Connect to MySQL Server
 14.     Public Function ConnectMySQL(ByVal DNS As String, ByVal DB As String, ByVal UID As String, PWD As String) As Boolean
 15.         '// Use Dynamic DNS from No-IP.com
 16.         '// Server=localhost; User ID=YourUserID; Password=YourPassword; DataBase=YourDB
 17.         Dim strCon As String = _
 18.             " Server=" & DNS & "; " & _
 19.             " Database=" & DB & "; " & _
 20.             " User ID=" & UID & "; " & _
 21.             " Password=" & PWD & "; "
 22.         Conn = New MySqlConnection
 23.         Conn.ConnectionString = strCon
 24.         Try
 25.             Conn.Open()
 26.             Return True
 27.         Catch ex As Exception
 28.             MessageBox.Show(ex.Message, "Report Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 29.             'Me.Close()
 30.             Return False
 31.         End Try
 32.     End Function

 33.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 34.     ' / Get my project path
 35.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 36.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 37.     ' / Return : C:\My Project\
 38.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 39.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 40.         AppPath = AppPath.ToLower()
 41.         '/ Return Value
 42.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 43.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash has ASCII Code = 92) at the end.
 44.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 45.     End Function

 46. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

มาดูโค้ดในส่วนของการทดสอบด้วยวิธี Bound และ UnBound Data ...
 1. Imports MySql.Data.MySqlClient

 2. Public Class frmBoundUnBoundData
 3.     '/ Start-Stop Timer
 4.     Private mTimeDouble As Double
 5.     Private sWatch As New Stopwatch()
 6.     '//
 7.     Private CheckMethod As Byte

 8.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 9.     '/ BOUND DATA
 10.     Private Sub btnBound_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnBound.Click
 11.         CheckMethod = 1
 12.         Label3.Text = "Bound Data"
 13.         sWatch.Reset()
 14.         sWatch.Start()
 15.         Cursor = Cursors.WaitCursor
 16.         GridView1.DataSource = Nothing
 17.         '// START
 18.         Try
 19.             '// Open connection
 20.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 21.             DA = New MySqlDataAdapter("SELECT * FROM mytable ORDER BY pk", Conn)
 22.             DS = New DataSet
 23.             DA.Fill(DS, "MyTest")
 24.             Me.GridView1.DataSource = DS.Tables("MyTest").DefaultView
 25.             Call SetupDataGridView(GridView1)
 26.         Catch ex As Exception
 27.             MessageBox.Show(ex.Message)
 28.         End Try
 29.         DS.Dispose()
 30.         DA.Dispose()
 31.         '//
 32.         Cursor = Cursors.Default
 33.         sWatch.Stop()
 34.         mTimeDouble = sWatch.ElapsedMilliseconds * 0.001
 35.         txtBoundTime.Text = mTimeDouble.ToString
 36.         txtRecordCount.Text = String.Format(GridView1.Rows.Count, "N2")
 37.     End Sub

 38.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 39.     '/ UNBOUND DATA
 40.     Private Sub btnUnBound_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnUnBound.Click
 41.         CheckMethod = 2
 42.         Label3.Text = "UnBound Data"
 43.         GridView1.DataSource = Nothing
 44.         Call SetupDataGridView(GridView1)

 45.         sWatch.Reset()
 46.         sWatch.Start()
 47.         Cursor = Cursors.WaitCursor
 48.         '// START
 49.         Dim tbl As New DataTable
 50.         Try
 51.             tbl = New DataTable
 52.             tbl.Columns.Add("PK", GetType(Long))
 53.             tbl.Columns.Add("ID", GetType(String))
 54.             tbl.Columns.Add("NumberField", GetType(Decimal))
 55.             tbl.Columns.Add("DoubleField", GetType(Double))
 56.             tbl.Columns.Add("MyDateField", GetType(Date))
 57.             '// Open connection
 58.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 59.             Cmd = New MySqlCommand("SELECT * FROM mytable ORDER BY pk", Conn)
 60.             DR = Cmd.ExecuteReader
 61.             While DR.Read()
 62.                 If DR.HasRows Then
 63.                     tbl.Rows.Add(New Object() { _
 64.                             Val(DR.Item("PK").ToString), _
 65.                             DR.Item("ID").ToString, _
 66.                             DR.Item("NumberField").ToString, _
 67.                             DR.Item("DoubleField").ToString, _
 68.                             DR.Item("MyDateField").ToString _
 69.                         })
 70.                 End If
 71.             End While
 72.             DR.Close()
 73.             Cmd.Dispose()
 74.             GridView1.DataSource = tbl
 75.         Catch ex As Exception
 76.             MessageBox.Show(ex.Message)
 77.         End Try
 78.         '//
 79.         Cursor = Cursors.Default
 80.         sWatch.Stop()
 81.         mTimeDouble = sWatch.ElapsedMilliseconds * 0.001
 82.         txtBoundTime.Text = mTimeDouble.ToString
 83.         txtRecordCount.Text = String.Format(GridView1.Rows.Count, "N2")
 84.     End Sub

 85.     Private Sub SetupDataGridView(ByRef DGV As DataGridView)
 86.         With DGV
 87.             .Columns.Clear()
 88.             .RowTemplate.Height = 22
 89.             .AllowUserToOrderColumns = True
 90.             .AllowUserToDeleteRows = False
 91.             .AllowUserToAddRows = False
 92.             .ReadOnly = True
 93.             .MultiSelect = False
 94.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 95.             .Font = New Font("Tahoma", 8)
 96.             If CheckMethod = 1 Then
 97.                 .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.Orange
 98.                 .DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.LightSkyBlue
 99.             Else
 100.                 .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.LightYellow
 101.                 .DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.LightBlue
 102.             End If
 103.             '/ Auto size column width of each main by sorting the field.
 104.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 105.             '.AutoResizeColumns()
 106.             '/
 107.             Dim PK As New DataGridViewTextBoxColumn
 108.             With PK
 109.                 .DataPropertyName = "pk"
 110.                 .Name = "pk"
 111.                 .HeaderText = "PK"
 112.                 .DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft
 113.             End With
 114.             .Columns.Add(PK)
 115.             '/
 116.             Dim ID As New DataGridViewTextBoxColumn
 117.             With ID
 118.                 .DataPropertyName = "ID"
 119.                 .Name = "ID"
 120.                 .HeaderText = "ID"
 121.                 .DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft
 122.             End With
 123.             .Columns.Add(ID)
 124.             '/
 125.             Dim NumberField As New DataGridViewTextBoxColumn
 126.             With NumberField
 127.                 .DataPropertyName = "NumberField"
 128.                 .Name = "NumberField1"
 129.                 .HeaderText = "NumberField"
 130.                 .DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft
 131.             End With
 132.             .Columns.Add(NumberField)
 133.             '/
 134.             Dim DoubleField As New DataGridViewTextBoxColumn
 135.             With DoubleField
 136.                 .DataPropertyName = "DoubleField"
 137.                 .Name = "DoubleField"
 138.                 .HeaderText = "DoubleField"
 139.                 .DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft
 140.             End With
 141.             .Columns.Add(DoubleField)
 142.             '/
 143.             Dim MyDateField As New DataGridViewTextBoxColumn
 144.             With MyDateField
 145.                 .DataPropertyName = "MyDateField"
 146.                 .Name = "MyDateField"
 147.                 .HeaderText = "MyDateField"
 148.                 .DefaultCellStyle.Format = "dd/MM/yyyy"
 149.                 .DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft
 150.             End With
 151.             .Columns.Add(MyDateField)
 152.         End With
 153.     End Sub

 154.     Private Sub frmBoundUnBoundData_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 155.         If Conn.State = ConnectionState.Open Then Conn.Close()
 156.         Me.Dispose()
 157.         Application.Exit()
 158.     End Sub
 159. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

มาดูโค้ดในส่วนของการจัดการ Initialized File ...
 1. Imports Microsoft.Win32

 2. Module modINI
 3.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 4.     ' / Initialized Management
 5.     Private Declare Unicode Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringW" ( _
 6.         ByVal lpApplicationName As String, _
 7.         ByVal lpKeyName As String, _
 8.         ByVal lpString As String, _
 9.         ByVal lpFileName As String _
 10.         ) As Int32

 11.     Private Declare Unicode Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringW" ( _
 12.         ByVal lpApplicationName As String, _
 13.         ByVal lpKeyName As String, _
 14.         ByVal lpDefault As String, _
 15.         ByVal lpReturnedString As String, _
 16.         ByVal nSize As Int32, _
 17.         ByVal lpFileName As String _
 18.         ) As Int32
 19.     ' / --------------------------------------------------------------------------------

 20.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 21.     Public Sub WriteIni(ByVal iniFileName As String, ByVal Section As String, ByVal ParamName As String, ByVal ParamVal As String)
 22.         Dim Result As Integer = WritePrivateProfileString(Section, ParamName, ParamVal, iniFileName)
 23.     End Sub

 24.     Public Function ReadIni(ByVal IniFileName As String, ByVal Section As String, ByVal ParamName As String, ByVal ParamDefault As String) As String
 25.         Dim ParamVal As String = Space$(1024)
 26.         Dim LenParamVal As Long = GetPrivateProfileString(Section, ParamName, ParamDefault, ParamVal, Len(ParamVal), IniFileName)
 27.         ReadIni = Left$(ParamVal, LenParamVal)
 28.     End Function

 29. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับแบบเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-8-15 14:39 , Processed in 0.215710 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้