ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 4793|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การนำ ComboBox Control ไปใส่ไว้ในตารางกริด DataGridView แบบ Run Time

[คัดลอกลิงก์]

257

กระทู้

392

โพสต์

3444

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3444


จากตอนที่แล้วแอดมินได้นำเสนอ การนำเอา ComboBox Control ไปใส่ไว้ในตารางกริด MSFlexGrid สำหรับ Visual Basic 6 ในตอนนี้ก็จะขยับมาใช้ VB.NET โดยแบ่งวิธีคิดออกเป็น 3 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างผสมกันไป แอดมินอยากให้ลองศึกษาและสังเกตกันให้ดีๆ เพราะสิ่งที่แอดมินนำมาเล่าสู่กันฟังนี้มันเป็นพื้นฐาน ที่จะนำทางไปสู่การแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมในลำดับต่อไป ...

3 วิธีคิด แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
- คิดแบบ VB6
- คิดแบบ VB6 แต่ใช้ความสามารถของ VB.NET ในการสร้าง ComboBox แบบ @Run Time
- คิดแบบ Visual Basic .NET ฉบับเต็ม

สำหรับวิธีแรก คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนัก ก็คือนำเอา ComboBox มาแปะลงบนฟอร์มก่อน จากนั้นก็อาศัยหลักการเลื่อนตำแหน่ง ComboBox ไปปิดทับในแต่ละเซลล์ที่ต้องการ (ใช้หลักที่ 3 หรือ Index = 2 ตามเดิม)
โค้ดวิธีการแรก
 1. Public Class frmDGVCBV1

 2.     Private Sub frmDGVCBV1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 3.         '//
 4.         With DataGridView1
 5.             .AllowUserToAddRows = False
 6.             .AllowUserToDeleteRows = False
 7.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.CellSelect
 8.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 9.             .AutoResizeColumns()
 10.             .MultiSelect = False
 11.             .ColumnCount = 3
 12.             .Columns(0).Name = "Column 1"
 13.             .Columns(1).Name = "Column 2"
 14.             .Columns(2).Name = "Column 3"
 15.             '// ป้องกันการเข้าไปแก้ไขในเซลล์โดยตรง
 16.             .Columns(2).ReadOnly = True
 17.         End With

 18.         Dim row As String() = New String() {"1", "Product 1", "M100"}
 19.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 20.         row = New String() {"2", "Product 2", "M100"}
 21.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 22.         row = New String() {"3", "Product 3", "M150"}
 23.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 24.         row = New String() {"4", "Product 4", "M16"}
 25.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 26.         '//
 27.         With ComboBox1
 28.             .DropDownStyle = 2
 29.             '// Load the ComboBox's list.
 30.             .Items.Add("M100")
 31.             .Items.Add("M150")
 32.             .Items.Add("M16")
 33.             ' Hidden Control
 34.             .Visible = False
 35.         End With
 36.     End Sub

 37.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------
 38.     ' / เกิดเหตุการณ์การคลิ๊กเซลล์ แถวใดๆแต่เป็นหลักที่ 3 (Index = 2)
 39.     Private Sub DataGridView1_CellClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellClick
 40.         If e.RowIndex < 0 Then Exit Sub

 41.         Select Case e.ColumnIndex
 42.             '// เราไม่ต้องการหลัก 0 กับหลัก 1 ดังนั้นต้องปิดการแสดงผลของ ComboBox เอาไว้
 43.             Case 0 To 1 : ComboBox1.Visible = False

 44.                 '// โฟกัสมาที่หลักที่ 3 (Index = 2) ที่เราต้องการเท่านั้น
 45.             Case 2
 46.                 '// เปิดให้มองเห็น ComboBox
 47.                 ComboBox1.Visible = True
 48.                 '// เพิ่ม ComboBox เข้ามาในตารางกริด
 49.                 DataGridView1.Controls.Add(ComboBox1)
 50.                 '// นำค่าจาก DataGrid มาเทียบค่าใน ComboBox เพื่อให้แสดงผลค่าที่เท่ากัน
 51.                 ComboBox1.Text = DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value
 52.                 '// พื้นที่แสดงผลในเซลล์.
 53.                 Dim oRectangle = DataGridView1.GetCellDisplayRectangle(e.ColumnIndex, e.RowIndex, True)
 54.                 ' หาค่าระยะ X, Y เพื่อกำหนดพิกัด (Coordinate) ให้กับ ComboBox
 55.                 ComboBox1.Size = New Size(oRectangle.Width, oRectangle.Height)
 56.                 '// กำหนดตำแหน่งของ ComboBox ไปทับเซลล์
 57.                 ComboBox1.Location = New Point(oRectangle.X, oRectangle.Y)
 58.         End Select
 59.     End Sub

 60.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------
 61.     ' / หากเกิดการเลือกค่าใน ComboBox ก็ให้คัดลอกค่านี้ไปยังเซลล์ใน DataGridView
 62.     Private Sub ComboBox1_TextChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.TextChanged
 63.         '// นำค่าจาก ComboBox ไปใส่ไว้ในเซลล์ของ DataGridView
 64.         DataGridView1.CurrentCell.Value = ComboBox1.Text
 65.     End Sub

 66.     Private Sub frmDGVCBV1_Resize(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Resize
 67.         ComboBox1.Visible = False
 68.     End Sub

 69.     Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
 70.         '// นำค่าจาก ComboBox ไปใส่ไว้ในเซลล์ของ DataGridView
 71.         DataGridView1.CurrentCell.Value = ComboBox1.Text
 72.     End Sub

 73.     Private Sub frmDGVCBV1_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 74.         Me.Dispose()
 75.     End Sub

 76. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

วิธีการที่สอง
ก็จะใช้เหมือนวิธีการแรก แต่เปลี่ยนใหม่โดยให้สร้าง ComboBox Control ขึ้นมาในขณะ @Run Time แทน
 1. '// ประกาศตัวแปร Object ของ ComboBox
 2.     Dim cb As New ComboBox
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
ประกาศตัวแปร ComboBox
 1.         '// Declare columns type.
 2.         Dim Column1 As New DataGridViewTextBoxColumn()
 3.         Dim Column2 As New DataGridViewTextBoxColumn()
 4.         Dim Column3 As New DataGridViewTextBoxColumn()
 5.         '// Add new Columns
 6.         DataGridView1.Columns.AddRange(New DataGridViewColumn() { _
 7.                 Column1, Column2, Column3 _
 8.                 })
 9.         With DataGridView1
 10.             .Columns(0).Name = "Column 1"
 11.             .Columns(1).Name = "Column 2"
 12.             .Columns(2).Name = "Column 3"
 13.             '// ป้องกันการเข้าไปแก้ไขในเซลล์โดยตรง
 14.             .Columns(2).ReadOnly = True
 15.         End With
 16.         '//
 17.         With cb
 18.             .DropDownStyle = 2
 19.             '// Load the ComboBox's list.
 20.             .Items.Add("M100")
 21.             .Items.Add("M150")
 22.             .Items.Add("M16")
 23.             '// Hidden Control
 24.             .Visible = False
 25.         End With
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
ให้สังเกตดูว่าในหลักที่ 3 (Index = 2) แอดมินยังกำหนดช่องเซลล์ DataGridViewTextBoxColumn คือยังคงเป็นแบบ TextBox ตามเดิม

 1.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------
 2.     ' / เกิดเหตุการณ์การคลิ๊กเซลล์ แถวใดๆแต่เป็นหลักที่ 3 (Index = 2)
 3.     Private Sub DataGridView1_CellClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellClick
 4.         If e.RowIndex < 0 Then Exit Sub

 5.         Select Case e.ColumnIndex
 6.             '// เราไม่ต้องการหลัก 0 กับหลัก 1 ดังนั้นต้องปิดการแสดงผลของ ComboBox เอาไว้
 7.             Case 0 To 1 : cb.Visible = False

 8.                 '// โฟกัสมาที่หลักที่ 3 (Index = 2) ที่เราต้องการเท่านั้น
 9.             Case 2
 10.                 '// เปิดให้มองเห็น ComboBox
 11.                 cb.Visible = True
 12.                 '// Adding ComboBox control into DataGridView   
 13.                 DataGridView1.Controls.Add(cb)
 14.                 '// นำค่าจาก DataGrid มาเทียบค่าใน ComboBox เพื่อให้แสดงผลค่าที่เท่ากัน
 15.                 cb.Text = DataGridView1.CurrentCell.Value
 16.                 '// พื้นที่แสดงผลในเซลล์.  
 17.                 Dim oRectangle = DataGridView1.GetCellDisplayRectangle(e.ColumnIndex, e.RowIndex, True)
 18.                 ' หาค่าระยะ X, Y เพื่อกำหนดพิกัด (Coordinate) ให้กับ ComboBox
 19.                 cb.Size = New Size(oRectangle.Width, oRectangle.Height)
 20.                 '// Setting Location
 21.                 cb.Location = New Point(oRectangle.X, oRectangle.Y)

 22.                 '// การสร้างเหตุการณ์ (Event) เมื่อเกิดการเลือกไอเทมใน ComboBox ก็จะส่งผลให้กับเซลล์ในตารางกริด
 23.                 AddHandler cb.TextChanged, AddressOf cb_TextChanged
 24.         End Select
 25.     End Sub

 26.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------
 27.     ' / หากเกิดการเลือกค่าใน ComboBox ก็ให้คัดลอกค่านี้ไปยังเซลล์ใน DataGridView
 28.     Private Sub cb_TextChanged(sender As Object, e As System.EventArgs)
 29.         cb.Visible = False
 30.         '// นำค่าจาก ComboBox ไปใส่ไว้ในเซลล์ของ DataGridView
 31.         If DataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex = 2 AndAlso cb.Text <> "" Then DataGridView1.CurrentCell.Value = cb.Text
 32.     End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
นอกเหนือไปจากการคำนวณหาตำแหน่งที่ ComboBox จะต้องเคลื่อนย้ายไปปิดทับเซลล์แล้ว เราจะต้องสร้างเหตุการณ์ (Event) เมื่อเกิดการเลือกค่าไอเทมใน ComboBox เพิ่มขึ้นมาอีก (AddHandler cb.TextChanged, AddressOf cb_TextChanged) ในส่วนนี้เองที่ VB.NET ได้เพิ่มขีดความสามารถขึ้นมาสูงกว่า VB6

โค้ดวิธีการที่สอง
 1. Public Class frmDGVCBV2
 2.     '// ประกาศตัวแปร Object ของ ComboBox
 3.     Dim cb As New ComboBox

 4.     Private Sub frmDGVCBV2_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 5.         '//
 6.         With DataGridView1
 7.             .AllowUserToAddRows = False
 8.             .AllowUserToDeleteRows = False
 9.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.CellSelect
 10.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 11.             .AutoResizeColumns()
 12.             .MultiSelect = False
 13.         End With
 14.         '// Declare columns type.
 15.         Dim Column1 As New DataGridViewTextBoxColumn()
 16.         Dim Column2 As New DataGridViewTextBoxColumn()
 17.         Dim Column3 As New DataGridViewTextBoxColumn()
 18.         '// Add new Columns
 19.         DataGridView1.Columns.AddRange(New DataGridViewColumn() { _
 20.                 Column1, Column2, Column3 _
 21.                 })
 22.         With DataGridView1
 23.             .Columns(0).Name = "Column 1"
 24.             .Columns(1).Name = "Column 2"
 25.             .Columns(2).Name = "Column 3"
 26.             '// ป้องกันการเข้าไปแก้ไขในเซลล์โดยตรง
 27.             .Columns(2).ReadOnly = True
 28.         End With
 29.         '//
 30.         With cb
 31.             .DropDownStyle = 2
 32.             '// Load the ComboBox's list.
 33.             .Items.Add("M100")
 34.             .Items.Add("M150")
 35.             .Items.Add("M16")
 36.             '// Hidden Control
 37.             .Visible = False
 38.         End With
 39.         '//
 40.         Dim row As String() = New String() {"1", "Product 1", "M100"}
 41.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 42.         row = New String() {"2", "Product 2", "M100"}
 43.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 44.         row = New String() {"3", "Product 3", "M150"}
 45.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 46.         row = New String() {"4", "Product 4", "M16"}
 47.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 48.     End Sub

 49.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------
 50.     ' / เกิดเหตุการณ์การคลิ๊กเซลล์ แถวใดๆแต่เป็นหลักที่ 3 (Index = 2)
 51.     Private Sub DataGridView1_CellClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellClick
 52.         If e.RowIndex < 0 Then Exit Sub

 53.         Select Case e.ColumnIndex
 54.             '// เราไม่ต้องการหลัก 0 กับหลัก 1 ดังนั้นต้องปิดการแสดงผลของ ComboBox เอาไว้
 55.             Case 0 To 1 : cb.Visible = False

 56.                 '// โฟกัสมาที่หลักที่ 3 (Index = 2) ที่เราต้องการเท่านั้น
 57.             Case 2
 58.                 '// เปิดให้มองเห็น ComboBox
 59.                 cb.Visible = True
 60.                 '// Adding ComboBox control into DataGridView   
 61.                 DataGridView1.Controls.Add(cb)
 62.                 '// นำค่าจาก DataGrid มาเทียบค่าใน ComboBox เพื่อให้แสดงผลค่าที่เท่ากัน
 63.                 cb.Text = DataGridView1.CurrentCell.Value
 64.                 '// พื้นที่แสดงผลในเซลล์.  
 65.                 Dim oRectangle = DataGridView1.GetCellDisplayRectangle(e.ColumnIndex, e.RowIndex, True)
 66.                 ' หาค่าระยะ X, Y เพื่อกำหนดพิกัด (Coordinate) ให้กับ ComboBox
 67.                 cb.Size = New Size(oRectangle.Width, oRectangle.Height)
 68.                 '// Setting Location
 69.                 cb.Location = New Point(oRectangle.X, oRectangle.Y)

 70.                 '// การสร้างเหตุการณ์ (Event) เมื่อเกิดการเลือกไอเทมใน ComboBox ก็จะส่งผลให้กับเซลล์ในตารางกริด
 71.                 AddHandler cb.TextChanged, AddressOf cb_TextChanged
 72.         End Select
 73.     End Sub

 74.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------
 75.     ' / หากเกิดการเลือกค่าใน ComboBox ก็ให้คัดลอกค่านี้ไปยังเซลล์ใน DataGridView
 76.     Private Sub cb_TextChanged(sender As Object, e As System.EventArgs)
 77.         cb.Visible = False
 78.         '// นำค่าจาก ComboBox ไปใส่ไว้ในเซลล์ของ DataGridView
 79.         If DataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex = 2 AndAlso cb.Text <> "" Then DataGridView1.CurrentCell.Value = cb.Text
 80.     End Sub

 81.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------
 82.     ' / หากเกิดการเลือกค่าใน ComboBox ก็ให้คัดลอกค่านี้ไปยังเซลล์ใน DataGridView
 83.     Private Sub DataGridView1_CellLeave(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellLeave
 84.         cb.Visible = False
 85.         If DataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex = 2 AndAlso cb.Text <> "" Then DataGridView1.CurrentCell.Value = cb.Text
 86.     End Sub

 87.     Private Sub frmDGVCBV2_Resize(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Resize
 88.         cb.Visible = False
 89.     End Sub

 90.     Private Sub frmDGVCBV2_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 91.         Me.Dispose()
 92.     End Sub

 93. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

สำหรับวิธีการที่สาม เราๆท่านๆก็คงจะพบเห็นข้อมูลได้ทั่วๆไปตามเว็บไซต์ต่างๆนั่นเอง โดยอาศัยขีดความสามารถที่มีอยู่ในตัวของ VB.NET ในการเพิ่ม Control ในตัวของ DataGridView ...
 1.         '// เพิ่ม ComboBox
 2.         Dim cmb As New DataGridViewComboBoxColumn()
 3.         With cmb
 4.             .HeaderText = "ComboBox"
 5.             .Items.Add("M100")
 6.             .Items.Add("M150")
 7.             .Items.Add("M16")
 8.         End With
 9.         DataGridView1.Columns.Add(cmb)
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
ก็เพราะ DataGridView มันมีกลวิธี (Method) ในการนำเอา ComboBox มาใส่ไว้ในเซลล์ของตัวมันเองได้นั่นเอง
โค้ดวิธีการที่สาม
 1. Public Class frmDGVCBV3

 2.     Private Sub frmDGVCBV3_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 3.         '//
 4.         With DataGridView1
 5.             .AllowUserToAddRows = False
 6.             .AllowUserToDeleteRows = False
 7.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.CellSelect
 8.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 9.             .AutoResizeColumns()
 10.             .MultiSelect = False
 11.         End With
 12.         '// Declare columns type.
 13.         Dim Column1 As New DataGridViewTextBoxColumn()
 14.         Dim Column2 As New DataGridViewTextBoxColumn()
 15.         '// Add new Columns
 16.         DataGridView1.Columns.AddRange(New DataGridViewColumn() { _
 17.                 Column1, Column2 _
 18.                 })
 19.         With DataGridView1
 20.             .Columns(0).Name = "Column 1"
 21.             .Columns(1).Name = "Column 2"
 22.         End With
 23.         '// เพิ่ม ComboBox
 24.         Dim cmb As New DataGridViewComboBoxColumn()
 25.         With cmb
 26.             .HeaderText = "ComboBox"
 27.             .Items.Add("M100")
 28.             .Items.Add("M150")
 29.             .Items.Add("M16")
 30.         End With
 31.         DataGridView1.Columns.Add(cmb)
 32.         '//
 33.         Dim row As String() = New String() {"1", "Product 1", "M100"}
 34.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 35.         row = New String() {"2", "Product 2", "M100"}
 36.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 37.         row = New String() {"3", "Product 3", "M150"}
 38.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 39.         row = New String() {"4", "Product 4", "M16"}
 40.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 41.         '//
 42.     End Sub

 43.     Private Sub frmDGVCBV3_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 44.         Me.Dispose()
 45.     End Sub

 46. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

Conclusion: หลายๆคนอาจจะงงและสงสัยว่า ทำไมแอดมินต้องมาใช้วิธีการอะไรให้ยุ่งยาก ก็เล่นแบบวิธีการที่ 3 ไปเลยซ่ะก็สิ้นเรื่อง ... ลองคิดเล่นๆดูก่อนว่าหากเราต้องการเพิ่ม DateTimePicker (หรือ Control ตัวอื่นๆ) เข้าไปในเซลล์ของตารางกริดแทน ComboBox ท่านจะทำอย่างไร???
ดาวนโหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

4

กระทู้

17

โพสต์

112

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
112
โพสต์ 2020-7-14 11:26:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด

มีตัวอย่างแบบทำเป็น  Chedkbox ไหมครับ

257

กระทู้

392

โพสต์

3444

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3444
 เจ้าของ| โพสต์ 2020-7-14 18:55:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด

komenservice ตอบกลับเมื่อ 2020-7-14 11:26
มีตัวอย่างแบบทำเป็น  Chedkbox ไหมครับ
 1.         Dim chk As New DataGridViewCheckBoxColumn()
 2.         chk.HeaderText = "Check Box"
 3.         DataGridView1.Columns.Add(chk)
 4.         '//
 5.         Dim row As String() = New String() {"1", "Product 1", "M100", True}
 6.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 7.         row = New String() {"2", "Product 2", "M100", False}
 8.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 9.         row = New String() {"3", "Product 3", "M150", False}
 10.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 11.         row = New String() {"4", "Product 4", "M16", True}
 12.         DataGridView1.Rows.Add(row)
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-2-27 16:18 , Processed in 0.431087 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้