หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 9 1 7 3 1

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
87 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 9 4 6 7 8 1
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

แจกฟรีโค้ดโปรแกรมอ่านค่า MAC Address ในเครือข่าย LAN - VB6

Category »  VB 6/VB.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 22/6/2553   เวลา: 11:55
(อ่าน : 18982) 
จุดประสงค์เรื่องนี้ (และเรื่องต่อๆไป) ผมอยากนำเสนอแนวความคิดให้กับกลุ่มผู้ที่ดูแล Network ได้หันมาสนใจเรื่องของ Programming เพื่อนำไปประุยุกต์ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อสายจากเครื่องต่างๆแต่ละแผนก เข้าไปยัง Switching Hub ตัวไหน ใช้ Port ไหน หมายเลข IP/MAC Address และ ข้อมูลอื่นๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ทดแทนระบบดั้งเดิม คือ การใช้โพยกระดาษ หรือ Excel ครับผม ... โค้ดตัวนี้ อาจจะมองดูยากๆไปบ้าง เพราะนอกเหนือจากคำว่าบิต ว่าไบต์แล้ว ยังต้องไปเกี่ยวพันกับการชี้ตำแหน่ง Memory Address หรือ การใช้ Pointer นั่นเอง ... อย่าเพียงแต่กด F5 รันพรวดอย่างเดียวครับ ต้องใช้การ Debug Program เข้าช่วยด้วย ... คุณถึงจะเข้าใจ และ มองภาพออก
ของแถมสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย - Fluke Network Inspector 5.0

ดาวน์โหลดใช้งานได้ที่นี่ ... (เฉพาะสมาชิก)

ดาวน์โหลด Source Code สำหรับผู้ใช้งาน Visual Basic 6
ดาวน์โหลด Source Code สำหรับ MS Visual Basic 6.0 - Service Pack 6
 ดาวน์โหลด Visual Basic 6.0 SP5: Run-Time Redistribution Pack
 ดาวน์โหลด Microsoft Data Access Object (MDAC) และ Jet 4.0 Update
 ดาวน์โหลด Microsoft Visual Basic Service Pack 6
ข้อมูลเพิ่มเติม
การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16 และ เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 (แนวคิดของช่าง)
วิธีคิดเช่น B5 (ฐาน 16) แต่ละหลักของฐาน 16 คือ B กับ 5 มันมีขนาดหลักละ 4 บิต (ฐาน 2) เมื่อ
B ฐาน 16 = 1 0 1 1 ฐาน 2 = 11 ฐาน 10
5 ฐาน 16 = 0 1 0 1 ฐาน 2 = 5 ฐาน 10

เลขฐาน 2 ทั้งหมดก็จะได้เป็น 1 0 1 1 0 1 0 1 (ขนาด 8 บิต หรือ 1 ไบต์) จะได้ 181 (ฐาน 10)

หากคุณไม่เข้าใจหลักการนี้ ... จบเลย
วิดีโอ สอนขั้นตอนการ Debug Program ด้วย MS Visual Basic 6.0
เรื่องของโปรแกรมย่อย (อีกที) ... Sub Program, Routine, Procedure หรือ Function
การ เปลี่ยนค่า MAC Address (Media Access Control Address) แบบง่ายๆ
VB6 กับการอ่านค่า MAC Address ของ LAN Card ด้วยวิธีบ้านๆ (ตามเคย)

Design Time


Run Time

ฟอร์มหลัก

Option Explicit

Private Sub cmdGetMAC_Click()

  If txtIPAddress.Text = "" Then Exit Sub
  
  ' ส่งค่า IP Address ไปยังฟังค์ชั่น GetMAC
  txtMACAddress.Text = GetMAC(txtIPAddress.Text)
  
  ' ให้ Focus เพื่อไปรับค่าหมายเลข IP ใหม่
  txtIPAddress.SetFocus
  ' ส่งการกดคีย์ Control + END ให้ไปอยู่ตำแหน่งท้ายสุดของ TextBox
  SendKeys "^{END}"
End Sub

Private Sub Form_Load()
  ' ตั้งฟอร์มอยู่กึ่งกลาง
  Me.Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (Screen.Height - Me.Height) \ 2
  
  ' ใส่ค่าทดสอบลงไป
  txtIPAddress.Text = "192.168.0.1"
  txtMACAddress.Text = ""

End Sub

Private Sub txtIPAddress_KeyPress(KeyAscii As Integer)
  If KeyAscii = vbKeyReturn Then Call cmdGetMAC_Click
End Sub
Module - modGetMACLan.bas

Option Explicit

' ฟังค์ชั่นที่แปลงหมายเลข IPv4 ให้กลายเป็นเลขจำนวนเต็มแบบไม่คิดเครื่องหมายแทน (มีแต่ 0 กับ เลขบวก) เช่น
' จาก 192.168.1.20 ก็จะกลายเป็น 335653056 แทน แต่ใช้งานจริงมันจะต้องประมวลผลในเลขฐาน 2 น่ะครับ
Public Declare Function inet_addr Lib "wsock32.dll" ( _
  ByVal s As String) _
  As Long

' ส่วนนี้อธิบายในโค้ดด้านล่างครับ
Public Declare Function SendARP Lib "iphlpapi.dll" ( _
  ByVal DestIP As Long, _
  ByVal SrcIP As Long, _
  pMacAddress As Long, _
  pMacAddressLen As Long _
  ) As Long

' การชี้ตำแหน่งของ Memory Address
Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" ( _
  Destination As Any, _
  Source As Any, _
  ByVal Length As Long _
  )

' ตัวแปรแบบ Global ในฟอร์มนี้ โปรแกรมย่อยทุกๆตัว จะสามารถใช้งานได้
' เอาไว้เก็บค่าคำตอบครับ
Dim sRemoteMacAddress As String

' ##############################################################
' ฟังค์ชั่นย่อยในการตรวจสอบหาค่า MAC Address
Public Function GetMAC(strIPAddress As String) As String
' ##############################################################

  
  If Len(strIPAddress) > 0 Then
  
    ' ส่งค่า IP Address ไปให้กับฟังค์ชั่น GetRemoteAddress
    ' กรณีสามารถหาค่า MAC Address ได้ ฟังค์ชั่นจะ Return ค่าจริง (True) กลับมา
    If GetRemoteMACAddress(strIPAddress) Then
      
      GetMAC = sRemoteMacAddress
    ' มีข้อผิดพลาด
    Else
      GetMAC = "SendARP Fail"
    End If
  
  End If
  
  sRemoteMacAddress = ""

End Function

' ##############################################################
' ส่งค่า IP Address มาให้ฟังค์ชั่น ส่วนฟังค์ชั่นจะคืนค่ากลับแบบ Boolean เพื่อแจ้งว่าทำงานสำเร็จหรือไม่
Function GetRemoteMACAddress( _
  sRemoteIP As String _
  ) As Boolean
' ##############################################################

  Dim dwRemoteIP As Long
  Dim pMacAddress As Long
  ' ให้ Pointer ที่ชี้ไปยังตำแหน่งค่าที่เก็บ MAC Address เอาไว้ 6 ชุด
  Dim bpMacAddress() As Byte
  ' กำหนดให้ MAC Address มีความยาว 6 ชุด
  Dim pMacAddrLen As Long
  Dim Count As Long
  
 ' เปลี่ยนค่า IP เป็นค่าตัวเลขแบบ Long ก่อน ด้วยฟังค์ชั่น inet_addr ให้สังเกตด้วยว่าเจ้าตัวนี้มันเป็น API
 ' ดังนั้นโค้ดนี้จึงไม่จำเป็นต้องเลือกใช้งาน WinSock Control น่ะครับ
  dwRemoteIP = inet_addr(sRemoteIP)
  
  If dwRemoteIP <> 0 Then
  
    ' กำหนดชุดเลขฐาน 16 ของ MAC Address ไว้ 6 ตัว (MAC Address มันมีขนาด 6 ไบต์)
    pMacAddrLen = 6
  
    ' ค้นหา Remote MAC Address ด้วย API32 (ฟังค์ชั่น SendARP)
    ' อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
    ' ARP เป็นโปรโตคอล สำหรับใช้ในเครือข่ายระดับชั้น Data Link Layer (ชั้นที่ 2)
    ' หน้าที่ของ ARP กับเครือข่าย TCP/IP คือ ช่วยแปลง IP Address ไปสู่ Hardware Address
    ' เช่น MAC Address ซึ่งเป็นเลขฐาน 16 ขนาด 6 ไบต์ หรือ 6 ชุดๆละ 1 ไบต์ เช่น 00-13-D4-9E-5B-DB
    ' ให้สังเกตด้วยว่า SendARP มันจะ Return ค่ากลับเป็นตัวเลขจำนวนเต็มแบบ Long
    ' หากมันส่งค่ากลับมา ไม่เท่ากับ 0 นั่นคือ เกิด Error ขึ้นมาน่ะครับ ก็ให้จบออกไปจากฟังค์ชั่นเลย
    ' ปัญหาเกิดจากสาเหตุหลักๆ คือ ใส่หมายเลข IP ผิดไป หรือ หา IP ไม่พบในระบบเครือข่าย
    If SendARP(dwRemoteIP, 0&, pMacAddress, pMacAddrLen) = 0 Then
   
      ' เงื่อนไข AND หากอินพุตตัวใดตัวหนึ่งเป็น False คำตอบจะเป็น False ทันที
      If pMacAddress <> 0 And pMacAddrLen <> 0 Then
    
        ' มันจะมีการส่งค่า Pointer เพื่อชี้ตำแหน่งเก็บข้อมูลของ MAC Address
        ' ดังนั้นต้องจัดเก็บข้อมูลลงใน Array 6 ชุด หรือ 6 ตำแหน่ง
        ReDim bpMacAddress(0 To pMacAddrLen - 1)
        
        ' คัดลอกตำแหน่งแรก หรือ เริ่มต้น (0) ที่ต้องการชี้ไปหา และ นับไปอีก 6 ตำแหน่ง
        ' ชี้ตำแหน่งเท่านั้นน่ะครับ ส่วนค่าที่เก็บ คือ MAC Address ขนาด 1 ไบต์ (รวมกันแล้ว 6 ตัว)
        ' เช่น 00-13-D4-9E-5B-DB แต่ละชุดที่คั่นด้วยเครื่องหมาย - จะมีขนาด 1 ไบต์ หรือ 8 บิต
        CopyMemory bpMacAddress(0), pMacAddress, ByVal pMacAddrLen
        
        ' วนรอบเพื่อหาค่าแต่ละตำแหน่ง
        For Count = 0 To pMacAddrLen - 1
        
                    
          ' เช่น ลองทดสอบ Debug ดูใน Immediate Windows ก็จะเห็นตำแหน่ง Address ที่ชี้ไป เช่น
          ' ? VarPtr(bpMacAddress(1))
          ' อ่านค่าตำแหน่งเลขฐาน 10 จะได้ 140001186 หรือ
          ' ? Hex$(VarPtr(bpMacAddress(1)))
          ' อ่านค่าตำแหน่งเลขฐาน 16 จะได้ 8583 FA2 (ค่าในแต่ละเครื่อง และ แต่ละครั้งจะได้ไม่เหมือนกันน่ะครับ)
          ' หากอยากรู้ค่า MAC Address เลขฐาน 16 ก็พิมพ์ในหน้าต่าง Immediate Windows
          ' ? Hex$(bpMacAddress(1)) ... จะได้คำตอบ คือ 13 (เลขฐาน 16)
          ' จากนั้นก็จะเอาค่าที่อยู่ Hex$(bpMacAddress(Count)) ในตำแหน่งที่ชี้ไปนั้นออกมาเก็บในตัวแปร Array
          ' นี่คือ Pointer In The Visual Basic ... คือ มันชี้ไปตำแหน่ง Memory Address แต่เอาค่าที่อยู่ในตำแหน่งนั้นมาน่ะครับ
          If Count = pMacAddrLen - 1 Then
            ' เป็นชุดสุดท้าย จึงไม่ต้องเอาเครื่องหมาย - มาต่อท้ายครับ
            sRemoteMacAddress = sRemoteMacAddress & Right("00" & Hex$(bpMacAddress(Count)), 2)
          Else
            ' อ่านค่า MAC Address จาก 5 ตัวแรก ... ที่เห็นโค้ดด้านล่างแบบนี้ก็เพราะ
            ' ชุดแรกมันได้ค่า 0 ออกมาเพียงตัวเดียวน่ะครับ ... ต้องลอง Debug ดูจะมองเห็น
            sRemoteMacAddress = sRemoteMacAddress & Right("00" & Hex$(bpMacAddress(Count)) & "-", 3)
          End If
        
        Next
        
        ' คืนค่ากลับเป็น True เพื่อแสดงว่าสามารถทำงานได้ถูกต้อง
        If Len(sRemoteMacAddress) > 0 Then GetRemoteMACAddress = True
        
        ' ออกจากฟังค์ชั่นไปได้เลย
        Exit Function
        
      Else
        ' เกิดข้อผิดพลาด pMacAddress <> 0 And pMacAddrLen <> 0
        ' กรณี AND ... หาก Input ตัวใดตัวหนึ่งเป็น False คำตอบจะเป็น False เสมอ
        GetRemoteMACAddress = False
      End If
      
    Else
      ' เกิดข้อผิดพลาด SendARP ส่งค่ากลับมาเป็น 0
      GetRemoteMACAddress = False
    End If
   
  Else
    ' เกิดข้อผิดพลาด dwRemoteIP ทำการเปลี่ยนค่า IP มีค่าเป็น 0
    GetRemoteMACAddress = False
  End If

End Function
Conclusion:
เรื่องของบิต ไบต์ และ ระบบตัวเลข เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันว่า สิ่งที่ผมเรียนมาทางสายช่าง ทำไมมันช่างแตกต่างกับคนที่เรียนมาทางสายสามัญ เช่น เลขฐานต่างๆ หากเราเข้าใจในเรื่องเลขฐาน 10 ดี (ปกติก็ใช้ทุกวันอยู่แล้ว) มันก็ไม่น่าจะมีปัญหากับเลขฐานอื่นๆเลย เพราะมันก็ใช้หลักการเดียวกันหมด ... หรือ เพราะเราเรียนมากันผิดๆ ในเลขฐาน 10 แทนที่เราจะฝึกนับ 0 - 9 แต่เนี่ยดันเริ่มให้นับ 1 - 10 แทน มันก็เลยติดเป็นความเคยชินไป พอเจอเลขฐานอื่นๆ กลับให้เริ่มนับจาก 0 เสมอ เช่น ฐาน 8 ก็ 0 - 7 ฐาน 16 ก็นับจาก 0 - 15 หรือ ฐาน 2 ก็นับจาก 0 - 1 ... เจอแบบนี้เข้า ทีนี้ล่ะไปกันไม่เป็นเลย 55555+

จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560