ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1098|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การอัพโหลดไฟล์ขึ้นสู่โฮสติ้งด้วยการใช้โปรโตคอล SFTP

[คัดลอกลิงก์]

257

กระทู้

392

โพสต์

3450

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3450จากตอนที่แล้วเราได้ อัพโหลดไฟล์ด้วยการใช้โปรโตคอล FTP คราวนี้ลองมาใช้ SFTP กันดูบ้าง ... SFTP หรือ Secure File Transfer Protocol เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการส่งถ่ายข้อมูลไฟล์เอกสาร โดยลักษณะเด่นของ SFTP คือ การทำงานบน SSH ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูล ทำให้การส่งย้ายไฟล์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ FTP ธรรมดา ... สมัครใช้งานฟรีโฮสติ้ง HelioHost.org ได้ที่ ...

ต้อง Add Reference เข้ามาด้วยล่ะครับ ...
ดาวน์โหลด Chilkat .Net Component ได้ที่นี่ (สำหรับสมาชิกเท่านั้น)

สำหรับการเข้าสู่ระบบผ่าน FTP Client ไปยัง HelioHost.org ...


มาดูโค้ดกันเถอะ ...
 1. Imports System.IO
 2. Imports System.Net
 3. Imports Chilkat.Ftp2

 4. Public Class frmUploadImageSFTP
 5.     Dim UploadFileName As String = ""  '// Full Path and File name of Image.
 6.     Dim streamPic As Stream     '// Use Steam instead IO.
 7.     Dim PicturePath As String = MyPath(Application.StartupPath) & "Images"
 8.     '// แยกชื่อไฟล์+นามสกุล เพื่อทำการ Upload ไปยัง Hosting
 9.     Dim MyPictureName As String = String.Empty
 10.     '// ลิ้งค์ที่จะทำการแสดงผลภาพ หลังจากการอัพโหลด (สร้างโฟลเดอร์ upload เพิ่มขึ้นด้วยครับ)
 11.     Dim MyURL As String = "http://g2gnet.heliohost.org/upload/"

 12.     Private Sub frmUploadImageSFTP_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 13.         Call UnlockChilkat()
 14.         '// Initialized.
 15.         '// For HelioHost.org
 16.         txtRemoteDir.Text = "/home/g2gnet/public_html/upload/"
 17.         Label1.Text = ""
 18.         picData.Image = Image.FromFile(PicturePath + "NoImage.gif")
 19.         Label3.Text = MyURL
 20.     End Sub

 21.     Private Sub btnBrowse_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnBrowse.Click
 22.         Dim dlgImage As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()
 23.         ' / Open File Dialog
 24.         With dlgImage
 25.             '.InitialDirectory = PicturePath 'PicturePath
 26.             .Title = "เลือกภาพ"
 27.             .Filter = "รูปแบบภาพ (*.jpg;*.png;*.gif;*.bmp)|*.jpg;*.png;*.gif;*.bmp"
 28.             .FilterIndex = 1
 29.             .RestoreDirectory = True
 30.         End With
 31.         ' Select OK after Browse ...
 32.         If dlgImage.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 33.             '// New Image
 34.             UploadFileName = dlgImage.FileName
 35.             ' Get file size
 36.             Dim info As New FileInfo(dlgImage.FileName)
 37.             If (info.Length / 1024) > 1024 Then
 38.                 MessageBox.Show("ไฟล์ภาพที่คุณเลือกมีขนาด " & Format((info.Length / 1024), "#,##0") & " KB. ซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกว่า 1,024 KB.", "รายงานสถานะ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 39.                 Exit Sub
 40.             End If
 41.             Dim arr() As String = Split(dlgImage.FileName, "")
 42.             '// ตัดเอาเฉพาะชื่อไฟล์ เช่น sample.png เพื่อส่งค่าไปต่อ RemoteDir
 43.             MyPictureName = arr(UBound(arr))
 44.             '/
 45.             picData.Image = Image.FromFile(UploadFileName)
 46.             Label1.Text = UploadFileName
 47.         End If
 48.     End Sub

 49.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 50.     ' / Use Steam instead IO.
 51.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 52.     Sub ShowPicture(PicName As String)
 53.         Dim imgDB As Image
 54.         ' Get the name of the image file from the database.
 55.         If PicName.ToString <> "" Then
 56.             ' Verify that the image file meets the specified location.
 57.             If System.IO.File.Exists(PicturePath & PicName.ToString) Then
 58.                 ' Because when deleting the image file is locked, it can not be removed.
 59.                 ' The file is closed after the image is loaded, so you can delete the file if you need to
 60.                 streamPic = File.OpenRead(PicturePath & PicName.ToString)
 61.                 imgDB = Image.FromStream(streamPic)
 62.                 picData.Image = imgDB
 63.                 UploadFileName = PicName
 64.             Else
 65.                 ' No images were retrieved from the database.
 66.                 streamPic = File.OpenRead(PicturePath & "NoImage.gif")
 67.                 imgDB = Image.FromStream(streamPic)
 68.                 picData.Image = imgDB
 69.                 UploadFileName = ""
 70.             End If
 71.             ' Is null
 72.         Else
 73.             streamPic = File.OpenRead(PicturePath & "NoImage.gif")
 74.             imgDB = Image.FromStream(streamPic)
 75.             picData.Image = imgDB
 76.             UploadFileName = ""
 77.         End If
 78.         '//
 79.         streamPic.Dispose()
 80.     End Sub

 81.     Private Sub btnDeleteImg_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnDeleteImg.Click
 82.         picData.Image = Image.FromFile(PicturePath & "NoImage.gif")
 83.         UploadFileName = ""
 84.         Label1.Text = ""
 85.     End Sub

 86.     Private Sub btnUpload_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnUpload.Click
 87.         If picData.Image Is Nothing Or UploadFileName Is Nothing Or UploadFileName.Length = 0 Or UploadFileName = "" Then
 88.             MessageBox.Show("Please select the image file first.", "Report Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 89.             Return
 90.         End If
 91.         '//
 92.         Me.Cursor = Cursors.WaitCursor
 93.         '// Upload to Hosting with SFTP.
 94.         Call UploadSFTP()
 95.         '// Show Image From URL.
 96.         Call ShowImgURL(MyPictureName, picURL)
 97.         Me.Cursor = Cursors.Default
 98.         '// Clear
 99.         UploadFileName = ""
 100.         picData.Image = Image.FromFile(PicturePath + "NoImage.gif")
 101.         Label1.Text = ""
 102.     End Sub

 103.     Private Sub UploadSFTP()
 104.         Dim sftp As New Chilkat.SFtp
 105.         '/ Set some timeouts, in milliseconds: 1 Sec = 1,000 ms.
 106.         sftp.ConnectTimeoutMs = 15000
 107.         sftp.IdleTimeoutMs = 15000
 108.         '/ Connect to the SSH server.  
 109.         '/ The standard SSH port = 22
 110.         '/ The hostname may be a hostname or IP address.
 111.         Dim hostname As String = "johnny.heliohost.org"
 112.         Dim port As Integer = 1373
 113.         Dim success As Boolean = sftp.Connect(hostname, port)
 114.         If (success <> True) Then
 115.             MessageBox.Show(sftp.LastErrorText)
 116.             Exit Sub
 117.         End If
 118.         '/ Authenticate with the SSH server.  Chilkat SFTP supports
 119.         '/ both password-based authenication as well as public-key
 120.         '/ authentication.  This example uses password authenication.
 121.         Dim Username As String = "SUPERUSER"
 122.         Dim Password As String = "PASSWORD"
 123.         success = sftp.AuthenticatePw(Username, Password)
 124.         If (success <> True) Then
 125.             MessageBox.Show(sftp.LastErrorText)
 126.             Exit Sub
 127.         End If
 128.         '/ After authenticating, the SFTP subsystem must be initialized:
 129.         success = sftp.InitializeSftp()
 130.         If (success <> True) Then
 131.             MessageBox.Show(sftp.LastErrorText)
 132.             Exit Sub
 133.         End If
 134.         '/ Upload from the local file to the SSH server.
 135.         '/ Important -- the remote filepath is the 1st argument,
 136.         '/ the local filepath is the 2nd argument;
 137.         Dim remoteFilePath As String = txtRemoteDir.Text + MyPictureName ' "/home/g2gnet/public_html/upload/" + MyPictureName
 138.         Dim localFilePath As String = UploadFileName
 139.         success = sftp.UploadFileByName(remoteFilePath, localFilePath)
 140.         If (success <> True) Then
 141.             MessageBox.Show(sftp.LastErrorText)
 142.             Exit Sub
 143.         End If
 144.         MessageBox.Show("File Uploaded Complete.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 145.     End Sub

 146.     '// Show Image From URL.
 147.     Public Sub ShowImgURL(PicName As String, ByRef picData As PictureBox)
 148.         '// Check
 149.         If Not IsValid(MyURL & PicName) Or PicName = "" Then
 150.             PicName = "NoImage.gif"
 151.         End If
 152.         Dim wClient As WebClient = New WebClient
 153.         Dim bmpImage As Bitmap = Bitmap.FromStream(New MemoryStream(wClient.DownloadData(MyURL & PicName + "?r=" + DateTime.Now.Ticks.ToString)))
 154.         Try
 155.             With picData
 156.                 .SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage
 157.                 .WaitOnLoad = True ' False
 158.                 picData.Image = bmpImage
 159.             End With
 160.         Catch ex As Exception
 161.             MessageBox.Show(ex.Message)
 162.         End Try
 163.     End Sub

 164.     '// Check Valid Image.
 165.     Public Function IsValid(ByVal Url As String) As Boolean
 166.         Dim sStream As Stream
 167.         Dim URLReq As HttpWebRequest
 168.         Dim URLRes As HttpWebResponse
 169.         Try
 170.             URLReq = WebRequest.Create(Url + "?r=" + DateTime.Now.Ticks.ToString)
 171.             URLRes = URLReq.GetResponse()
 172.             sStream = URLRes.GetResponseStream()
 173.             Dim reader As String = New StreamReader(sStream).ReadToEnd()
 174.             Return True
 175.         Catch ex As Exception
 176.             'Url not valid
 177.             Return False
 178.         End Try
 179.     End Function

 180.     Public Sub UnlockChilkat()
 181.         Dim glob As New Chilkat.Global
 182.         Dim success As Boolean = glob.UnlockBundle("LOCK_KEY")
 183.         If (success <> True) Then
 184.             MessageBox.Show(glob.LastErrorText)
 185.             Exit Sub
 186.         End If
 187.         Dim status As Integer = glob.UnlockStatus
 188.         If (status = 2) Then
 189.             'MessageBox.Show("Unlocked using purchased unlock code.")
 190.         Else
 191.             MessageBox.Show("Unlocked in trial mode.")
 192.         End If
 193.     End Sub

 194.     ' / Get my project path
 195.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 196.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 197.     ' / Return : C:\My Project\
 198.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 199.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 200.         AppPath = AppPath.ToLower()
 201.         '/ Return Value
 202.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "").Replace("\bin\x86\release", "")
 203.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 204.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 205.     End Function

 206.     Private Sub frmUploadImageSFTP_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 207.         Me.Dispose()
 208.         GC.SuppressFinalize(Me)
 209.         Application.Exit()
 210.     End Sub

 211. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับแบบเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-3-1 10:30 , Processed in 0.235852 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้