ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1105|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] แจกฟรีโปรแกรมและโค้ดของการสุ่มตัวเลข 2 และ 3 หลัก ในการจับฉลากรางวัล

[คัดลอกลิงก์]

252

กระทู้

370

โพสต์

3080

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3080โค้ดโปรแกรมชุดนี้แอดมินเลือกใช้ Digital Gauge ของฟรีจากค่าย Syncfusion น่ะครับ หากต้องการจะปรับแต่งโค้ดก็ต้องไป ดาวน์โหลด Syncfusion Community License มาทำการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อน และต้องสมัครสมาชิกเขาด้วยล่ะครับ ถึงจะดาวน์โหลดได้ (เวอร์ชั่นของแอดมิน 17.1400.0.47) และต้องปรับ Net FrameWork ให้เป็นรุ่น 4.0 แบบเต็มด้วยครับ ...


ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อนำไปใช้งานอย่างเดียว ...

Add References ... สำหรับ MB.DLL เป็น Custom MessageBox เพื่อให้แสดงผลตัวอักษรตัวใหญ่ได้


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports System.IO
 2. Imports System.Media

 3. Public Class frmRandomNumber
 4.     Dim RndNum As Integer
 5.     Dim Buzzer As String

 6.     Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
 7.         ' / Formular
 8.         ' / Int((Upperbound - Lowerbound + 1) * Rnd + Lowerbound)
 9.         RndNum = Int((CInt(cmbUpper.Text) - CInt(cmbLower.Text) + 1) * Rnd() + CInt(cmbLower.Text))
 10.         '//
 11.         If rdo2Digit.Checked Then
 12.             Me.DigitalGauge1.Value = Microsoft.VisualBasic.Right("00" & RndNum, 2)
 13.         Else
 14.             Me.DigitalGauge1.Value = Microsoft.VisualBasic.Right("000" & RndNum, 3)
 15.         End If
 16.         '//
 17.     End Sub

 18.     Private Sub frmRandomNumber_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 19.         Me.Dispose()
 20.         Application.Exit()
 21.     End Sub

 22.     Private Sub frmRandomNumber_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 23.         '/ Me.DigitalGauge1.Size = New Size(760, 308)
 24.         Randomize()
 25.         'Timer1.Interval = 50
 26.         Timer1.Enabled = False
 27.         '
 28.         Call SetupGridView()
 29.         rdo3Digit.Checked = True
 30.         'Call SetupRange()
 31.         '//
 32.         cmbBuzzer.Items.Add("Buzzer 1")
 33.         cmbBuzzer.Items.Add("Buzzer 2")
 34.         cmbBuzzer.SelectedIndex = 0
 35.         '//
 36.         With cmbSpeed
 37.             .Items.Add("Speed 1")
 38.             .Items.Add("Speed 2")
 39.             .Items.Add("Speed 3")
 40.         End With
 41.         cmbSpeed.SelectedIndex = 1
 42.         '// DigiTalGauge Setup
 43.         With cmbColor
 44.             .Items.Add("Color 1")
 45.             .Items.Add("Color 2")
 46.             .Items.Add("Color 3")
 47.         End With
 48.         cmbColor.SelectedIndex = 0
 49.     End Sub

 50.     Sub SetupRange()
 51.         cmbLower.Items.Clear()
 52.         cmbUpper.Items.Clear()
 53.         If rdo2Digit.Checked Then
 54.             For i = 1 To 99
 55.                 cmbLower.Items.Add(i)
 56.                 cmbUpper.Items.Add(i)
 57.             Next
 58.             '//
 59.         ElseIf rdo3Digit.Checked Then
 60.             For i = 1 To 999
 61.                 cmbLower.Items.Add(i)
 62.                 cmbUpper.Items.Add(i)
 63.             Next
 64.         End If
 65.         cmbLower.SelectedIndex = 0
 66.         cmbUpper.SelectedIndex = cmbUpper.Items.Count - 1
 67.     End Sub

 68.     Private Sub btnStartStop_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnStartStop.Click
 69.         If CInt(cmbLower.Text) >= CInt(cmbUpper.Text) Then
 70.             Dim show As New mb.ShowMessagebox
 71.             show.Fonts(New Font("Century Gothic", 34))
 72.             show.ShowBox("ค่าเริ่มต้นต้องน้อยกว่าค่าสิ้นสุดเท่านั้น.", mb.MStyle.ok, mb.FStyle.Exclamation, "ตั้งค่าตัวเลขไม่ถูกต้อง")
 73.             Return
 74.         End If
 75.         '//
 76.         If Me.btnStartStop.Text = "START" Then
 77.             Timer1.Enabled = False
 78.             btnStartStop.Text = "STOP"
 79.             btnSave.Enabled = True
 80.             btnRemove.Enabled = True
 81.             rdo2Digit.Enabled = True
 82.             rdo3Digit.Enabled = True
 83.             cmbLower.Enabled = True
 84.             cmbUpper.Enabled = True
 85.             '// Add Row.
 86.             For iRow = 0 To dgvData.Rows.Count - 1
 87.                 If Me.DigitalGauge1.Value = dgvData.Rows(iRow).Cells(0).Value Then
 88.                     Dim show As New mb.ShowMessagebox
 89.                     show.Fonts(New Font("Century Gothic", 34))
 90.                     show.ShowBox("หมายเลข: " & Me.DigitalGauge1.Value & " ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว.", mb.MStyle.ok, mb.FStyle.Exclamation, "รายงานรางวัลซ้ำ")
 91.                     Return
 92.                 End If
 93.             Next
 94.             dgvData.Rows.Add(New String() {Me.DigitalGauge1.Value, ""})
 95.             dgvData.Focus()
 96.             SendKeys.Send("^{END}")
 97.             If chkPlaySound.Checked Then Call PlaySoundLotto()
 98.             Timer1.Stop()

 99.             '//
 100.         Else
 101.             Randomize()
 102.             'Timer1.Interval = 50    ' 1000 millisecond = 1 second.
 103.             Timer1.Enabled = True
 104.             btnStartStop.Text = "START"
 105.             btnSave.Enabled = False
 106.             btnRemove.Enabled = False
 107.             rdo2Digit.Enabled = False
 108.             rdo3Digit.Enabled = False
 109.             cmbLower.Enabled = False
 110.             cmbUpper.Enabled = False
 111.         End If
 112.     End Sub

 113.     Private Sub rdo3Digit_CheckChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles rdo3Digit.CheckChanged
 114.         Me.DigitalGauge1.CharacterCount = 3
 115.         Call SetupRange()
 116.     End Sub

 117.     Private Sub rdo2Digit_CheckChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles rdo2Digit.CheckChanged
 118.         Me.DigitalGauge1.CharacterCount = 2
 119.         Call SetupRange()
 120.     End Sub

 121.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 122.     Private Sub SetupGridView()
 123.         With dgvData
 124.             .RowHeadersVisible = False
 125.             .AllowUserToAddRows = False
 126.             .AllowUserToDeleteRows = False
 127.             .AllowUserToResizeRows = False
 128.             .MultiSelect = False
 129.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 130.             .ReadOnly = True
 131.             .RowTemplate.Height = 48
 132.             .ColumnHeadersHeight = 54
 133.             .Font = New Font("Century Gothic", 32, FontStyle.Bold)
 134.             ' Columns Specified
 135.             .Columns.Add("Number", "หมายเลข")
 136.             .Columns.Add("Reward", "รางวัล")
 137.             .Columns(1).DefaultCellStyle.Font = New Font("Tahoma", 20, FontStyle.Bold)
 138.             '/ Autosize Column
 139.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 140.             '.AutoResizeColumns()
 141.             '// Even-Odd Color
 142.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue
 143.             '/ Adjust Header Styles
 144.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 145.                 .BackColor = Color.Navy
 146.                 .ForeColor = Color.Black ' Color.White
 147.                 .Font = New Font("Century Gothic", 28, FontStyle.Bold)
 148.             End With
 149.         End With
 150.         For i = 0 To 1
 151.             With dgvData
 152.                 .Columns(i).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft
 153.                 .Columns(i).DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft
 154.             End With
 155.         Next
 156.     End Sub

 157.     Private Sub dgvData_DoubleClick(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles dgvData.DoubleClick
 158.         If dgvData.Rows.Count = 0 Then Return
 159.         frmReward.ShowDialog()
 160.     End Sub

 161.     Private Sub btnRemove_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnRemove.Click
 162.         If dgvData.RowCount = 0 Then Exit Sub
 163.         '//
 164.         Dim show As New mb.ShowMessagebox
 165.         show.Fonts(New Font("Century Gothic", 34))
 166.         If show.ShowBox("คุณแน่ใจว่าต้องการลบข้อมูลนี้?", mb.MStyle.YesNo, mb.FStyle.Question, "ยืนยันการลบข้อมูล") = DialogResult.Yes Then
 167.             dgvData.Rows.Remove(dgvData.CurrentRow)
 168.             dgvData.Refresh()
 169.         End If
 170.     End Sub

 171.     Private Sub btnSave_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnSave.Click
 172.         If dgvData.Rows.Count = 0 Then Return
 173.         '/ ประกาศใช้งาน Save File Dialog ในแบบ Run Time
 174.         Dim dlgSaveFile As SaveFileDialog = New SaveFileDialog

 175.         ' / Save File Dialog
 176.         With dlgSaveFile
 177.             .InitialDirectory = MyPath(Application.StartupPath)
 178.             .Title = "Select text file."
 179.             .Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt"
 180.             .FilterIndex = 1
 181.             .RestoreDirectory = True
 182.         End With
 183.         '/ Choose OK button after Browse ...
 184.         If dlgSaveFile.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 185.             Dim swWriter As New StreamWriter(dlgSaveFile.FileName)
 186.             Dim LineToWrite As String = String.Empty
 187.             Try
 188.                 For _Row As Integer = 0 To dgvData.Rows.Count - 1
 189.                     LineToWrite = String.Empty
 190.                     For _Column As Integer = 0 To dgvData.Columns.Count - 1
 191.                         LineToWrite &= ", " & dgvData.Rows(_Row).Cells(_Column).Value.ToString
 192.                     Next
 193.                     LineToWrite = LineToWrite.Remove(0, 1) '/ Remove the first comma.
 194.                     swWriter.WriteLine(Trim(LineToWrite))
 195.                 Next
 196.                 swWriter.Flush()
 197.                 swWriter.Close()
 198.                 '//
 199.                 Dim show As New mb.ShowMessagebox
 200.                 show.Fonts(New Font("Century Gothic", 34))
 201.                 show.ShowBox("บันทึกข้อมูลเรียบร้อย.", mb.MStyle.ok, mb.FStyle.Exclamation, "รายงานสถานะ")
 202.             Catch ex As Exception
 203.                 MessageBox.Show(ex.Message, "รายงานความผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 204.             End Try
 205.         End If
 206.     End Sub

 207.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 208.     ' / Get my project path
 209.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 210.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 211.     ' / Return : C:\My Project\
 212.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 213.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 214.         AppPath = AppPath.ToLower()
 215.         '/ Return Value
 216.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 217.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash ASCII Code = 92) at the end.
 218.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 219.     End Function

 220.     Private Sub btnPlaySound_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnPlaySound.Click
 221.         Call PlaySoundLotto()
 222.     End Sub

 223.     Sub PlaySoundLotto()
 224.         If cmbBuzzer.SelectedIndex = 0 Then
 225.             Buzzer = MyPath(Application.StartupPath) & "audio\lottosound.wav"
 226.         Else
 227.             Buzzer = MyPath(Application.StartupPath) & "audio\buzzers.wav"
 228.         End If
 229.         Dim Player As New SoundPlayer(Buzzer)
 230.         Player.Play()
 231.     End Sub

 232.     Private Sub ToolStripStatusLabel2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ToolStripStatusLabel2.Click
 233.         Process.Start("https://www.g2gnet.com")
 234.     End Sub

 235.     Private Sub ToolStripStatusLabel3_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ToolStripStatusLabel3.Click
 236.         Process.Start("https://www.facebook.com/g2gnet")
 237.     End Sub

 238.     Private Sub cmbSpeed_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbSpeed.SelectedIndexChanged
 239.         Select Case cmbSpeed.SelectedIndex
 240.             Case 0
 241.                 Timer1.Interval = 100
 242.             Case 1
 243.                 Timer1.Interval = 50
 244.             Case 2
 245.                 Timer1.Interval = 10
 246.         End Select
 247.     End Sub

 248.     Private Sub cmbColor_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbColor.SelectedIndexChanged
 249.         Select Case cmbColor.SelectedIndex
 250.             Case 0
 251.                 With Me.DigitalGauge1
 252.                     .BackgroundGradientStartColor = Color.Black
 253.                     .BackgroundGradientEndColor = Color.Black
 254.                     .ForeColor = Color.White
 255.                 End With
 256.             Case 1
 257.                 With Me.DigitalGauge1
 258.                     .BackgroundGradientStartColor = Color.White
 259.                     .BackgroundGradientEndColor = Color.White
 260.                     .ForeColor = Color.Red
 261.                 End With
 262.             Case 2
 263.                 With Me.DigitalGauge1
 264.                     .BackgroundGradientStartColor = Color.White
 265.                     .BackgroundGradientEndColor = Color.White
 266.                     .ForeColor = Color.Black
 267.                 End With
 268.         End Select
 269.     End Sub
 270. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โค้ดในส่วนของฟอร์มป้อนรายการของรางวัล (frmReward.vb) ...
 1. Public Class frmReward

 2.     Private Sub btnOK_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnOK.Click
 3.         frmRandomNumber.dgvData.CurrentRow.Cells(1).Value = Trim(txtReward.Text)
 4.         Me.Close()
 5.     End Sub

 6.     Private Sub frmDetail_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
 7.         Select Case e.KeyCode
 8.             Case Keys.F9
 9.                 Call btnOK_Click(sender, e)
 10.             Case Keys.Escape
 11.                 Me.Close()
 12.         End Select
 13.     End Sub

 14.     Private Sub frmReward_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 15.         txtReward.Text = frmRandomNumber.dgvData.CurrentRow.Cells(1).Value.ToString
 16.         txtReward.Focus()
 17.     End Sub

 18.     Private Sub btnCancel_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnCancel.Click
 19.         Me.Close()
 20.     End Sub

 21.     Private Sub txtReward_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtReward.KeyPress
 22.         If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
 23.             e.Handled = True
 24.             Call btnOK_Click(sender, e)
 25.         End If
 26.     End Sub
 27. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...


ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-9-24 14:45 , Processed in 0.245025 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้