ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 721|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การจัดกลุ่มรายงานให้กับ ActiveReports แบบวิธีการ UnBound Data

[คัดลอกลิงก์]

252

กระทู้

370

โพสต์

3088

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3088จากบทความเรื่อง [VB.NET] การพิมพ์รายงานด้วย ActiveReports .NET แบบวิธีการ UnBound Data เราสามารถปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อทำการจัดกลุ่ม (Grouping) ให้กับรายงานได้ไม่ยากเลยครับ ...

การกำหนดฟิลด์เพื่อจัดกลุ่มให้กับ GroupHeader ...


ข้อมูลของ DepartmentName จะมีอยู่ 5 กลุ่ม ...


การเพิ่ม Group Header/Footer ...


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ... ฟอร์มหลัก
 1. Public Class frmUnBoundGroup

 2.     Private Sub frmUnBoundGroup_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 3.         '// Connect to DataBase.
 4.         If Not ConnectDataBase() Then
 5.             Me.Close()
 6.             Exit Sub
 7.         End If
 8.         '// ประกาศตัวแปร rpt จากหน้ารายงาน ActiveReports
 9.         Dim rpt As New NewActiveReport1
 10.         '// สั่งรัน
 11.         rpt.Run()
 12.         Me.Viewer1.ReportViewer.Zoom = 1    '(100%)
 13.         '// แสดงผลรายงานเอกสาร
 14.         Me.Viewer1.Document = rpt.Document
 15.     End Sub

 16.     Private Sub frmUnBoundData_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 17.         Me.Dispose()
 18.         GC.SuppressFinalize(Me)
 19.         Application.Exit()
 20.     End Sub

 21. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โค้ดในส่วนของโมดูล (หากิน) ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ...
 1. Imports System.Data.OleDb
 2. Imports Microsoft.VisualBasic

 3. Module modDataBase
 4.     '// Declare variable one time but use many times.
 5.     Public Conn As OleDbConnection
 6.     Public Cmd As OleDbCommand
 7.     Public DS As DataSet
 8.     Public DR As OleDbDataReader
 9.     Public DA As OleDbDataAdapter
 10.     Public strSQL As String '// Major SQL
 11.     Public strStmt As String    '// Minor SQL

 12.     '// Data Path
 13.     Public strPathData As String = MyPath(Application.StartupPath)

 14.     Public Function ConnectDataBase() As Boolean
 15.         Try
 16.             strPathData = MyPath(Application.StartupPath) & "Data"
 17.             Dim strConn As String = _
 18.                 "Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
 19.                 "Data Source = " & strPathData & "Contact.accdb"

 20.             Conn = New OleDb.OleDbConnection(strConn)
 21.             Conn.Open()
 22.             ' Return
 23.             Return True
 24.         Catch ex As Exception
 25.             MessageBox.Show(ex.Message)
 26.             Return False
 27.         End Try
 28.     End Function

 29.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 30.     ' / Get my project path
 31.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 32.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 33.     ' / Return : C:\My Project\
 34.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 35.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 36.         AppPath = AppPath.ToLower()
 37.         '/ Return Value
 38.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 39.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash ASCII Code = 92) at the end.
 40.         If Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 41.     End Function
 42. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โค้ดในส่วนของ ActiveReports .NET ...
 1. Imports System.Data.OleDb
 2. Imports DataDynamics.ActiveReports
 3. Imports DataDynamics.ActiveReports.Document

 4. Public Class NewActiveReport1
 5.     Private ItemNo As Integer
 6.     '// Start Here.
 7.     Private Sub NewActiveReport1_ReportStart(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.ReportStart
 8.         '/ การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 9.         With PageSettings
 10.             '/ หน่วยวัดเป็นนิ้ว แต่ใช้การแปลงหน่วยด้วย CmToInch เข้าช่วย หากเราถนัดหน่วยวัด ซม.
 11.             .Margins.Left = CmToInch(0.7) '// แปลงค่า 0.7 ซม. เป็นนิ้ว
 12.             .Margins.Right = CmToInch(0.5)
 13.             .Margins.Top = 1.0
 14.             .Margins.Bottom = 1
 15.             ' ตั้งค่ากระดาษแนวตั้ง
 16.             .Orientation = PageOrientation.Portrait
 17.             ' กระดาษขนาด A4
 18.             .PaperKind = Drawing.Printing.PaperKind.A4
 19.         End With

 20.         '// เคลียร์ค่าก่อนการพิมพ์
 21.         txtFullName.Text = ""
 22.         txtNickName.Text = ""
 23.         txtPositionName.Text = ""
 24.         txtDepartmentName.Text = ""
 25.         ItemNo = 0
 26.         '// เริ่มต้นการอ่านข้อมูล
 27.         Try
 28.             '// ทำการ Query ฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการมาแสดงผล
 29.             strSQL = _
 30.                 " SELECT tblContact.ContactPK, tblContact.Fullname, tblContact.Nickname, tblPosition.PositionName, tblDepartment.DepartmentName  " & _
 31.                 " FROM tblDepartment INNER JOIN (tblPosition INNER JOIN tblContact ON tblPosition.PositionPK = tblContact.PositionFK) ON " & _
 32.                 " tblDepartment.DepartmentPK = tblContact.DepartmentFK " & _
 33.                 " ORDER BY DepartmentName, ContactPK "
 34.             '// Open connection and create DataReader.     
 35.             Cmd = New OleDbCommand(strSQL, Conn)
 36.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 37.             DR = Cmd.ExecuteReader()

 38.         Catch ex As Exception
 39.             MessageBox.Show(ex.Message)
 40.         End Try

 41.     End Sub

 42.     '// Add fields to the report's fields collection.
 43.     Private Sub NewActiveReport1_DataInitialize(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.DataInitialize
 44.         Fields.Add("FullName")
 45.         Fields.Add("NickName")
 46.         Fields.Add("PositionName")
 47.         Fields.Add("DepartmentName")
 48.     End Sub

 49.     '// Retrieve information to populate the report fields.
 50.     Private Sub NewActiveReport1_FetchData(sender As Object, eArgs As DataDynamics.ActiveReports.ActiveReport.FetchEventArgs) Handles Me.FetchData
 51.         Try
 52.             DR.Read()
 53.             '// นำข้อมูลมาผูกเข้ากับฟิลด์ที่เรากำหนดบน ActiveReports
 54.             Me.Fields("FullName").Value = DR("FullName")
 55.             Me.Fields("NickName").Value = DR("NickName")
 56.             Me.Fields("PositionName").Value = DR("PositionName")
 57.             Me.Fields("DepartmentName").Value = DR("DepartmentName")
 58.             '// ยังไม่หมดข้อมูล End Of File = เท็จ ... กระโดดไปพิมพ์ที่ Detail1_Format อีกครั้ง
 59.             eArgs.EOF = False
 60.         Catch ex As Exception
 61.             'MessageBox.Show(ex.ToString())
 62.             '// แสดงว่าหมดข้อมูลแล้ว นั่นคือสิ้นสุดการพิมพ์
 63.             eArgs.EOF = True
 64.         End Try
 65.     End Sub

 66.     '// หากเหตุการณ์ FetchData ทำให้ EOF = False แสดงว่ายังไม่หมดข้อมูล จะเกิดการพิมพ์ไปเรื่อยๆ
 67.     Private Sub Detail1_Format(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Detail1.Format
 68.         '// นำค่าจากฟิลด์ที่เรากำหนดมาแสดงผลใน TextBox ของ ActiveReports
 69.         txtFullName.Text = Me.Fields("FullName").Value
 70.         txtNickName.Text = Me.Fields("NickName").Value
 71.         txtPositionName.Text = Me.Fields("PositionName").Value
 72.         ItemNo = ItemNo + 1
 73.     End Sub

 74.     Private Sub NewActiveReport1_ReportEnd(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.ReportEnd
 75.         DR.Close()
 76.         Conn.Close()
 77.     End Sub

 78.     Private Sub GroupHeader1_Format(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles GroupHeader1.Format
 79.         Me.GroupHeader1.ColumnLayout = True
 80.         Me.GroupHeader1.DataField = "DepartmentName"
 81.         txtDepartmentName.Text = Me.Fields("DepartmentName").Value
 82.         'Me.GroupHeader1.GroupKeepTogether = GroupKeepTogether.None
 83.         'Me.GroupHeader1.KeepTogether = True
 84.         'Me.GroupHeader1.NewColumn = NewColumn.None
 85.         'Me.GroupHeader1.NewPage = NewPage.None
 86.         'Me.GroupHeader1.RepeatStyle = RepeatStyle.None
 87.         'Me.GroupHeader1.UnderlayNext = False
 88.     End Sub

 89.     Private Sub GroupFooter1_Format(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles GroupFooter1.Format
 90.         '// NewPage.None จะพิมพ์กลุ่มต่อไป
 91.         Me.GroupFooter1.NewPage = NewPage.After
 92.         txtSum.Text = "Total: " & ItemNo
 93.         ItemNo = 0
 94.     End Sub

 95. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-9-28 18:33 , Processed in 0.227903 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้