ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1136|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] จัดกลุ่มด้วยวิธีการเขียนโค้ดให้กับ GridGrouping ของฟรีจาก Syncfusion

[คัดลอกลิงก์]

252

กระทู้

367

โพสต์

3064

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3064



แอดมินได้แจกโค้ดวิธีการใช้งาน GridGrouping Control ของฟรีจากค่าย Syncfusion ไปหลายรอบแล้ว คราวนี้มาดู วิธีการจัดกลุ่มให้กับ Control ตัวนี้ โดยการเขียนด้วยโค้ดเข้าไปควบคุมแทนการใช้ Drag & Drop ซึ่งแม้ว่าวิธีนี้มันดูง่าย แต่กลับจะทำให้ผู้ใช้งานสับสนหรือไม่ค่อยกล้าใช้งาน แน่นอนล่ะว่าต้องเพิ่มความยากในการเขียนโปรแกรมขึ้นมาอยู่แล้วครับ สำหรับ Control ของค่ายนี้ค่อนข้างจะมีโค้ดของตารางกริด ที่แตกต่างไปจากค่ายอื่นๆเขาเยอะมาก ทำให้เราเรียนรู้ได้ช้า และจดจำได้ยาก ดังนั้นควรจะศึกษาจากโค้ดแบบ Run Time ทดแทนการจดจำด้วยวิธีการ Design Time ครับผม ...

Add References ... ต้องใช้ Net FrameWork 4.0 ชุดเต็มด้วยน่ะครับ


มาดูโค้ดต้นฉบับกันเถอะ ...
 1. '// https://help.syncfusion.com/windowsforms/classic/gridgroupingcontrol/overview
 2. Imports Syncfusion.Windows.Forms
 3. Imports Syncfusion.Windows.Forms.Grid
 4. Imports Syncfusion.Grouping

 5. '// DataBase
 6. Imports System.Data.OleDb

 7. Public Class frmGroupGGC

 8.     Private Sub frmGGCSample_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 9.         Me.Dispose()
 10.         Application.Exit()
 11.     End Sub

 12.     Private Sub frmGGCSample_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 13.         Call ConnectDataBase()
 14.         '//
 15.         With cmbGroup
 16.             .Items.Add("Show all records")
 17.             .Items.Add("Zone Name")
 18.         End With
 19.         cmbGroup.SelectedIndex = 0
 20.     End Sub

 21.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 22.     Private Sub cmbGroup_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbGroup.SelectedIndexChanged
 23.         strSQL = _
 24.             " SELECT Countries.CountryPK, Countries.A2, Countries.Country, Countries.Capital, " & _
 25.             " Countries.Population, Zones.ZoneName " & _
 26.             " FROM Countries INNER JOIN Zones ON Countries.ZoneFK = Zones.ZonePK " & _
 27.             " ORDER BY Countries.A2 "
 28.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 29.         '// Creates Data Adapter.
 30.         DA = New OleDbDataAdapter(strSQL, Conn)
 31.         '// Creates and fills Data Set.
 32.         DS = New DataSet
 33.         DA.Fill(DS)
 34.         Me.GGC.DataSource = DS.Tables(0)
 35.         '//
 36.         Select Case cmbGroup.SelectedIndex
 37.             '// Show all records.
 38.             Case 0
 39.                 '// Delete Grouping
 40.                 GGC.TableDescriptor.GroupedColumns.Remove("ZoneName")
 41.                 '// Show ZoneName Column
 42.                 GGC.TableDescriptor.VisibleColumns.Add("ZoneName")

 43.                 '// Make group.
 44.             Case 1
 45.                 '// Grouping with ZoneName
 46.                 GGC.TableDescriptor.GroupedColumns.Add("ZoneName")
 47.                 '// Hidden ZoneName
 48.                 GGC.TableDescriptor.VisibleColumns.Remove("ZoneName")
 49.         End Select
 50.         DA.Dispose()
 51.         DS.Dispose()
 52.         Conn.Close()
 53.         '//
 54.         Call InitGridGroup()
 55.     End Sub

 56.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 57.     Private Sub InitGridGroup()
 58.         '// Initialize Columns GridGroup
 59.         With Me.GGC.TableDescriptor
 60.             '// Hidden Primary Key Column
 61.             .VisibleColumns.Remove("CountryPK")
 62.             '/ Using Column Name
 63.             .Columns("A2").HeaderText = "A2"
 64.             .Columns("Country").HeaderText = "Country"
 65.             .Columns("Capital").HeaderText = "Capital"
 66.             '// Format Population
 67.             With .Columns("Population")
 68.                 .HeaderText = "Population"
 69.                 .Appearance.AnyRecordFieldCell.CellValueType = GetType(Double)
 70.                 .Appearance.AnyRecordFieldCell.Format = "N2"
 71.             End With
 72.             .Columns("ZoneName").HeaderText = "Zone Name"
 73.         End With
 74.         '// GridVerticalAlignment.Middle
 75.         For i As Byte = 0 To 5
 76.             With Me.GGC
 77.                 .TableDescriptor.Columns(i).Appearance.AnyRecordFieldCell.VerticalAlignment = GridVerticalAlignment.Middle
 78.                 .TableDescriptor.Columns(i).AllowGroupByColumn = False
 79.                 ' // Set Font any Columns.
 80.                 .TableDescriptor.Columns(i).Appearance.AnyRecordFieldCell.Font = New Syncfusion.Windows.Forms.Grid.GridFontInfo(New Font("Tahoma", 11.0F, FontStyle.Regular))
 81.             End With
 82.         Next

 83.         '// Initialize normal GridGrouping
 84.         With Me.GGC
 85.             '// Font Style Column Headers.
 86.             .Appearance.ColumnHeaderCell.Font = New Syncfusion.Windows.Forms.Grid.GridFontInfo(New Font("Tahoma", 12.0F, FontStyle.Bold))
 87.             '// Font Style Caption Cells.
 88.             .TableDescriptor.Appearance.GroupCaptionCell.Font = New GridFontInfo(New Font("Tahoma", 12.0F, FontStyle.Bold))
 89.             .Appearance.GroupCaptionCell.TextColor = Color.FromArgb(192, 64, 0)

 90.             '/ Allows GroupDropArea to be visible
 91.             .ShowGroupDropArea = False  ' Disable
 92.             '// Hidden Top Level of Grouping
 93.             .TopLevelGroupOptions.ShowCaption = False
 94.             '// Styles
 95.             .GridVisualStyles = Syncfusion.Windows.Forms.GridVisualStyles.SystemTheme
 96.             '/ Disables editing in GridGroupingControl
 97.             .ActivateCurrentCellBehavior = GridCellActivateAction.None
 98.             '// Metro Styles
 99.             .GridVisualStyles = Syncfusion.Windows.Forms.GridVisualStyles.Metro
 100.             '/ Disables editing in GridGroupingControl
 101.             .TableDescriptor.AllowNew = False
 102.             '// Autofit Columns
 103.             .AllowProportionalColumnSizing = False ' True

 104.             '// Row Height
 105.             .Table.DefaultRecordRowHeight = 28 '25
 106.             '//
 107.             .Table.DefaultCaptionRowHeight = 28 '25
 108.             .Table.DefaultColumnHeaderRowHeight = 36 '30    '// Columns Header

 109.             '// Selection
 110.             .TableOptions.ListBoxSelectionMode = SelectionMode.One
 111.             '/ Selection Back color
 112.             .TableOptions.SelectionBackColor = Color.Firebrick
 113.             '//
 114.             .Appearance.ColumnHeaderCell.TextColor = Color.DarkBlue

 115.             '/ Applies back color as LightCyan for alternative records in the Grid.
 116.             .Appearance.AlternateRecordFieldCell.BackColor = Color.LightCyan
 117.         End With

 118.         With Me.GGC
 119.             '/ Disable record preview row
 120.             .TableOptions.ShowRecordPreviewRow = False
 121.             '//
 122.             '/ Will enable the Group Header for the top most group.
 123.             .TopLevelGroupOptions.ShowGroupHeader = False ' True
 124.             '/ Will enable the Group Footer for the group.
 125.             .TopLevelGroupOptions.ShowGroupFooter = False 'True
 126.             '//
 127.             .TableOptions.GroupHeaderSectionHeight = 30
 128.             .TableOptions.GroupFooterSectionHeight = 30
 129.         End With
 130.     End Sub

 131.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 132.     '// Double click event for show PrimaryKey which hidden in Column(0)
 133.     Private Sub GGC_TableControlCellDoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As Syncfusion.Windows.Forms.Grid.Grouping.GridTableControlCellClickEventArgs) Handles GGC.TableControlCellDoubleClick
 134.         '// Row of Column Header
 135.         If e.Inner.RowIndex <= 1 Then Return
 136.         '/ Notify the double click performed in a cell
 137.         Dim rec As Record = Me.GGC.Table.DisplayElements(e.TableControl.CurrentCell.RowIndex).ParentRecord
 138.         If (rec) IsNot Nothing Then
 139.             MsgBox("Primary key = " & rec.GetValue("CountryPK").ToString)
 140.         End If
 141.     End Sub

 142.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 143.     '// Full Select Row
 144.     Private Sub GGC_TableControlCurrentCellActivating(ByVal sender As Object, ByVal e As Syncfusion.Windows.Forms.Grid.Grouping.GridTableControlCurrentCellActivatingEventArgs) Handles GGC.TableControlCurrentCellActivating
 145.         '// Get Column Index 0 is the Primary Key. (Hidden column)
 146.         e.Inner.ColIndex = 0
 147.     End Sub

 148.     Private Sub btnExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 149.         Me.Close()
 150.     End Sub

 151. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โมดูลหากินในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ... modDataBase.vb
 1. Imports System.Data.OleDb
 2. Imports Microsoft.VisualBasic

 3. Module modDataBase
 4.     '// Declare variable one time but use many times.
 5.     Public Conn As OleDbConnection
 6.     Public Cmd As OleDbCommand
 7.     Public DS As DataSet
 8.     Public DR As OleDbDataReader
 9.     Public DA As OleDbDataAdapter
 10.     Public strSQL As String '// Major SQL
 11.     Public strStmt As String    '// Minor SQL

 12.     '// Data Path
 13.     Public strPathData As String = MyPath(Application.StartupPath)
 14.     '// Images Path
 15.     Public strPathImages As String = MyPath(Application.StartupPath)

 16.     ' / --------------------------------------------------------------------
 17.     ' / Connect Database.
 18.     Sub ConnectDataBase()
 19.         strPathData = MyPath(Application.StartupPath) & "Data"
 20.         'strPathImages = MyPath(Application.StartupPath) & "Images"
 21.         Dim strConn As String = _
 22.             " Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; " & _
 23.             " Data Source = " & strPathData & "Countries.accdb"
 24.         Try
 25.             Conn = New OleDbConnection(strConn)
 26.             '// Test Connection
 27.             Conn.Open()
 28.             'MsgBox("Connection Complete.")
 29.         Catch ex As Exception
 30.             MessageBox.Show(ex.Message, "ERROR")
 31.             End
 32.         End Try
 33.     End Sub

 34.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 35.     ' / Get my project path
 36.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 37.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 38.     ' / Return : C:\My Project\
 39.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 40.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 41.         AppPath = AppPath.ToLower()
 42.         '/ Return Value
 43.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 44.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash ASCII Code = 92) at the end.
 45.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 46.     End Function
 47. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-9-19 21:50 , Processed in 0.728014 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้