ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1097|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การทำ Backup และ Restore MySQL DataBase Server (Local/Remote)

[คัดลอกลิงก์]

257

กระทู้

392

โพสต์

3450

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3450โค้ด VB.NET ในการทำ Backup และ Restore MySQL Server จะใช้หลักการดังนี้ คือ ทำการเชื่อมต่อเข้าไปยัง MySQL Server และแสดงผลฐานข้อมูลทุกตัวออกมา จากนั้นก็ทำการเลือกฐานข้อมูลที่อยู่ใน ComboBox ก่อน แล้วค่อยเลือกทำการ Backup หรือ Restore ... โค้ดชุดนี้แอดมินทดสอบแล้วทำงานได้ทั้งแบบ Local Server และ Remote Server ...

Add References ... (ไฟล์ DLL อยู่ใน ZIP)


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports MySql.Data.MySqlClient
 2. Imports System.IO

 3. Public Class frmMySQL
 4.     '// Declare variable one time but use many times.
 5.     Dim Conn As MySqlConnection
 6.     Dim Cmd As MySqlCommand
 7.     Dim DR As MySqlDataReader
 8.     Dim DA As MySqlDataAdapter
 9.     'Dim DS As DataSet
 10.     'Dim DT As DataTable
 11.     Dim strSQL As String '// Major SQL
 12.     'Dim strStmt As String    '// Minor SQL
 13.     '//
 14.     Dim MyPathBackup As String = GetPath(Application.StartupPath + "Backup")
 15.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 16.     '// MySQL Server DBMS Connection Test with VB.NET (2010).
 17.     Public Function ConnectMySQL(ByVal DNS As String, ByVal UID As String, PWD As String, ByRef cmb As ComboBox, Optional ByVal DB As String = "") As Boolean
 18.         Dim strCon As String = String.Empty
 19.         '// Connect DataBase Only
 20.         If DB = "" Then
 21.             strCon = _
 22.                 " Server=" & DNS & "; " & _
 23.                 " User ID=" & UID & "; " & _
 24.                 " Password=" & PWD & "; " & _
 25.                 " Port=3306; " & _
 26.                 " CharSet=utf8; " & _
 27.                 " Connect Timeout=120000; " & _
 28.                 " Pooling = True; " & _
 29.                 " Persist Security Info=True; " & _
 30.                 " Connection Reset=False; "
 31.         Else
 32.             strCon = _
 33.                 " Server=" & DNS & "; " & _
 34.                 " User ID=" & UID & "; " & _
 35.                 " Database=" & DB & "; " & _
 36.                 " Password=" & PWD & "; " & _
 37.                 " Port=3306; " & _
 38.                 " CharSet=utf8; " & _
 39.                 " Connect Timeout=120000; " & _
 40.                 " Pooling = True; " & _
 41.                 " Persist Security Info=True; " & _
 42.                 " Connection Reset=False; "
 43.         End If
 44.         Try
 45.             Conn = New MySqlConnection
 46.             Conn.ConnectionString = strCon
 47.             '// Connect MySQL Server and Listing All DataBase.
 48.             If DB = "" Then
 49.                 Conn.Open()
 50.                 Cmd = New MySqlCommand("SHOW DATABASES", Conn)
 51.                 DR = Cmd.ExecuteReader()
 52.                 If DR.HasRows Then
 53.                     cmb.Items.Clear()
 54.                     While DR.Read()
 55.                         cmb.Items.Add(DR("Database").ToString)
 56.                     End While
 57.                     cmb.SelectedIndex = 0
 58.                 End If
 59.                 DR.Close()
 60.                 Cmd.Dispose()
 61.                 Conn.Close()
 62.                 Conn.Dispose()
 63.                 MessageBox.Show("Connect MySQL Server Complete.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 64.                 Return True

 65.                 '// Operation for Backup & Restore MySQL DataBase.
 66.             Else
 67.                 Conn.Open()
 68.                 Conn.Close()
 69.                 Conn.Dispose()
 70.                 Return True
 71.             End If

 72.         Catch ex As Exception
 73.             MessageBox.Show(ex.Message, "Report Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 74.             Return False
 75.         End Try
 76.     End Function

 77.     Private Sub frmMySQL_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 78.         Me.Dispose()
 79.         GC.SuppressFinalize(Me)
 80.         Application.Exit()
 81.     End Sub

 82.     '// START HERE.
 83.     Private Sub frmMySQL_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 84.         Try
 85.             '// Create Backup Folder if doesn't exist.
 86.             If (Not System.IO.Directory.Exists(GetPath(Application.StartupPath) & "Backup")) Then System.IO.Directory.CreateDirectory(GetPath(Application.StartupPath) & "Backup")
 87.             btnConnect.Enabled = True
 88.             btnBackup.Enabled = False
 89.             btnRestore.Enabled = False
 90.             cmbDataBase.Enabled = False
 91.         Catch ex As Exception
 92.             MessageBox.Show(ex.Message)
 93.         End Try
 94.     End Sub

 95.     '// Connect to MySQL Server and List all Databases.
 96.     Private Sub btnConnect_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnConnect.Click
 97.         Try
 98.             '// Parameters: SERVER_NAME, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, ComboBox Control Name, DB_NAME (Default = "")
 99.             If Not ConnectMySQL(txtServer.Text.Trim, txtDBUserName.Text.Trim, txtDBPassword.Text.Trim, cmbDataBase) Then Return
 100.             btnConnect.Enabled = False
 101.             btnBackup.Enabled = True
 102.             btnRestore.Enabled = True
 103.             cmbDataBase.Enabled = True
 104.         Catch ex As Exception
 105.             MessageBox.Show(ex.Message)
 106.         End Try
 107.     End Sub

 108.     '// Backup DataBase.
 109.     Private Sub btnBackup_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnBackup.Click
 110.         Dim DBFile As String = String.Empty
 111.         Dim dlgSaveFile = New SaveFileDialog
 112.         Try
 113.             With dlgSaveFile
 114.                 .Title = "Save MySQL DataBase"
 115.                 .InitialDirectory = MyPathBackup
 116.                 .Filter = "SQL Dump File (*.sql)|*.sql"
 117.                 .FileName = cmbDataBase.Text + "-" + DateTime.Now.ToString("ddMMyyyy-HHmmss") + ".sql"
 118.                 .RestoreDirectory = True
 119.             End With
 120.             If dlgSaveFile.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 121.                 '// Parameters: SERVER_NAME, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, ComboBox Control Name, DB_NAME
 122.                 If ConnectMySQL(txtServer.Text.Trim, txtDBUserName.Text.Trim, txtDBPassword.Text.Trim, cmbDataBase, cmbDataBase.Text) Then
 123.                     DBFile = dlgSaveFile.FileName
 124.                     Using Cmd = New MySqlCommand()
 125.                         Using mb As MySqlBackup = New MySqlBackup(Cmd)
 126.                             Cmd.Connection = Conn
 127.                             Conn.Open()
 128.                             mb.ExportToFile(DBFile)
 129.                             Conn.Close()
 130.                         End Using
 131.                     End Using
 132.                     MessageBox.Show("Backup Your MySQL DataBase Successfully!", "Backup MySQL DataBase", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 133.                 End If
 134.             End If
 135.         Catch ex As Exception
 136.             MessageBox.Show(ex.Message)
 137.         End Try

 138.     End Sub

 139.     '// Restore DataBase.
 140.     Private Sub btnRestore_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnRestore.Click
 141.         Dim DBFile As String = String.Empty
 142.         Dim dlgOpenFile = New OpenFileDialog
 143.         Try
 144.             With dlgOpenFile
 145.                 .Title = "Open MySQL DataBase"
 146.                 .InitialDirectory = MyPathBackup
 147.                 .Filter = "SQL Dump File (*.sql)|*.sql"
 148.                 .RestoreDirectory = True
 149.             End With
 150.             If dlgOpenFile.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 151.                 Dim Result As Byte = MessageBox.Show("Are you sure to RESTORE into DataBase Name: " & cmbDataBase.Text & "?", "Confirm to Restore", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button2)
 152.                 If Result = DialogResult.Yes Then
 153.                     '// Parameters: SERVER_NAME, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, ComboBox Control Name, DB_NAME
 154.                     If ConnectMySQL(txtServer.Text.Trim, txtDBUserName.Text.Trim, txtDBPassword.Text.Trim, cmbDataBase, cmbDataBase.Text) Then
 155.                         DBFile = dlgOpenFile.FileName
 156.                         Using Cmd = New MySqlCommand()
 157.                             Using mb As MySqlBackup = New MySqlBackup(Cmd)
 158.                                 Cmd.Connection = Conn
 159.                                 Conn.Open()
 160.                                 mb.ImportFromFile(DBFile)
 161.                                 Conn.Close()
 162.                             End Using
 163.                         End Using
 164.                         MessageBox.Show("Restore your MySQL DataBase Successfully!", "Restore MySQL DataBase", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 165.                     End If
 166.                 End If
 167.             End If

 168.         Catch ex As Exception
 169.             MessageBox.Show(ex.Message)
 170.         End Try
 171.     End Sub

 172.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 173.     ' / Get my project path
 174.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 175.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 176.     ' / Return : C:\My Project\
 177.     Function GetPath(AppPath As String) As String
 178.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 179.         AppPath = AppPath.ToLower()
 180.         '/ Return Value
 181.         GetPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 182.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash ASCII Code = 92) at the end.
 183.         If Microsoft.VisualBasic.Right(GetPath, 1) <> Chr(92) Then GetPath = GetPath & Chr(92)
 184.     End Function

 185.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 186.         Me.Close()
 187.     End Sub
 188. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้จากที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

19

โพสต์

302

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
302
โพสต์ 2020-8-30 13:35:41 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณคับ

0

กระทู้

4

โพสต์

94

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
94
โพสต์ 2020-8-30 21:19:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบพระคุณมากเลยครับผม

4

กระทู้

17

โพสต์

112

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
112
โพสต์ 2020-9-28 19:50:28 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ อาจารย์
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-3-1 11:17 , Processed in 0.311127 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้