ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1224|ตอบกลับ: 1

[VB.NET] การจับภาพและบันทึกไฟล์ภาพจากกล้องเว็บแคมด้วยการใช้งาน Touchless SDK

[คัดลอกลิงก์]

249

กระทู้

355

โพสต์

2967

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2967วันนี้แอดมินขอนำเสนอการจับภาพ (Capture) และบันทึกไฟล์ภาพแบบ JPG ด้วยการใช้งาน Touchless SDK (Software Development Kit) ซึ่งเป็นชุดพัฒนาของฟรี สามารถทำการดาวน์โหลดได้ที่ http://touchless.codeplex.com สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายอย่างมากมาย เช่น ถ่ายรูปติดบัตรนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้เข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา การจัดเก็บข้อมูลภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ สินค้าที่มีหลากหลายมุมมอง ฯลฯ ... ส่วนกล้องนอกจากจะใช้ WebCam เรายังสามารถต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ได้ด้วย โดยการใช้ DroidCam เข้าช่วยครับผม ...

หลักการทำงานของโปรแกรม ... ค้นหากล้องเว็บแคมเข้ามาเก็บไว้ใน ComboBox จากนั้นทำการเลือกกล้องที่ต้องการ แล้วก็กดปุ่ม Capture (แอดมินลืมทำฟังค์ชั่นคีย์ให้) แล้วกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกภาพลงในโฟลเดอร์ Images และทำการแสดงผลลงไปในตารางกริด โดยเราสามารถลบไฟล์ทิ้งได้ด้วย ในกรณีที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ ก็จะทำการค้นคืนภาพ (Retrieve) ภาพ JPG ในโฟลเดอร์ Images เอากลับมาแสดงผลในตารางกริด ...

การเรียกใช้ไฟล์ TouchlessLib.DLL และต้องนำไฟล์ WebCamLib.DLL ไปเก็บไว้ที่ไฟล์ Execute รันด้วย ...


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports System.Threading
 2. Imports TouchlessLib
 3. Imports System.IO

 4. Public Class frmCamera
 5.     Dim WebCamMgr As TouchlessLib.TouchlessMgr
 6.     Dim strImagePath As String

 7.     Private Sub frmCamera_FormClosing(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
 8.         Try
 9.             Timer1.Enabled = False
 10.             WebCamMgr.CurrentCamera.Dispose()
 11.             WebCamMgr.Cameras.Item(cmbCamera.SelectedIndex).Dispose()
 12.             WebCamMgr.Dispose()
 13.         Catch ex As Exception
 14.             MessageBox.Show(ex.Message)
 15.         End Try
 16.     End Sub

 17.     Private Sub frmCamera_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 18.         WebCamMgr = New TouchlessLib.TouchlessMgr
 19.         Label2.Text = ""
 20.         For i As Integer = 0 To WebCamMgr.Cameras.Count - 1
 21.             cmbCamera.Items.Add(WebCamMgr.Cameras(i).ToString)
 22.         Next
 23.         If cmbCamera.Items.Count >= 0 Then
 24.             cmbCamera.SelectedIndex = 0
 25.             Timer1.Enabled = True
 26.             btnSave.Enabled = False
 27.             '// Create a folder in VB if it doesn't exist.
 28.             strImagePath = MyPath(Application.StartupPath) & "Images"
 29.             If (Not System.IO.Directory.Exists(strImagePath)) Then
 30.                 System.IO.Directory.CreateDirectory(strImagePath)
 31.             End If
 32.             '// Initialized and load images into DataGridView.
 33.             Call InitDataGridView()
 34.             Call LoadImage2DatagridView()
 35.         Else
 36.             MessageBox.Show("No Web Camera, This application needs a webcam.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 37.             Me.Close()
 38.         End If
 39.     End Sub

 40.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 41.     Private Sub LoadImage2DatagridView()
 42.         Dim directory As New IO.DirectoryInfo(strImagePath)
 43.         If directory.Exists Then
 44.             Dim jpgFiles() As IO.FileInfo = directory.GetFiles("*.jpg")
 45.             Dim row As String()
 46.             Dim iArr() As String
 47.             For Each jpgFile As IO.FileInfo In jpgFiles
 48.                 iArr = Split(jpgFile.FullName, "")
 49.                 row = New String() {iArr(UBound(iArr))}
 50.                 dgvData.Rows.Add(row)
 51.                 Using FS As IO.FileStream = File.Open(jpgFile.FullName, FileMode.Open)
 52.                     Dim bitmap As Bitmap = New Bitmap(FS)
 53.                     Dim currentPicture As Image = CType(bitmap, Image)
 54.                     Me.dgvData.Rows(Me.dgvData.Rows.Count - 1).Cells(1).Value = currentPicture
 55.                 End Using
 56.             Next
 57.         End If
 58.         Label2.Text = "Total Images : " & Me.dgvData.Rows.Count
 59.     End Sub

 60.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 61.     Private Sub btnSave_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnSave.Click

 62.         If picPreview Is Nothing Then Exit Sub

 63.         '/ Create file name
 64.         Dim sTempFileName As String = strImagePath & Format(Now, "ddMMyy-hhmmss") & ".jpg"
 65.         Dim b As Bitmap = picPreview.Image
 66.         b.Save(sTempFileName, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)
 67.         '//
 68.         Dim iArr() As String
 69.         iArr = Split(sTempFileName, "")
 70.         Dim row As String()
 71.         '// Show File name.
 72.         row = New String() {iArr(UBound(iArr))}
 73.         dgvData.Rows.Add(row)
 74.         '// Load Image into DataGridView.
 75.         Using FS As IO.FileStream = File.Open(sTempFileName, FileMode.Open)
 76.             Dim bitmap As Bitmap = New Bitmap(FS)
 77.             Dim currentPicture As Image = CType(bitmap, Image)
 78.             Me.dgvData.Rows(Me.dgvData.Rows.Count - 1).Cells(1).Value = currentPicture
 79.         End Using
 80.         Label2.Text = "Total Images : " & Me.dgvData.Rows.Count
 81.         Me.dgvData.Focus()
 82.         SendKeys.Send("^{HOME}")
 83.         SendKeys.Send("^{DOWN}")
 84.         '// Delay Time. Prevent to save duplicate file name.
 85.         btnSave.Enabled = False
 86.         Threading.Thread.Sleep(1000) ' ms
 87.         btnSave.Enabled = True
 88.     End Sub

 89.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 90.     Private Sub dgvData_DoubleClick(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles dgvData.DoubleClick
 91.         If Me.dgvData.Rows.Count = 0 Then Return
 92.         frmShowImage.ShowDialog()
 93.     End Sub

 94.     ' / --------------------------------------------------------------------------
 95.     Private Sub InitDataGridView()
 96.         Me.dgvData.Columns.Clear()
 97.         '// Initialize DataGridView Control
 98.         With dgvData
 99.             .AllowUserToAddRows = False
 100.             .AllowUserToDeleteRows = False
 101.             '.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 102.             '.AutoResizeColumns()
 103.             .AllowUserToResizeColumns = True
 104.             .AllowUserToResizeRows = True
 105.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 106.         End With
 107.         dgvData.RowTemplate.Height = 120
 108.         '// Declare columns type.
 109.         '// Add 1th column (Index = 0), Show image file name.
 110.         Dim FName As New DataGridViewTextBoxColumn()
 111.         dgvData.Columns.Add(FName)
 112.         With FName
 113.             .HeaderText = "File Name"
 114.             .ReadOnly = True
 115.             .Visible = True
 116.             .Width = Me.dgvData.Width \ 2 + 65
 117.         End With
 118.         '// Add 2th column (Index = 1), It's Image.
 119.         Dim imgCol As New DataGridViewImageColumn()
 120.         With imgCol
 121.             .HeaderText = "Image"
 122.             .Name = "img"
 123.             .ImageLayout = DataGridViewImageCellLayout.Stretch
 124.             .Width = 120
 125.         End With
 126.         dgvData.Columns.Add(imgCol)
 127.         '//
 128.         Me.dgvData.Focus()
 129.     End Sub

 130.     Private Sub cmbCamera_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbCamera.SelectedIndexChanged
 131.         WebCamMgr.CurrentCamera = WebCamMgr.Cameras.ElementAt(cmbCamera.SelectedIndex)
 132.         '//
 133.         'WebCamMgr.CurrentCamera.CaptureHeight = 480
 134.         'WebCamMgr.CurrentCamera.CaptureWidth = 640
 135.     End Sub

 136.     Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
 137.         picFeed.Image = WebCamMgr.CurrentCamera.GetCurrentImage()
 138.     End Sub

 139.     Private Sub btnCapture_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnCapture.Click
 140.         picPreview.Image = WebCamMgr.CurrentCamera.GetCurrentImage()
 141.         btnSave.Enabled = True
 142.     End Sub

 143.     Private Sub frmCamera_Resize(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Resize
 144.         If Me.dgvData.Columns.Count > 0 Then
 145.             With Me.dgvData.Columns(0)
 146.                 .Width = Me.dgvData.Width \ 2 + 65
 147.             End With
 148.         End If
 149.     End Sub

 150.     Private Sub btnDelete_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnDelete.Click
 151.         If Me.dgvData.Rows.Count = 0 Then Return
 152.         Try
 153.             '// Delete files in folder.
 154.             FileSystem.Kill(strImagePath & dgvData.CurrentRow.Cells(0).Value.ToString)
 155.             '// Delete current row from dgvData
 156.             dgvData.Rows.Remove(dgvData.CurrentRow)
 157.         Catch ex As Exception
 158.             MessageBox.Show(ex.Message)
 159.         End Try
 160.     End Sub

 161. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ฟอร์มของการนำภาพมาแสดงอีกหน้าจอ ...
 1. Public Class frmShowImage

 2.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 3.         Me.Close()
 4.     End Sub

 5.     Private Sub frmShowImage_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 6.         picData.Image = Image.FromFile(MyPath(Application.StartupPath) & "Images" & frmCamera.dgvData.CurrentRow.Cells(0).Value.ToString)
 7.     End Sub
 8. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โมดูลในการกำหนดตำแหน่งไฟล์พาร์ธต่างๆ ...
 1. Module modFunction
 2.     ' / Get my project path
 3.     ' / Ex.
 4.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 5.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 6.     ' / Return : C:\My Project\
 7.     Public Function MyPath(AppPath As String) As String
 8.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 9.         AppPath = AppPath.ToLower()
 10.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "")
 11.         '// Check the backslash symbol (ASCII Code = 92) on the far right. If not, add one at the end.
 12.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 13.     End Function

 14. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดฉบับเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

52

โพสต์

231

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
231
โพสต์ 2019-11-25 16:25:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบพระคุณอย่างสูงครับผม
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-8-15 14:34 , Processed in 0.681611 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้