ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 137|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] รายงาน COVID-19 ประจำวัน ด้วยการติดต่อ API ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

[คัดลอกลิงก์]

223

กระทู้

315

โพสต์

2601

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2601
สำหรับโค้ดชุดนี้ก็ยังใช้ NewtonSoft เป็นหลักอยู่น่ะครับ แต่ต้องเลือก Net Framework เวอร์ชั่นที่สูงกว่า 4.0 แอดมินเลยใช้ VB2019 แทน VB2010 ... เป็นการดึงเอาข้อมูลหรือที่เรียกว่า API มาจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย ...

แอดมินเลือกข้อมูลโควิด-19 มาใช้งาน โดยจะมีวิธีการอ่านค่าข้อมูลรูปแบบ JSON อยู่ 2 แบบน่ะครับ

อันดับแรกต้องเข้าไปสมัครสมาชิก เพื่อรับ TOKEN มาใช้งานก่อน ...

รายงาน COVID-19 ประจำวัน [covid-19-daily] ... เพื่อรับค่า API

มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports System.Net
 2. Imports System.IO
 3. Imports Newtonsoft.Json
 4. Imports Newtonsoft.Json.Linq

 5. '"' Sign Up ... https://opend.data.go.th/register_api/signup.php
 6. '"' Get API ... https://opend.data.go.th/search_virtuoso/after/index.jsp?language=th&dsname=vir_3277_1584880342

 7. Public Class frmCovid19Thai
 8.     Dim TOKEN As String = "YOUR TOKEN"
 9.     Private Sub frmCovid19Thai_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 10.         lblCount.Text = ""
 11.         Call Covid19Thailand()
 12.         'Call Covid19API()
 13.     End Sub

 14.     '// Deserialized JSON and return DataTable.
 15.     Public Function DeserializeDataTable(json As String) As DataTable
 16.         Dim dt As DataTable
 17.         dt = TryCast(JsonConvert.DeserializeObject(json, (GetType(DataTable))), DataTable)
 18.         Return dt
 19.     End Function

 20.     '// It's me.
 21.     Private Sub Covid19Thailand()
 22.         '// All data.
 23.         Dim url As String = "https://opend.data.go.th/opend-search/vir_3277_1584880342/query?dsname=vir_3277_1584880342&path=vir_3277_1584880342&loadAll=1&type=json&offset=0"
 24.         '// Filter "ขอนแก่น"
 25.         'Dim url = "https://opend.data.go.th/opend-search/vir_3277_1584880342/query?dsname=vir_3277_1584880342&path=vir_3277_1584880342&property=col_6&operator=S_EQUALS&valueLiteral=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99&loadAll=1&type=json&limit=100&offset=0"
 26.         Dim request As HttpWebRequest
 27.         Dim response As HttpWebResponse = Nothing
 28.         Dim reader As StreamReader
 29.         Try
 30.             request = DirectCast(WebRequest.Create(url), HttpWebRequest)
 31.             request.Method = "GET"
 32.             request.Headers.Add("api-key", TOKEN)
 33.             response = DirectCast(request.GetResponse(), HttpWebResponse)
 34.             reader = New StreamReader(response.GetResponseStream())
 35.             Dim s As String
 36.             s = reader.ReadToEnd
 37.             '// {""numData"":""934"",""data"":[ --> Find first bracket [ from left side.
 38.             Dim FirstBracket As Integer = s.IndexOf("[")
 39.             '// ],""message"":""Success"",""status"":""200""} --> Find first bracket ] from right side.
 40.             Dim LastBracket As Integer = InStrRev(s, ("]"))
 41.             s = Mid(s, FirstBracket + 1, LastBracket - FirstBracket)
 42.             Dim dt As New DataTable
 43.             '// Deserialized
 44.             dt = DeserializeDataTable(s)
 45.             dgvData.DataSource = dt
 46.             Call SetupGridView()
 47.             lblCount.Text = "Total Records: " & dgvData.RowCount
 48.             dt.Dispose()
 49.             reader.Dispose()
 50.             response.Dispose()
 51.         Catch ex As Exception
 52.             MessageBox.Show(ex.Message)
 53.         End Try
 54.     End Sub

 55.     '// From some people.
 56.     Private Sub Covid19API()
 57.         Dim url As String = "https://opend.data.go.th/opend-search/vir_3277_1584880342/query?dsname=vir_3277_1584880342&path=vir_3277_1584880342&loadAll=1&type=json&offset=0"
 58.         Dim request As HttpWebRequest
 59.         Dim response As HttpWebResponse = Nothing
 60.         Dim reader As StreamReader
 61.         Try
 62.             request = DirectCast(WebRequest.Create(url), HttpWebRequest)
 63.             request.Method = "GET"
 64.             request.Headers.Add("api-key", TOKEN)
 65.             response = DirectCast(request.GetResponse(), HttpWebResponse)
 66.             reader = New StreamReader(response.GetResponseStream())
 67.             Dim s As String
 68.             s = reader.ReadToEnd
 69.             Dim obj As JObject = JsonConvert.DeserializeObject(s)
 70.             Dim ln As JToken = obj("data")
 71.             Dim Corona As dataCovid = JsonConvert.DeserializeObject(Of dataCovid)(s)
 72.             If (ln.GetType() Is GetType(Newtonsoft.Json.Linq.JArray)) Then
 73.                 Corona.dataArray = JsonConvert.DeserializeObject(Of List(Of dataJson))(JsonConvert.SerializeObject(ln))
 74.             End If
 75.             '//
 76.             'If (ln.GetType() Is GetType(Newtonsoft.Json.Linq.JObject)) Then
 77.             'Corona.dataArray = New List(Of dataJson)
 78.             'Corona.dataArray.Add(JsonConvert.DeserializeObject(Of dataJson)(JsonConvert.SerializeObject(ln)))
 79.             'End If
 80.             '//
 81.             Dim dt As New DataTable
 82.             dt.Columns.Add("no", GetType(Integer))
 83.             dt.Columns.Add("age")
 84.             dt.Columns.Add("sex")
 85.             dt.Columns.Add("nation")
 86.             dt.Columns.Add("occ_new")
 87.             dt.Columns.Add("Province")
 88.             dt.Columns.Add("Risk")
 89.             dt.Columns.Add("AnnounceDate", GetType(String))
 90.             For Each covid As dataJson In Corona.dataArray
 91.                 If covid IsNot Nothing Then
 92.                     Dim dr As DataRow = dt.NewRow()
 93.                     dr(0) = covid.no
 94.                     dr(1) = covid.age
 95.                     dr(2) = covid.sex
 96.                     dr(3) = covid.nation
 97.                     dr(4) = covid.occ_new
 98.                     dr(5) = covid.Province
 99.                     dr(6) = covid.Risk
 100.                     dr(7) = covid.AnnounceDate
 101.                     '// Add row.
 102.                     dt.Rows.Add(dr)
 103.                 End If
 104.             Next
 105.             dgvData.DataSource = dt
 106.             Call SetupGridView()
 107.             lblCount.Text = "Total Records: " & dgvData.RowCount
 108.             dt.Dispose()
 109.             reader.Dispose()
 110.             response.Dispose()
 111.         Catch ex As Exception
 112.             MessageBox.Show(ex.Message)
 113.         End Try
 114.     End Sub

 115.     Private Sub SetupGridView()
 116.         With dgvData
 117.             .RowHeadersVisible = False
 118.             .AllowUserToAddRows = False
 119.             .AllowUserToDeleteRows = False
 120.             .AllowUserToResizeRows = False
 121.             .MultiSelect = False
 122.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 123.             .ReadOnly = True
 124.             '// Data rows
 125.             .Font = New Font("Tahoma", 10)
 126.             .RowTemplate.MinimumHeight = 27
 127.             .RowTemplate.Height = 27
 128.             '// Column Header
 129.             .ColumnHeadersHeight = 30
 130.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 131.             '// Autosize Column
 132.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 133.             '// Even-Odd Color
 134.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue ' Color.LightGreen
 135.             '// Header
 136.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 137.                 .BackColor = Color.Navy
 138.                 .ForeColor = Color.White
 139.                 .Font = New Font(dgvData.Font, FontStyle.Bold)
 140.             End With
 141.             '// Hidden
 142.             .Columns(0).Visible = False
 143.         End With
 144.         '//
 145.         'For i = 0 To dgvData.RowCount - 1
 146.         'If Mid(dgvData.Rows(i).Cells(2).Value.ToString, 1, 10) <> "2020-02-29" Then
 147.         'dgvData.Rows(i).Cells(2).Value = Format(CDate(Mid(dgvData.Rows(i).Cells(2).Value.ToString, 1, 10)), "dd/MM/yyyy")
 148.         'Else
 149.         'dgvData.Rows(i).Cells(2).Value = "29/02/2020"
 150.         'End If
 151.         'Next
 152.     End Sub

 153.     Private Sub frmCovid19Thai_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 154.         Me.Dispose()
 155.         GC.SuppressFinalize(Me)
 156.         Application.Exit()
 157.     End Sub

 158.     Private Sub BtnRefresh_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnRefresh.Click
 159.         Call Covid19Thailand()
 160.         'Call Covid19API()
 161.     End Sub
 162. End Class

 163. Public Class dataCovid
 164.     Public Property dataArray As List(Of dataJson)
 165. End Class

 166. Public Class dataJson
 167.     Public Property no As Integer
 168.     Public Property age As String
 169.     Public Property sex As String
 170.     Public Property nation As String
 171.     Public Property occ_new As String
 172.     Public Property Province As String
 173.     Public Property Risk As String
 174.     Public Property AnnounceDate As String
 175. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2019) ได้ที่นี่ ...


ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-4-8 15:24 , Processed in 0.331792 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้