ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 982|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การสร้างจดหมายเวียน หรือ Mail Merge ด้วยของฟรี Syncfusion

[คัดลอกลิงก์]

257

กระทู้

392

โพสต์

3444

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3444จดหมายเวียน หรือ Mail Merge คือการทำจดหมายหลายๆฉบับ โดยมีเนื้อความเหมือนกัน แต่มีชื่อและที่อยู่ของผู้รับที่ไม่เหมือนกันเท่านั้น ซึ่งแทนที่จะต้องพิมพ์จดหมายแต่ละฉบับสำหรับผู้รับแต่ละราย ก็เพียงแต่สร้างไฟล์ที่เก็บชื่อและที่อยู่ไว้ก่อน และสร้างไฟล์ที่เก็บข้อความในจดหมายไว้อีกไฟล์หนึ่งแยกจากกัน แล้วจึงนำข้อมูลทั้งสองไปรวมหรือผนวกกัน ... โค้ดชุดนี้จะใช้ VB.NET เป็นพระเอกในการควบคุมการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้สามารถเลือกพิมพ์รายการที่ต้องการ หรือ พิมพ์ออกไปได้ทั้งหมดพร้อมกัน โดยใช้ฐานข้อมูล MS Access เก็บรายการลูกค้า/สมาชิก และใช้ของฟรี Syncfusion.DocIO เป็นตัวกลางในการสร้างจดหมายเวียน เพื่อส่งออกไปแสดงผลยัง MS Word ...

ดาวน์โหลดของฟรี Syncfusion Community License ...

ขั้นตอนการทำเอกสารจดหมายเวียน (Mail Merge) บน MS Word ...
- เลือก Data Source


- เบราซ์หาไฟล์ฐานข้อมูล


- การสร้าง Merge Field


- การสร้างกลุ่มการแสดงผล (BeginGroup) เพื่อแสดงผลตามรายการที่เลือกมาพิมพ์ (เริ่มจาก Insert Tab)


- การปิดกลุ่มการแสดงผล ... ทำเหมือนกับ BeginGroup แต่เปลี่ยนชื่อเป็น EndGroup


- การบันทึกไฟล์ต้นแบบ (Template) เพื่อนำไปใช้งานใน VB.NET


Add References ... Syncfusion.DocIO.Base.DLL


มาดูโค้ดต้นฉบับกันเถอะ ...
 1. Imports System.Data
 2. Imports System.Data.OleDb
 3. Imports Syncfusion.DocIO
 4. Imports Syncfusion.DocIO.DLS

 5. Public Class frmMailMerge
 6.     '// Declare variable one time but use many times.
 7.     Dim Conn As OleDbConnection
 8.     Dim Cmd As OleDbCommand
 9.     Dim DS As DataSet
 10.     Dim DR As OleDbDataReader
 11.     Dim DA As OleDbDataAdapter
 12.     Dim strSQL As String '// Major SQL

 13.     Dim MyPath As String = GetPath(Application.StartupPath)

 14.     Private Sub frmMailMerge_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 15.         Me.Dispose()
 16.         GC.SuppressFinalize(Me)
 17.         Application.Exit()
 18.     End Sub

 19.     '// Start Here.
 20.     Private Sub frmMailMerge_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 21.         '// Create MailMerge Folder if doesn't exist. (Keep Output Mail Merge.)
 22.         If (Not System.IO.Directory.Exists(MyPath & "MailMerge")) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(MyPath & "MailMerge")
 23.         '//
 24.         If Not ConnectDataBase() Then Me.Close()
 25.         Call SetupDGVData(dgvData)
 26.         Call RetrieveData()
 27.     End Sub

 28.     Private Function ConnectDataBase() As Boolean
 29.         Try
 30.             Dim strConn As String = _
 31.                     "Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; " & _
 32.                     "Data Source = " & MyPath & "SampleDB.accdb"
 33.             Conn = New OleDb.OleDbConnection(strConn)
 34.             Conn.Open()
 35.             If Conn.State = ConnectionState.Open Then Conn.Close()
 36.             ' Return
 37.             Return True
 38.         Catch ex As Exception
 39.             MessageBox.Show(ex.Message)
 40.             Return False
 41.         End Try
 42.     End Function

 43.     Public Function GetPath(ByVal MyPath As String) As String
 44.         '/ Replace folder.
 45.         MyPath = MyPath.ToLower.Trim.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "")
 46.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash ASCII Code = 92) at the end.
 47.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 48.         Return MyPath
 49.     End Function 'GetPath

 50.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 51.     Private Sub RetrieveData()
 52.         strSQL = _
 53.             " SELECT Customer.CustomerPK, Customer.CustomerID, Customer.FullName, Customer.Address, Customer.Amphur, Province.ProvinceName, Customer.PostCode " & _
 54.             " FROM Customer INNER JOIN Province ON Customer.ProvinceFK = Province.ProvincePK ORDER BY CustomerPK "
 55.         Try
 56.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 57.             Cmd = New OleDbCommand
 58.             With Cmd
 59.                 .Connection = Conn
 60.                 .CommandText = strSQL
 61.             End With
 62.             DR = Cmd.ExecuteReader
 63.             Dim i As Long = dgvData.RowCount
 64.             While DR.Read
 65.                 With dgvData
 66.                     .Rows.Add(i)
 67.                     .Rows(i).Cells(0).Value = DR.Item("CustomerPK").ToString
 68.                     .Rows(i).Cells(1).Value = DR.Item("Fullname").ToString
 69.                     .Rows(i).Cells(2).Value = DR.Item("Address").ToString
 70.                     .Rows(i).Cells(3).Value = DR.Item("Amphur").ToString
 71.                     .Rows(i).Cells(4).Value = DR.Item("ProvinceName").ToString
 72.                     .Rows(i).Cells(5).Value = DR.Item("PostCode").ToString
 73.                 End With
 74.                 i += 1
 75.             End While
 76.             lblRecordCount.Text = "[Total : " & dgvData.RowCount & " records]"
 77.             DR.Close()
 78.             Cmd.Dispose()
 79.             Conn.Close()

 80.         Catch ex As Exception
 81.             MessageBox.Show(ex.Message)
 82.         End Try
 83.     End Sub

 84.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 85.     '// Initialize DataGridView @Run Time
 86.     Private Sub SetupDGVData(ByRef DGV As DataGridView)
 87.         With dgvData
 88.             .RowHeadersVisible = False
 89.             .AllowUserToAddRows = False
 90.             .AllowUserToDeleteRows = False
 91.             .AllowUserToResizeRows = False
 92.             .MultiSelect = False
 93.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 94.             .ReadOnly = True
 95.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 96.             ' Columns Specified
 97.             .Columns.Add("CustomerPK", "CustomerPK")
 98.             .Columns.Add("Fullname", "Full Name")
 99.             .Columns.Add("Address", "Address")
 100.             .Columns.Add("Amphur", "Amphur")
 101.             .Columns.Add("ProvinceName", "Province Name")
 102.             .Columns.Add("PostCode", "PostCode")
 103.             '// Select Print.
 104.             Dim chkPrint As New DataGridViewCheckBoxColumn
 105.             .Columns.Add(chkPrint)
 106.             chkPrint.HeaderText = "Select Print"
 107.             chkPrint.Name = "chkPrint"
 108.             With .Columns("chkPrint")
 109.                 .HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
 110.                 .DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
 111.             End With
 112.             '// Hidden Columns
 113.             .Columns(0).Visible = False
 114.             ' Autosize Column
 115.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 116.             '.AutoResizeColumns()
 117.             '// Even-Odd Color
 118.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue
 119.             ' Adjust Header Styles
 120.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 121.                 .BackColor = Color.Navy
 122.                 .ForeColor = Color.Black ' Color.White
 123.                 .Font = New Font("Tahoma", 9, FontStyle.Bold)
 124.             End With
 125.         End With
 126.     End Sub

 127.     '// Toggle Checked Or UnChecked.
 128.     Private Sub dgvData_CellContentClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellContentClick
 129.         '// Column Index = 6
 130.         If dgvData.Columns(e.ColumnIndex).Name = "chkPrint" Then
 131.             Dim isChecked As Boolean = dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value
 132.             If isChecked = False Then
 133.                 dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value = True
 134.             Else
 135.                 dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value = False
 136.             End If
 137.         End If
 138.     End Sub

 139.     '// Get DataTable.
 140.     Private Function GetDataTable(ByVal Sql As String) As DataTable
 141.         DS = New DataSet
 142.         If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 143.         DA = New OleDbDataAdapter(Sql, Conn)
 144.         DA.Fill(DS)
 145.         DA.Dispose()
 146.         Conn.Close()
 147.         Dim table As System.Data.DataTable = DS.Tables(0)
 148.         '// Sets table name as Customers for template merge field reference.
 149.         table.TableName = "Customer"
 150.         Return table
 151.     End Function

 152.     '// Print All Customers.
 153.     Private Sub btnMailAll_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnMailAll.Click
 154.         Dim document As New WordDocument(MyPath & "Template" & "GroupCustomer.docx")
 155.         '/ Gets the data table
 156.         Dim table As DataTable = GetDataTable("SELECT * FROM Customer ORDER BY CustomerPK")
 157.         '/ Executes Mail Merge with groups
 158.         document.MailMerge.ExecuteGroup(table)
 159.         '/ Saves and closes the WordDocument instance
 160.         '/ Folder--> ProjectName\Document
 161.         Dim dtFileName As String = Format(Now, "ddMMyyyy-hhmmss")
 162.         document.Save(MyPath & "MailMerge" & dtFileName & ".docx")
 163.         document.Close()
 164.         '// Open MS Word with Mail Merge.
 165.         Process.Start(MyPath & "MailMerge" & dtFileName & ".docx")
 166.     End Sub

 167.     '// Print Only Select Customers.
 168.     Private Sub btnMailSelect_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnMailSelect.Click
 169.         Dim chkCount As Integer
 170.         Dim Customers As New List(Of Customer)()
 171.         For i = 0 To dgvData.RowCount - 1
 172.             If CType(dgvData.Rows(i).Cells(6).Value, Boolean) = True Then
 173.                 chkCount += 1
 174.                 '// Keep data for print into Customer List. (CustomerPK, Fullname)
 175.                 Customers.Add(New Customer(dgvData.Rows(i).Cells(0).Value, dgvData.Rows(i).Cells(1).Value.ToString))
 176.             End If
 177.         Next
 178.         '// Start Print.
 179.         If chkCount = 0 Then
 180.             MessageBox.Show("คุณไม่ได้เลือกทำรายการพิมพ์", "รายงานสถานะ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 181.             Return

 182.             '// Print only the selected columns.
 183.         Else
 184.             Dim document As New WordDocument(MyPath & "Template" & "GroupCustomer.docx")
 185.             Dim table As New MailMergeDataTable("Customer", Customers)
 186.             document.MailMerge.ExecuteGroup(table)
 187.             '/ Folder--> ProjectName\MailMerge
 188.             Dim dtFileName As String = Format(Now, "ddMMyyyy-hhmmss")
 189.             document.Save(MyPath & "MailMerge" & dtFileName & ".docx", FormatType.Docx)
 190.             document.Close()
 191.             Process.Start(MyPath & "MailMerge" & dtFileName & ".docx")
 192.         End If
 193.         '// Clear Selection
 194.         For i = 0 To dgvData.RowCount - 1
 195.             If CType(dgvData.Rows(i).Cells(6).Value, Boolean) = True Then
 196.                 dgvData.Rows(i).Cells(6).Value = False
 197.             End If
 198.         Next
 199.     End Sub

 200. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ส่วนของ Customer Class เพื่อส่งไปให้กับ Array List เก็บรายการที่ต้องการพิมพ์จดหมายเวียน ...
 1. Public Class Customer

 2.     Private m_CustomerPK As Long
 3.     Public Property CustomerPK() As Long
 4.         Get
 5.             Return m_CustomerPK
 6.         End Get
 7.         Set(ByVal value As Long)
 8.             m_CustomerPK = value
 9.         End Set
 10.     End Property

 11.     Private m_CustomerID As String
 12.     Public Property CustomerID() As String
 13.         Get
 14.             Return m_CustomerID
 15.         End Get
 16.         Set(value As String)
 17.             m_CustomerID = value
 18.         End Set
 19.     End Property

 20.     Private m_Fullname As String
 21.     Public Property Fullname() As String
 22.         Get
 23.             Return m_Fullname
 24.         End Get
 25.         Set(value As String)
 26.             m_Fullname = value
 27.         End Set
 28.     End Property

 29.     Private m_Address As String
 30.     Public Property Address() As String
 31.         Get
 32.             Return m_Address
 33.         End Get
 34.         Set(ByVal value As String)
 35.             m_Address = value
 36.         End Set
 37.     End Property

 38.     Private m_ProvinceName As String
 39.     Public Property ProvinceName() As String
 40.         Get
 41.             Return m_ProvinceName
 42.         End Get
 43.         Set(ByVal value As String)
 44.             m_ProvinceName = value
 45.         End Set
 46.     End Property

 47.     Private m_PostCode As String
 48.     Public Property PostCode() As String
 49.         Get
 50.             Return m_PostCode
 51.         End Get
 52.         Set(ByVal value As String)
 53.             m_PostCode = value
 54.         End Set
 55.     End Property

 56.     Private m_PictureName As String
 57.     Public Property PictureName() As String
 58.         Get
 59.             Return m_PictureName
 60.         End Get
 61.         Set(ByVal value As String)
 62.             m_PictureName = value
 63.         End Set
 64.     End Property

 65.     '// หากต้องการใช้งานฟิลด์อื่นๆ ต้องเพิ่มเข้ามาต่อท้ายในส่วนนี้ด้วย
 66.     Public Sub New(CustomerPK As Integer, Fullname As String)
 67.         Me.CustomerPK = CustomerPK
 68.         Me.Fullname = Fullname
 69.     End Sub

 70. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดฉบับเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-2-27 17:04 , Processed in 0.622975 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้