ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1347|ตอบกลับ: 2

[VB.NET] แจกโค้ดฟรีในการอัพโหลดไฟล์ขึ้นสู่โฮสติ้งด้วยการใช้ FTP

[คัดลอกลิงก์]

257

กระทู้

392

โพสต์

3444

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3444สำหรับโค้ดชุดนี้ก็จะเป็นการอัพโหลดไฟล์ภาพขึ้นสู่โฮสติ้ง และให้ทำการแสดงผลจากลิ้งค์ที่รับมา โดยแอดมินเลือกใช้ฟรีโฮสติ้ง HelioHost.org ซึ่งให้บริการพื้นที่ขนาด 1 GB. และฐานข้อมูล MySQL ขนาด 1 GB. โดยไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล ส่วนอื่นๆก็แทบจะไม่จำกัดการใช้งานใดๆเลย เข้าไปสมัครใช้งานกันน่ะครับ ซึ่งต่อไปแอดมินก็จะใช้โฮสตัวนี้ทำการทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบออนไลน์ และทำการอัพโหลดภาพไปเก็บไว้ที่เดียวกัน ...

มาดูวิธีการตั้งค่า FTP Account ให้กับ Users ก่อน ...
เลือก FTP Accounts ...


กำหนดชื่อ รหัสผ่าน และตำแหน่งที่จะเก็บไฟล์ ... ขอให้สังเกต Directory ค่าที่จะถูกกำหนดดีฟอลท์มันจะอยู่ที่ public_html/g2gnet.heliohost.org/usertest  แต่แอดมินจะตัดในส่วนสีแดงทิ้งออกไป เพื่อให้ง่ายต่อการหาตำแหน่ง เวลาที่เราไปเขียนโค้ดใน VB .NET ...


การตั้งค่าล็อคอินให้กับ Users ใน FTP Client ...


ส่วนของ Root Directory ของ Users แอดมินเพิ่มโฟลเดอร์เข้าไปคือ upload ... ระวังตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยครับ เพราะนี่เป็น Linux Server มันมีผลต่อการเขียนโปรแกรม ...


Add Reference Chilkat ... คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด Chilkat .Net Component ที่นี่ (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)


มาดูโค้ดกันเถอะ ...
 1. Imports System.IO
 2. Imports System.Net
 3. Imports Chilkat.Ftp2

 4. Public Class frmFTPsample
 5.     Dim UploadFileName As String = ""  '// Full Path and File name of Image.
 6.     Dim streamPic As Stream     '// Use Steam instead IO.
 7.     Dim PicturePath As String = MyPath(Application.StartupPath) & "Images"
 8.     '// แยกชื่อไฟล์+นามสกุล เพื่อทำการ Upload ไปยัง Hosting
 9.     Dim MyPictureName As String = String.Empty
 10.     '// ลิ้งค์ที่จะทำการแสดงผลภาพ หลังจากการอัพโหลด
 11.     Dim MyURL As String = "http://g2gnet.heliohost.org/usertest/upload/"

 12.     Private Sub frmFTPsample_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 13.         Call UnlockChilkat()
 14.         '// Initialized.
 15.         '// For FreeHostia.com
 16.         txtRemoteDir.Text = "/upload/"
 17.         Label1.Text = ""
 18.         picData.Image = Image.FromFile(PicturePath + "NoImage.gif")
 19.         Label3.Text = MyURL
 20.     End Sub

 21.     Private Sub btnBrowse_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnBrowse.Click
 22.         Dim dlgImage As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()
 23.         ' / Open File Dialog
 24.         With dlgImage
 25.             '.InitialDirectory = PicturePath 'PicturePath
 26.             .Title = "เลือกภาพ"
 27.             .Filter = "รูปแบบภาพ (*.jpg;*.png;*.gif;*.bmp)|*.jpg;*.png;*.gif;*.bmp"
 28.             .FilterIndex = 1
 29.             .RestoreDirectory = True
 30.         End With
 31.         ' Select OK after Browse ...
 32.         If dlgImage.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 33.             '// New Image
 34.             UploadFileName = dlgImage.FileName
 35.             ' Get file size
 36.             Dim info As New FileInfo(dlgImage.FileName)
 37.             If (info.Length / 1024) > 1024 Then
 38.                 MessageBox.Show("ไฟล์ภาพที่คุณเลือกมีขนาด " & Format((info.Length / 1024), "#,##0") & " KB. ซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกว่า 1,024 KB.", "รายงานสถานะ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 39.                 Exit Sub
 40.             End If
 41.             Dim arr() As String = Split(dlgImage.FileName, "")
 42.             '// ตัดเอาเฉพาะชื่อไฟล์ เช่น sample.png เพื่อส่งค่าไปต่อ RemoteDir
 43.             MyPictureName = arr(UBound(arr))
 44.             '/
 45.             picData.Image = Image.FromFile(UploadFileName)
 46.             Label1.Text = UploadFileName
 47.         End If
 48.     End Sub

 49.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 50.     ' / Use Steam instead IO.
 51.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 52.     Sub ShowPicture(PicName As String)
 53.         Dim imgDB As Image
 54.         ' Get the name of the image file from the database.
 55.         If PicName.ToString <> "" Then
 56.             ' Verify that the image file meets the specified location.
 57.             If System.IO.File.Exists(PicturePath & PicName.ToString) Then
 58.                 ' Because when deleting the image file is locked, it can not be removed.
 59.                 ' The file is closed after the image is loaded, so you can delete the file if you need to
 60.                 streamPic = File.OpenRead(PicturePath & PicName.ToString)
 61.                 imgDB = Image.FromStream(streamPic)
 62.                 picData.Image = imgDB
 63.                 UploadFileName = PicName
 64.             Else
 65.                 ' No images were retrieved from the database.
 66.                 streamPic = File.OpenRead(PicturePath & "NoImage.gif")
 67.                 imgDB = Image.FromStream(streamPic)
 68.                 picData.Image = imgDB
 69.                 UploadFileName = ""
 70.             End If
 71.             ' Is null
 72.         Else
 73.             streamPic = File.OpenRead(PicturePath & "NoImage.gif")
 74.             imgDB = Image.FromStream(streamPic)
 75.             picData.Image = imgDB
 76.             UploadFileName = ""
 77.         End If
 78.         '//
 79.         streamPic.Dispose()
 80.     End Sub

 81.     Private Sub btnDeleteImg_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnDeleteImg.Click
 82.         picData.Image = Image.FromFile(PicturePath & "NoImage.gif")
 83.         UploadFileName = ""
 84.         Label1.Text = ""
 85.     End Sub

 86.     Private Sub btnUpload_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnUpload.Click
 87.         If picData.Image Is Nothing Or UploadFileName Is Nothing Or UploadFileName.Length = 0 Or UploadFileName = "" Then
 88.             MessageBox.Show("Please select the image file first.", "Report Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 89.             Return
 90.         End If
 91.         '//
 92.         Me.Cursor = Cursors.WaitCursor
 93.         '// Upload to Hosting with SFTP.
 94.         Call UploadFTP()
 95.         '// Show Image From URL.
 96.         Call ShowImgURL(MyPictureName, picURL)
 97.         Me.Cursor = Cursors.Default
 98.         '// Clear
 99.         UploadFileName = ""
 100.         picData.Image = Image.FromFile(PicturePath + "NoImage.gif")
 101.         Label1.Text = ""
 102.     End Sub

 103.     Private Sub UploadFTP()
 104.         Dim ftp As New Chilkat.Ftp2
 105.         ftp.Hostname = "ftp.g2gnet.heliohost.org"
 106.         ftp.Username = "USERNAME"
 107.         ftp.Password = "PASSWORD"
 108.         '/ Connect and login to the FTP server.
 109.         Dim success As Boolean = ftp.Connect()
 110.         If (success <> True) Then
 111.             MessageBox.Show(ftp.LastErrorText)
 112.             Exit Sub
 113.         End If
 114.         '/ Change to the remote directory where the file will be uploaded.
 115.         success = ftp.ChangeRemoteDir("upload/")
 116.         If (success <> True) Then
 117.             MessageBox.Show(ftp.LastErrorText)
 118.             Exit Sub
 119.         End If
 120.         '/ Upload a file such as "D:\123.jpg"
 121.         Dim localPath As String = UploadFileName
 122.         '// Upload to /thongkorn.com/upload/ชื่อ+นามสกุลไฟล์ภาพ
 123.         Dim remoteFilename As String = txtRemoteDir.Text.Trim & MyPictureName

 124.         success = ftp.PutFile(localPath, remoteFilename)
 125.         If (success <> True) Then
 126.             MessageBox.Show(ftp.LastErrorText)
 127.             Exit Sub
 128.         End If
 129.         success = ftp.Disconnect()
 130.         MessageBox.Show("File Uploaded Complete.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 131.     End Sub

 132.     '// Show Image From URL.
 133.     Public Sub ShowImgURL(PicName As String, ByRef picData As PictureBox)
 134.         '// Check
 135.         If Not IsValid(MyURL & PicName) Or PicName = "" Then
 136.             PicName = "NoImage.gif"
 137.         End If
 138.         Dim wClient As WebClient = New WebClient
 139.         Dim bmpImage As Bitmap = Bitmap.FromStream(New MemoryStream(wClient.DownloadData(MyURL & PicName + "?r=" + DateTime.Now.Ticks.ToString)))
 140.         Try
 141.             With picData
 142.                 .SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage
 143.                 .WaitOnLoad = True ' False
 144.                 picData.Image = bmpImage
 145.             End With
 146.         Catch ex As Exception
 147.             MessageBox.Show(ex.Message)
 148.         End Try
 149.     End Sub

 150.     '// Check Valid Image.
 151.     Public Function IsValid(ByVal Url As String) As Boolean
 152.         Dim sStream As Stream
 153.         Dim URLReq As HttpWebRequest
 154.         Dim URLRes As HttpWebResponse
 155.         Try
 156.             URLReq = WebRequest.Create(Url + "?r=" + DateTime.Now.Ticks.ToString)
 157.             URLRes = URLReq.GetResponse()
 158.             sStream = URLRes.GetResponseStream()
 159.             Dim reader As String = New StreamReader(sStream).ReadToEnd()
 160.             Return True
 161.         Catch ex As Exception
 162.             'Url not valid
 163.             Return False
 164.         End Try
 165.     End Function

 166.     Public Sub UnlockChilkat()
 167.         Dim glob As New Chilkat.Global
 168.         Dim success As Boolean = glob.UnlockBundle("")
 169.         If (success <> True) Then
 170.             MessageBox.Show(glob.LastErrorText)
 171.             Exit Sub
 172.         End If
 173.         Dim status As Integer = glob.UnlockStatus
 174.         If (status = 2) Then
 175.             'MessageBox.Show("Unlocked using purchased unlock code.")
 176.         Else
 177.             MessageBox.Show("Unlocked in trial mode.")
 178.         End If
 179.     End Sub

 180.     ' / Get my project path
 181.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 182.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 183.     ' / Return : C:\My Project\
 184.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 185.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 186.         AppPath = AppPath.ToLower()
 187.         '/ Return Value
 188.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "").Replace("\bin\x86\release", "")
 189.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 190.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 191.     End Function

 192.     Private Sub frmFTPsample_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 193.         Me.Dispose()
 194.         GC.SuppressFinalize(Me)
 195.         Application.Exit()
 196.     End Sub

 197. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับแบบเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

19

โพสต์

302

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
302
โพสต์ 2020-7-15 22:43:14 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณคับ

0

กระทู้

51

โพสต์

233

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
233
โพสต์ 2020-7-16 09:22:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด

Thankyou ขอบคุณครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-2-27 16:26 , Processed in 0.530467 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้