ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 931|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] โค้ดโปรแกรมการเชื่อมต่อกับ MikroTik และการสั่งรัน Command

[คัดลอกลิงก์]

249

กระทู้

355

โพสต์

2967

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2967
ปฐมบทชุดแรกที่แอดมินก็พึ่งได้เคยทำการเขียนโค้ดโปรแกรมด้วย VB.NET เพื่อทำการเชื่อมต่อเข้ากับ MikroTik และทำการรันทดสอบคอมมานด์ เพื่อดูคุณสมบัติต่างๆภายในตัว MikroTik


มาดูโค้ดกันเถอะ ...
 1. Public Class frmConnectMikroTik

 2.     Private Sub frmConnectMikroTik_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 3.         txtIPAddress.Text = "IP ADDRESS"
 4.         txtPort.Text = "8728"
 5.         txtUsername.Text = "admin"
 6.         txtPassword.Text = "PASSWORD"
 7.         Call OnOff(False)
 8.     End Sub

 9.     Sub OnOff(ByVal blnState As Boolean)
 10.         If blnState Then
 11.             GroupBox1.Text = " Connect to MikroTik ... "
 12.             txtIPAddress.Enabled = False
 13.             txtPort.Enabled = False
 14.             txtUsername.Enabled = False
 15.             txtPassword.Enabled = False
 16.             btnConnect.Enabled = False
 17.             btnClear.Enabled = True
 18.             btnSend.Enabled = True
 19.             txtCmd.Enabled = True
 20.         Else
 21.             GroupBox1.Text = " Log in "
 22.             txtIPAddress.Enabled = True
 23.             txtPort.Enabled = True
 24.             txtUsername.Enabled = True
 25.             txtPassword.Enabled = True
 26.             btnConnect.Enabled = True
 27.             btnClear.Enabled = False
 28.             btnSend.Enabled = False
 29.             txtCmd.Enabled = False
 30.         End If
 31.     End Sub

 32.     Function LoginMikrotik(ByVal IP As String, ByVal UN As String, ByVal PW As String) As Boolean
 33.         Dim IPAddress As System.Net.IPAddress = System.Net.IPAddress.Parse(IP)
 34.         Dim mk = New Mikrotik(IPAddress, 8728)
 35.         If Not mk.Login(Trim(txtUsername.Text), Trim(txtPassword.Text)) Then
 36.             Return False
 37.         Else
 38.             Return True
 39.         End If
 40.     End Function

 41.     Private Sub btnConnect_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnConnect.Click
 42.         If Not LoginMikrotik(txtIPAddress.Text.Trim, (txtUsername.Text), Trim(txtPassword.Text)) Then
 43.             OnOff(False)
 44.             MessageBox.Show("Sorry !!! You can't log in.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 45.             Return
 46.         Else
 47.             'MessageBox.Show("Welcome to Mikrotik system.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 48.             OnOff(True)
 49.             txtCmd.Focus()
 50.             '// SAMPLE
 51.             ' /interface/print
 52.             '/ip/arp/print
 53.             '/system/resource/getall
 54.             txtCmd.Text = "/system/resource/print"
 55.         End If
 56.     End Sub

 57.     Private Sub txtData_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtResult.KeyPress
 58.         e.Handled = True
 59.     End Sub

 60.     Private Sub btnSend_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnSend.Click
 61.         If txtCmd.Text.Trim.Length = 0 Then Return
 62.         '//
 63.         Dim IPAddress As System.Net.IPAddress = System.Net.IPAddress.Parse(Trim(txtIPAddress.Text))
 64.         Dim mk = New Mikrotik(IPAddress, 8728)
 65.         Try
 66.             If mk.Login(Trim(txtUsername.Text), Trim(txtPassword.Text)) Then
 67.                 txtResult.Clear()
 68.                 mk.Send(Trim(txtCmd.Text), True)
 69.                 Dim strLog As String = String.Empty
 70.                 For Each row In mk.Read
 71.                     strLog = strLog & row & vbCrLf
 72.                 Next
 73.                 txtResult.Text = strLog
 74.             End If

 75.         Catch ex As Exception
 76.             MessageBox.Show(ex.Message)
 77.         End Try
 78.     End Sub

 79.     Private Sub btnClear_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnClear.Click
 80.         OnOff(False)
 81.         txtResult.Clear()
 82.     End Sub
 83. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดAPI in VB dot NET ... (https://wiki.mikrotik.com/wiki/API_in_VB_dot_NET)
 1. '// ORIGINAL ... https://wiki.mikrotik.com/wiki/API_in_VB_dot_NET

 2. Public Class Mikrotik
 3.     Dim tcpStream As IO.Stream
 4.     Dim tcpCon As New Net.Sockets.TcpClient

 5.     Public Sub New(ByVal IPAddr As System.Net.IPAddress, Optional ByVal port As Integer = -1)
 6.         tcpCon.Connect(IPAddr, If(port = -1, 8728, port))
 7.         tcpStream = tcpCon.GetStream()
 8.     End Sub

 9.     Public Sub Close()
 10.         tcpStream.Close()
 11.         tcpCon.Close()
 12.     End Sub

 13.     Public Function Login(ByVal user As String, ByVal pass As String) As Boolean
 14.         Send("/login", True)
 15.         Dim hash = Read()(0).Split(New String() {"ret="}, StringSplitOptions.None)(1)
 16.         Send("/login")
 17.         Send("=name=" + user)
 18.         Send("=response=00" + EncodePassword(pass, hash), True)
 19.         Dim res = Read()
 20.         If (res(0) = "!done") Then Return True Else Return False
 21.     End Function

 22.     Function EncodePassword(ByVal pass As String, ByVal challange As String) As String
 23.         Dim hash_byte(challange.Length / 2 - 1) As Byte
 24.         For i = 0 To challange.Length - 2 Step 2
 25.             hash_byte(i / 2) = Byte.Parse(challange.Substring(i, 2), Globalization.NumberStyles.HexNumber)
 26.         Next
 27.         Dim response(pass.Length + hash_byte.Length) As Byte
 28.         response(0) = 0
 29.         System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(pass.ToCharArray()).CopyTo(response, 1)
 30.         hash_byte.CopyTo(response, 1 + pass.Length)


 31.         Dim md5 = New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider()

 32.         Dim hash = md5.ComputeHash(response)

 33.         Dim hashStr As New System.Text.StringBuilder()
 34.         For Each h In hash
 35.             hashStr.Append(h.ToString("x2"))
 36.         Next
 37.         Return hashStr.ToString()
 38.     End Function

 39.     Public Sub Send(ByVal command As String, Optional ByVal EndSentence As Boolean = False)
 40.         Dim bytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(command.ToCharArray())
 41.         Dim size = EncodeLength(bytes.Length)

 42.         tcpStream.Write(size, 0, size.Length)
 43.         tcpStream.Write(bytes, 0, bytes.Length)
 44.         If EndSentence Then tcpStream.WriteByte(0)
 45.     End Sub

 46.     Public Function Read() As List(Of String)
 47.         Dim output As New List(Of String)
 48.         Dim o = ""
 49.         Dim tmp(4) As Byte
 50.         Dim count As Long

 51.         While True
 52.             tmp(3) = tcpStream.ReadByte()
 53.             Select Case tmp(3)
 54.                 Case 0
 55.                     output.Add(o)
 56.                     If o.Substring(0, 5) = "!done" Then
 57.                         Exit While
 58.                     Else
 59.                         o = ""
 60.                         Continue While
 61.                     End If
 62.                 Case Is < &H80
 63.                     count = tmp(3)
 64.                 Case Is < &HC0
 65.                     count = BitConverter.ToInt32(New Byte() {tcpStream.ReadByte(), tmp(3), 0, 0}, 0) ^ &H8000
 66.                 Case Is < &HE0
 67.                     tmp(2) = tcpStream.ReadByte()
 68.                     count = BitConverter.ToInt32(New Byte() {tcpStream.ReadByte(), tmp(2), tmp(3), 0}, 0) ^ &HC00000
 69.                 Case Is < &HF0
 70.                     tmp(2) = tcpStream.ReadByte()
 71.                     tmp(1) = tcpStream.ReadByte()
 72.                     count = BitConverter.ToInt32(New Byte() {tcpStream.ReadByte(), tmp(1), tmp(2), tmp(3)}, 0) ^ &HE0000000
 73.                 Case &HF0
 74.                     tmp(3) = tcpStream.ReadByte()
 75.                     tmp(2) = tcpStream.ReadByte()
 76.                     tmp(1) = tcpStream.ReadByte()
 77.                     tmp(0) = tcpStream.ReadByte()
 78.                     count = BitConverter.ToInt32(tmp, 0)
 79.                 Case Else
 80.                     Exit While   'err
 81.             End Select

 82.             For i = 0 To count - 1
 83.                 o += ChrW(tcpStream.ReadByte())
 84.             Next
 85.         End While
 86.         Return output
 87.     End Function

 88.     Function EncodeLength(ByVal l As Integer) As Byte()
 89.         If l < &H80 Then
 90.             Dim tmp = BitConverter.GetBytes(l)
 91.             Return New Byte() {tmp(0)}
 92.         ElseIf l < &H4000 Then
 93.             Dim tmp = BitConverter.GetBytes(l Or &H8000)
 94.             Return New Byte() {tmp(1), tmp(0)}
 95.         ElseIf l < &H200000 Then
 96.             Dim tmp = BitConverter.GetBytes(l Or &HC00000)
 97.             Return New Byte() {tmp(2), tmp(1), tmp(0)}
 98.         ElseIf l < &H10000000 Then
 99.             Dim tmp = BitConverter.GetBytes(l Or &HE0000000)
 100.             Return New Byte() {tmp(3), tmp(2), tmp(1), tmp(0)}
 101.         Else
 102.             Dim tmp = BitConverter.GetBytes(l)
 103.             Return New Byte() {&HF0, tmp(3), tmp(2), tmp(1), tmp(0)}
 104.         End If
 105.     End Function
 106. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดฉบับเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-8-15 14:05 , Processed in 0.290178 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้