หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 9 1 7 6 3

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
123 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 9 4 6 8 1 3
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

เรียนรู้ SwishMax (หรือ Flash) เพื่อรับส่งข้อมูลไปมากับ MS Visual Basic 6.0 ภาค 2

Category »  จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
โดย : Webmaster เมื่อ 8/7/2551 13:17:00
(อ่าน : 14234) 
เรียนรู้ SwishMax (หรือ Flash) เพื่อรับส่งข้อมูลไปมากับ MS Visual Basic 6.0 ภาค 1
ดาวน์โหลด Source Code สำหรับ MS Visual Basic 6.0 - Service Pack 6
 ดาวน์โหลด Visual Basic 6.0 SP5: Run-Time Redistribution Pack เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี MS Visual Basic 6.0 ต้อง ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปด้วย
 ดาวน์โหลด Microsoft Data Access Object (MDAC) และ Jet 4.0 Update
 ดาวน์โหลด Microsoft Visual Basic Service Pack 6
ออกแบบโปรแกรม
 • Project --> Components ... (Flash ที่ผมใช้งานเป็น Version 9 น่ะครับ ... พี่น้อง)
 • Design Time
 • Run Program

Option Explicit

Private Sub Form_Load()
  Me.Move (Screen.Width - Width) \ 2, (Screen.Height - Height) \ 2
  ' ปรับหน่วยวัดให้เป็น Pixel เพื่อสะดวกในการกำหนดระยะพิกัดให้กับ Flash
  Me.ScaleMode = 3
  ' Flash Movie มีขนาด 200 x 200 Pixel ... ตามการตั้งค่าหน่วยวัด (3)
  ShockwaveFlash1.Move 0, 0, 200, 200
  txtSend.Text = ""
  txtReceive.Text = ""

  ' โหลดไฟล์ Flash เข้ามา
  Call ShockwaveFlash1.LoadMovie(0, App.Path & "\SwishVB.swf")
End Sub

' โปรแกรมย่อยในการส่งข้อความไปยัง Flash Movie
Private Sub cmdSend_Click()
  If Trim(txtSend.Text) = "" Or Len(Trim$(txtSend.Text)) = 0 Then
    MsgBox "ไม่มีข้อมูลส่งไปหา Flash ครับพี่น้อง ...", vbOKOnly + vbInformation, "รายงานสถานะ"
  Else
    ' ส่งค่าไปให้กับตัวแปร (Variable) ชื่อ DataReceive ที่อยู่ใน Flash
    Call ShockwaveFlash1.SetVariable("DataReceive", txtSend.Text)
  End If
End Sub

' โปรแกรมย่อยในการรับข้อความที่ถูกส่งมาจาก Flash Movie
Private Sub ShockwaveFlash1_FSCommand(ByVal command As String, ByVal args As String)
  If Trim(args) = "" Or Len(Trim(args)) = 0 Then
    MsgBox "ไม่มีข้อมูลส่งมาจาก Flash ครับพี่น้อง ...", vbOKOnly + vbInformation, "รายงานสถานะ"
  Else
    ' command เอาไว้ตรวจสอบในกรณีที่มีหลายๆคำสั่ง (หรือปุ่มกดนั่นแหละ) ที่ส่งออกมาจาก Flash
    ' args ก็คือ Argument หรือ ค่าใดๆที่ถูกส่งมาจาก Flash
    txtReceive.Text = args
  End If
End Sub

Private Sub txtSend_KeyPress(KeyAscii As Integer)
  If KeyAscii = vbKeyReturn Then
    KeyAscii = 0
    Call cmdSend_Click
  End If
End Sub
Conclusion:
ทำไมๆๆๆๆๆ ... มันง่ายจังเลย ... 55555+
จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560