ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1084|ตอบกลับ: 3

[VB.NET] การจัดเก็บข้อมูลรูปภาพแบบ BLOB ไว้ในไฟล์ฐานข้อมูล MS Access

[คัดลอกลิงก์]

249

กระทู้

355

โพสต์

2967

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2967
ชนิดข้อมูลแบบ Binary Large OBject (BLOB) หรือวัตถุขนาดใหญ่แบบไบนารี ชนิดข้อมูลนี้เหมาะสำหรับเก็บรูปภาพ, เสียง, กราฟิก หากถามแอดมินว่าเหมาะสมหรือไม่ในการจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูล ตอบว่าไม่ดีเลยครับ เพราะจะทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่โตเทอะทะเอาซ่ะเปล่าๆ แต่ที่แอดมินเอาโค้ดมานำเสนอให้ดู ก็เพื่อให้ไว้ศึกษา หรือประยุกต์ใช้กับงานขนาดเล็กๆก็แล้วกันครับผม โค้ดนี้จะแสดงการโหลดรูปภาพออกมาจากตารางข้อมูล แล้วให้เลือก Browse ไฟล์ภาพใหม่ จากนั้นทำการบันทึกเข้าไปเก็บลงในฐานข้อมูล ส่วนการเพิ่มข้อมูล (Add) แอดมินอยากให้ไปคิดเพิ่มเติมกันเอาเองน่ะข่ะรับกระผม


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : [email protected]
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 7. ' / More Info: http://www.g2gnet.com/webboard
 8. ' /
 9. ' / Purpose: Load and save images with BLOB into MS Access.
 10. ' / Microsoft Visual Basic .NET (2010) + MS Access 2007+
 11. ' /
 12. ' / This is open source code under @CopyLeft by Thongkorn Tubtimkrob.
 13. ' / You can modify and/or distribute without to inform the developer.
 14. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 15. Imports System.Data.OleDb
 16. Imports System.IO

 17. Public Class frmStoreImage
 18.     '// Declare public variables only this form.
 19.     Dim Conn As OleDbConnection
 20.     Dim Cmd As OleDbCommand
 21.     Dim DS As DataSet
 22.     Dim DR As OleDbDataReader
 23.     Dim DA As OleDbDataAdapter
 24.     Dim strSQL As String '// Major SQL
 25.     '// Define Path
 26.     Dim strPathData As String = MyPath(Application.StartupPath)
 27.     '// Primary Key
 28.     Dim PK As Long

 29.     Private Sub frmStoreImage_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 30.         Call ConnectDataBase()
 31.         Call LoadComboBox()
 32.     End Sub

 33.     ' / Load table detail into ComboBox
 34.     Public Sub LoadComboBox()
 35.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 36.         Try
 37.             strSQL = "SELECT * FROM Car ORDER BY CarID "
 38.             Cmd = New OleDb.OleDbCommand(strSQL, Conn)
 39.             DR = Cmd.ExecuteReader
 40.             Dim DT As DataTable = New DataTable
 41.             DT.Load(DR)
 42.             '/ Primary Key (ValueMember)
 43.             cmbImage.ValueMember = "CarPK"
 44.             '/ Display the name
 45.             cmbImage.DisplayMember = "CarName"
 46.             cmbImage.DataSource = DT
 47.             DR.Close()
 48.             Cmd.Dispose()
 49.             Conn.Close()
 50.         Catch ex As Exception
 51.             MessageBox.Show(ex.Message)
 52.         End Try
 53.     End Sub

 54.     Private Sub cmbImage_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbImage.SelectedIndexChanged
 55.         Call LoadImage()
 56.     End Sub

 57.     Private Sub LoadImage()
 58.         strSQL = _
 59.             " SELECT Car.CarName, Car.PictureDB " & _
 60.             " FROM Car " & _
 61.             " WHERE CarName = " & "'" & cmbImage.Text & "'"
 62.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 63.         Try
 64.             DA = New OleDbDataAdapter(strSQL, Conn)
 65.             DS = New DataSet
 66.             DA.Fill(DS)
 67.             '/ ------------------------------------------------------------------
 68.             With DS.Tables(0)
 69.                 '// Keep Primary Key
 70.                 PK = cmbImage.SelectedValue
 71.                 '// Show Primary Key
 72.                 Label2.Text = "PK = " & PK
 73.                 'MsgBox(PK)
 74.                 '// Load Image
 75.                 Dim imgByte() As Byte
 76.                 If Not IsDBNull(.Rows(0)("PictureDB")) Then
 77.                     imgByte = .Rows(0)("PictureDB")
 78.                     Dim ms As New MemoryStream(imgByte)
 79.                     picData.Image = Image.FromStream(ms)
 80.                     imgByte = Nothing
 81.                 Else
 82.                     imgByte = Nothing
 83.                     picData.Image = Nothing
 84.                 End If

 85.             End With
 86.             DS.Dispose()
 87.             DA.Dispose()
 88.         Catch ex As Exception
 89.             MessageBox.Show(ex.Message)
 90.         End Try
 91.     End Sub

 92.     Private Sub btnLoadImage_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnLoadImage.Click
 93.         Dim dlgImage As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()

 94.         ' / Open File Dialog
 95.         With dlgImage
 96.             '.InitialDirectory = strPathImages
 97.             .Title = "Select images"
 98.             .Filter = "Images types (*.jpg;*.png;*.gif;*.bmp)|*.jpg;*.png;*.gif;*.bmp"
 99.             .FilterIndex = 1
 100.             .RestoreDirectory = True
 101.         End With
 102.         ' Select OK after Browse ...
 103.         If dlgImage.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 104.             '// New Image
 105.             picData.Image = Image.FromFile(dlgImage.FileName)
 106.         End If

 107.     End Sub

 108.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 109.     ' / Save Images with Primary Key from SelectValue ComboBox.
 110.     Private Sub btnSave_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnSave.Click
 111.         strSQL = _
 112.             " UPDATE Car SET " & _
 113.             " CarPK= @CPK, PictureDB = @PICDB " & _
 114.             " WHERE CarPK= @CPK "
 115.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 116.         Cmd = New OleDb.OleDbCommand
 117.         '// Images from PictureBox
 118.         Dim imgByte As Byte()
 119.         Dim MemStream As New MemoryStream
 120.         '// Have to load image into PictureBox or not?
 121.         If Not IsNothing(Me.picData.Image) Then
 122.             Me.picData.Image.Save(MemStream, Imaging.ImageFormat.Jpeg)
 123.             imgByte = MemStream.GetBuffer()
 124.             MemStream.Read(imgByte, 0, MemStream.Length)
 125.         Else
 126.             imgByte = Nothing
 127.         End If
 128.         '// START
 129.         Try
 130.             Cmd.Parameters.AddWithValue("@CPK", PK)
 131.             Cmd.Parameters.AddWithValue("@PICDB", IIf(imgByte IsNot Nothing, imgByte, DBNull.Value))
 132.             '//
 133.             Cmd.Connection = Conn
 134.             Cmd.CommandType = CommandType.Text
 135.             Cmd.CommandText = strSQL
 136.             Cmd.ExecuteNonQuery()
 137.             imgByte = Nothing
 138.             MemStream.Close()
 139.             '// Processing ...
 140.             MessageBox.Show("Records Updated Completed.", "Update Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 141.         Catch ex As Exception
 142.             MessageBox.Show(ex.Message)
 143.         End Try
 144.         Cmd.Parameters.Clear()
 145.         Conn.Close()

 146.     End Sub

 147.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 148.     Public Sub ConnectDataBase()
 149.         Dim strConn As String = _
 150.                 "Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;"
 151.         strConn += _
 152.             "Data Source = " & strPathData & "SampleDB.accdb"

 153.         Try
 154.             '/ Create a connection  
 155.             Conn = New OleDbConnection(strConn)
 156.             '/ Open the connection and execute the select command
 157.             Conn.Open()
 158.         Catch ex As Exception
 159.             MessageBox.Show(ex.Message)
 160.         End Try
 161.     End Sub

 162.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 163.     ' / Get my project path
 164.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 165.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 166.     ' / Return : C:\My Project\
 167.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 168.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 169.         AppPath = AppPath.ToLower()
 170.         '/ Return Value
 171.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 172.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash ASCII Code = 92) at the end.
 173.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 174.     End Function

 175.     Private Sub frmStoreImage_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 176.         Me.Dispose()
 177.         Application.Exit()
 178.     End Sub

 179. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

17

โพสต์

234

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
234
โพสต์ 2019-10-16 01:12:55 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณคับ

3

กระทู้

12

โพสต์

61

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
61
โพสต์ 2019-11-22 08:27:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ อาจารย์

0

กระทู้

52

โพสต์

231

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
231
โพสต์ 2019-11-25 16:28:05 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบพระคุณครับ อาจารย์
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-8-15 15:26 , Processed in 0.282183 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้